This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into the possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

A

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


a, a1, a2, a3, a4 (exclamation word/auxiliary word): a. a,  zhen1 mei3! zu3 guo2 a,  mu3 qin1!

a1 (used in personal names): a1. A1 Fan2 Ti2. A1 Shi1 Ma3. A1 Qing4 Sao3.

ai1 (1.dust; 2.sigh): ai1. qem2 ai1. ai1 shing1 tuan4 qi4.

ai1 (exclamation word): ei [ei]. ei  yo, wo3 wang4 le  guan1 men2. Listen.

ai1 (side by side): aie1 [ai]. ta1 lia3 aie1 zhe  juo4 .

ai1 (mourn): ngai1 [ŋai]. bei1 ngai1. listen.

ai2 (suffer): ai2. ai2 da3 ai2 ma4.

ai2 (cancer): ngai2 [ŋai]. ngai2 zheng4. gan1 ngai2. listen.

ai3 (short): ai3. ta1 zhang3 de  hen3 ai3.

ai3 (friendly): ngai3 [ŋai]. he2 ngai3 ke3 qin1. listen

ai4 (love): ai4. xiang1qin1xiang1ai4. ai4 zu3 guo2, ai4 ren2 min2.

ai4 (1.narrow; 2.prevent; 3.ambiguous): ngai4 [ŋai]. xia2 ngai4. ngai4 shou3 ngai4 jiao3. ngai4 may4. listen

an1 (1.peace/install; 2.saddle): an1. zhuan3 vei1 wei2 an1. an1 juang1. ma3 an1 zi.

an1 (know): ngan1 [ŋan]. feng1 jing3 giu4 ceng2 ngan1. listen

an1 (convent): am1 [am]. nee2 gu1 am1. listen.

an3 (I/me): ngan3 [ŋan]. ngan3 bu  qyu4 . listen.

an4 (1.press; 2.case/table): an4. an4 bing1 bu dong4. pai1 an4 er1 qi3.

an4 (shore): ngan4 [ŋan]. ku3 hai3 wu2 bian1, hui2 tou2 sh4 ngan4. listen

an4 (dark): ann4 [an]. ann4 wu2 tian1 ri4. tian1 hun1 di4 ann4.

ang1 (dirty): ang1. ang1 zang1.

ang2 (high): ang2. dou4 zhi4 ang2 yang2 .

ang4 (abundant/full): ang4. chun1 yi4 ang4 ran2.

ao1 (concave): ao1. ao1 tu1 bu  ping2.

ao1 (boil): ngao1 [ŋau]. ngao1 bai2 cai4. listen

ao2 (fly): ao2. ao2 xiang2.

ao2 (boil): ngao2 [ŋau]. jian1 ngao2. listen

ao3 (padded coat): ao3. pi2 ao3. jia2 ao3.

ao4 (proud): ao4. jiao1 ao4.

ao4 (1.used in geographical names; 2.depression in a mountain): au4 [au]. Au4 Tra2 Lia1 (Australia). shan1 au4.

ao4 (1.regretful; 2.hard for understaning): ngao4 [ŋau]. ngao4 huei3 . xim1 ngao4. listen

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3