This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

B

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ba (auxiliary word): ba. ni3 lai2 ba. zen2 men  zou3 ba.

ba1 (eight/turtle; 2.dog; 3.ballet): ba1. san1 ba1 ar4 sh2 s4 (3 x 8 = 24). wang2 ba1 dan4. ha3 ba1 gou3. ba1 lei2 wu3.

ba1 (1.scar; 2.fence): bua1 [pua]. shang1 bua1. li2 bua1. listen.

ba2 (pull up): ba2. ba2 cao3. ba2 miao2 jw4 zhang3.

ba2 (walk): bua2 [pua]. bua2shan1 shei4 shui3. listen.

ba3 (1.piece/take; 2.target) ba3. I    ba3 cai4 dao1. ba3 da4   y1 chuan1 shang4. da3 ba3.

ba4 (father): ba4. ba4 ba4.

ba4 (1.strike; 2.handle): bua4 [pua]. bua4 gong1. dao1 bua4 zi. listen.

bai1 (break off): bai1. wo3 he2 ta1 bai1 le. bai1 van4 zi.

bai2 (white/in vain): bai2. bai2 fay4 li4 qi4. I  qiong2 ar4 bai2.

bai3 (hundred): bai3. ar4 bai3 u3 (250). qian1 fang1 bai3 ji4.

bai3 (1.wave/arrange; 2.cypress/asphalt): boi3 [pai]. yao2 yao2 boi3 boi3. ba3 dong1 xi1 boi3 hao3. song1 boi3 chang2 qing1. boi3 you2 ma3 lu4.

bai4 (defeat/loss): bai4. bing1 bai4 ru2 shan1 dao3. sheng4 bu ziau1, bai4 bu nei3.

bai4 (salute/week): boi4 [pai]. boi4 nian2. li3 boi4 san1.

ban1 (1.class/work; 2.scar): ban1. shang4 xia4 ban1. xie3 lei4 ban1 ban1.

ban1 (award/proclaim): ban2. ban2 bu4 fa3 ling4. ban2 fa1 giang3 zhuang4. listen.

ban1 (1.move; 2.sort; 3.pull/turn/wrench): bam1. bam1 nong4 shi4 fi1 . bam1 jia1. bam1  dau4 cha4. bam1 shou3. listen.

ban3 (1.board; 2.publish/version): ban3. ban3 shang4 ding4 ding1. hei1 ban3. di-1  ban3.

ban4 (1.half; 2.petal; 3.companion): ban4. I  ren2 I  ban4. ban4 jin1 ba1 liang3. hua1 ban4r. lao3 ban4r.

ban4 (1.handle; 2.play a part/make up): buan4 [puan]. buan4 shi4 chu4. da3 buan4. listen.

ban4 (1.to stumble; 2.mix): bane4. bane4 shou3 bane4 jiao3. bane4 jiao3 shei2 . giao3 bane4. liang2 bane4 huang2 gua1 si1r.

bang1 (1.help/gang; 2.nation): bang1. qing3 bang1 mang2. s4 ren2 bang1. zhr4 guo2 an1 bang1.

bang3 (1.shoulder; 2.board): bang3. bang3 da4 yao1 yuan2. bang3 shang4 wu2 ming2.

bang3 (tie): bange3. u3 hua1 da4 bange3.

bang4 (1.club/wonderful; 2.evening/by side): bang4. zhen1 bang4. yi1 shan1 bang4 shui3. bang4 wan3.

bang4 (1.slander; 2.unit of weight): bange4. fei3 bange4. 50  bange4.

bao1 (1.bag/wrap; 2.afterbirth/countrymen): bao1. zhi3 bao1 bu  zhu4 huo3. shuang1 bao1 tai1. tong2 bao1.

bao1 (peel/skin): = bo1.

bao2 (thin): bao2. y1 shange4 heng3 bao2.

bao2 (hail): bau2. binge2 bau2. xia4 bau2 zi.

bao3 (1.protect; 2.treasure; 3.fortress): bao3. zy4 shen1 nuan2 bao3. drao1 bu  bao3 xei1. bao3 bei4. 4. bao3 lui3 .

bao3 (full): bau3. chi1 bau3 le. ziu3 zu2 fan4 bau3.

bao4 (newspaper/report/revenge): bao4. du2 shu1 kan4 bao4. zuo4 bao1 gao4. bao4 chou2.

bao4 (hold in arms): bau4. bau4 hai2 zi. da3 bau4 bu  ping2.

bao4 (1.explosion; 2.sudden): baw4 [pau]. baw4 zha4. baw4 feng1 yw3 .

bar1 (bar). ziu3 bar1. shui3 bar1. vang3 bar1. listen.

bei1 (1.sad; 2.carry on back): bei1. bei1 shang1. le4 ji2 sheng1 bei1. bei1 hei1 kuo1.

bei1 (cup): bay1 [pei]. he1 I bay1 ziu3 . gan1 bay1.

bei1 (monument): buei1 [puei]. ji4 nian4 buei1. listen.

bei1 (humble): bei2. bei2 bi3. bei2 zyan4 . listen.

bei3 (north): bei3. dong1 nam2 xi1 bei3.

bei4 (1.quilt/indicator for passive voice; 2.prepare; 3.back/recite): bei4. mian2 bei4. bei4 da3 bai4 le. you3 bei4 wu2 hwan4. bei4 Tang2 xei1 .

bei4 (1.times; 2.treasure/shell): bay4 [pei]. shi4 ban4 gong1 bay4. bao3 bay4.

ben1 (run): ben1. ben1 chi2. kuang2 ben1. fei1 ben1.

ben3 (book/origin/ability/capital): ben3. san1 ben3 shu1. zuo4 ye4 ben3. yuan2 yuan2 ben3 ben3. you3 ben3 shi4. kui1 ben3r. I  ben3 wan4 lee4.

ben4 (1.foolish; 2.future/run): ben4. ben4 shou3 ben4 jiao3. ben4 niao3 xian1 fei1. you3 ben4 tou.

beng1 (break up): beng1. ta1 lia3 beng1 le. shan1 beng1 di4 lie4. tu3 beng1 wa3 zie3 .

beng2 (don't): beng2. zan2 men  beng2 qyu4 le.

beng3 (look displeased): beng3. beng3 zhe  lian3.

beng4 (1.jump; 2.dispel): beng4. beng4 beng4 tiao4 tiao4. I  beng4 I  tiao4. beng4 fa1.

beng4 (pump): benge4. shui3 benge4.

bi1 (force): bi1. gwan1 bi1 min2 fan3. bow4 bow4 jin3 bi1.

bi2 (nose): bi2. bi2 zi. er3 bi2 hou2.

bi2 (water chestnut): bee2. bee2 qi4.

bi3 (1.compare; 2.the other side; 3.low/humble): bi3. bi3 bi3 kan4. zhi1 ji3 zhi1 bi3. bei2 bi3.

bi3 (pen): bee3. gang1 bee3. tow2 bee3 cong2 rong2.

bi3 (dagger): bire3 [piə]. bire3 show3. tu2 qiong2 bire3 xian4. listen.

bi4 (1.must; 2.close; 3.shun; 4.money): bi4. bu  bi4. bi4 guan1 zy4 shwou3 . hui2 bi4. ren2 min2 bi4.

bi4 (arm): bee4. zuo3 bang3 you4 bee4.

bi4 (green): bire4 [piə]. bire4 lyu4. xiao3 jia1 bire4 yu4. listen.

bi4 (finish): byre4 [piə]. zhong1 xue2 byre4 ngie4 . listen.

bian1 (edge/side): bian1. ca1 bian1 qiu2. wu2 bian1 wu2 ji4.

bian1 (fabricate): biam1. hu2 biam1 luan4 zao4. listen.

bian1 (whip): biane1. pi2 biane1.

bian3 (1.flatten; 2.belittle/demote): bian3. ba3 ren2 kan4 bian3 le. bian3 di1.

bian4 (change): bian4. nyu3 da4 sh2 ba1 bian4, ngue4 bian4 ngue4 hao3 kan4.

bian4 (convenience): biam4. fang1 biam4. sui2 di4 da4 xiao3 biam4. listen.

biao1 (sign/surface): biao1. zhr4 biao1 bu zhr4 ben3.

biao3 (watch/express): biao3. 'ni3 dai4 biao3 le  ma?' 'mei2 dai4.'

biao4 (fish glue): biao4. biao4 jiao1. yu2 biao4.

bie1 (hold in body): bie1. bie1 zhe  I  kou3 qi4. bie1 zhe  I  pao1 niao4.

bie1 (turtle): bye1. [piε]. tu3 bye1.

bie2 (other/don't/goodbye/difference): bie2. bie2 ren2. bie2 shuo1 hua4. gao4 bie2. nei4 wai4 you3 bie2.

bie3 (shrunken): bie3. qiu2 bie3 le.

bie4 (uncomfortable): bie4. bie4 niu4.

bin1 (1.guest; 2.courteous): bin1. xiang1 jing4 ru2 bin1. bin1 bin1 you3 li3 .

bin1 (1.beach; 2.be close to): bim1. hai3 bim1. bim1 lin2 po4 chan3. listen.

bin4 (temples): bin4. liang3 bin4 ban1 bai2.

bin4 (funeral): bim4. chu1 bim4. bim4 yi2 gwan3 listen.

bing1 (soldier): bing1. wo3 sh4   I  ge bing1. bing1 qiang2 ma3 zhuang4.

bing1 (ice): binge1. binge1 tian4 xue3 di4. binge1 xiao1 xue3 hua4.

bing1 (areca/betel palm): biang1. biang1 lang2. listen.

bing3 (pie): bing3. bing3 gan1.

bing3 (1.handle; 2.grasp): biang3. dao1 biang3. biang3 cheng2. listen.

bing4 (sick): bing4. sheng1 bing4.

bing4 (furthermore/combine): biang4. biang4 qie3. he2 biang4. listen.

bo1 (1.wave; 2.spinach; 3.glass): bo1. bo1 tao1 gun3 gun3. bo1 cai4. bo1 li.

bo1 (1.sow; 2.turn): bou1. bou1 zhong3 gi1. guang3 bou1 dian4 tai2. s4 liang3 bou1 qian1 jin1. listen.

bo1 (strip): buo1 [puə]. buo1 sue1 . sheng1 tun1 huo2 buo1.

bo2 (1.fight; 2.wide; 3.thin): bo2. rou4 bo2 zhan4. bo2 wu4 gwan3. shen1 ti3 dan1 bo2. hong2 yan2 bo2 ming4.

bo2 (1.refute; 2.raise): bou2. fan3 bou2. hing4 zhi4 bou2 bou2. listen.

bo3 (lame): bo3. bo3 le  I  zhi1 jiao3.

bo4 (dustpan): bo4. bo4 ji.

bu2 (no): bu [pu2]. "nin2 sh4 bu  sh4 Wang2 xiao3 jie3?" "bu  sh4 ."

bu3 (patch): bu3. bu3 y1 fu2. chai1 dong1 kiang2 bu3 xi1 kiang2 .

bu3 (catch): bou3. bou3 dao4 le  I  zhi1 lang2. listen.

bu4 (1.cloth; 2.fear): bu4. zhe4 kwai4 bu4 bu  hao3. kong3 bu4 fen4 zi3.

bu4 (no): bu  [pu4]. "nin2 d  shen1 ti3 hao3 bu  hao3?" "bu  hao3."

bu4 (department/ministry): bou4 [pou]. wai4 jiao1 bou4. listen.

bu4 (step): bow4 [pou]. I  bow4 I  ge  jiao3 yin4. bow4 bow4 gao1. listen.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3