This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

C

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ca1 (erase/eraser): ca1. ca1 hei2 ban3. hei2 ban3 ca1.

cai1 (guess): cai1. cai1 mi2 yu3. liang3 xiao3 wu2 cai1.

cai2 (1.just; 2.talent/timber; 3.wealth): cai2. wo3 cai2 dao4. tian1 cai2. he2 qi4 sheng1 cai2.

cai2 (tailor): cuai2. cuai2 jun1. liang2 ti3 cuai2 y1 . listen.

cai3 (1.color; 2.pick; 3.pay attention to): cai3. se4 cai3 xian1 yan4. mi4 fing1 cai3 mi4. bie2 cai3 ta1.

cai3 (step on): cuai3. bie2 cuai3 zang1 le di4 ban3. listen.

cai4 (vegetable): cai4. mai3 cai4. cai4 shi4 chang3.

can1 (join/take part): can1. can1 jia1. can1 jun1.

can1 (meal): cam1. I  ri4 san1 cam1. listen

can2 (disable): can2. shen1 can2 zhi4 jian1.

can2 (ashamed): cane2. da1 yan2 bu cane2.

can2 (silkworm): cam2. yang3 cam2. listen

can3 (miserable): can3. can3 bu  ren3 dw3.

can4 (bright): can4. guang1 hui1 can4 lan4.

cang1 (1.warehouse; 2.white hair; 3.cabin): cang1. cang1 ku4. bai2 fa4 cang1 cang1. ar4 deng3 cang1.

cang2 (hide): cang2. zhuo1 mi2 cang2. dong1 duo3 xi1 cang2.

cao1 (exercise): cao1. zuo4 zao3 cao1.

cao1 (rough): cwao1. cu1 cwao1. listen.

cao2 (1.horse trough; 2.transport by river; 3.noise): cao2. ma3 cao2. cao2 yun4. cao2 za2.

cao3 (grass/haste): cao3. niu2 chi1 cao3. feng1 trei1 cao3 dong4. cao3 cao3 shou1 chang3.

cao4 (sexual intercourse): cao4.

ce4 (restroom): ce4. nan2 ce4 suo3. nyu3 ce4 suo3.

ce4 (side): tse4 [tshə]. Kong3 Zi4 guo3 Tai4 Shan1 tse4.

ce4 (measure): cay4 [tshei]. cay4 liang2. xim1 bu ke3 cay4. listen

ce4 (1.manual; 2.policy): cire4 [tshiə]. shou3 cire4. cire4 lue4. shi1 cire4. listen

cen1 (uneven): cen1. cen1 ci1 bu qi2.

ceng1 (an onomatope): ceng1. ceng1 ceng1 ceng1 di  shang4 le  lou2.

ceng2 (1.tier; 2.once): ceng2. ceng2 chu1 bu  qiong2 . ceng2 jing1 cang1 hai3 nuan2 wei2 shui3.

ceng4 (rub/dawdle): ceng4. ceng4 po4 le shou3. mo2 mo2 ceng4 ceng4.

cha1 (1.insert; 2.fork; 3.difference): cha1. cha1 chi4 nane2 tau2 . cha1 zi. yim1 cuo4 yang2 cha1.

cha2 (1.check/examine; 2.police/observe): cha2. jian3 cha2. jing3 cha2. cha2 yan2 guan1 se4.

cha2 (tea): qa2 [tçha]. he1 qa2. qa2 ie4. listen.

cha3 (fork): cha3. cha3 kai1 tui3. ku4 cha3r.

cha3 (small cymbals): chua3. da3 chua3. listen.

cha4 (poor quality/difference): cha4. hen3 cha4. tai4 cha4. cha4 bu duo1.

cha4 (branch/interference): chua4. san1 chua4 kou3. bie2 da3 chua4. listen.

chai1 (tear away/disassemble): chai1. chai1 fang2 zi. chai1 san4.

chai1 (assign): qai1. [tçhai]. qin1 qai1 da4 chem2 . chu1 qai1. chu1 gong1 qai1. listen.

chai2 (1.firewood; 2.wolf): chai2. lie4 huo3 gan1 chai2. chai2 lang2.

chan1 (1.supporting by arm; 2.mix): chan1. wo3 chan1 zhe nin2 zou3 ba! chan1 fou2 . chan1 shha1 zi.

chan2 (1.greedy; 2.slander/hold): chan2. ta1 hen3 chan2. chan2 yan2. jiu1 chan2.

chan2 (cicada/continue): cham2. cham2 lian2 guan4 jun1. listen.

chan3 (1.produce; 2.shovel/spade): chan3. sheng1 chan3. chan3 sheng1.

chan3 (explain): cham3. cham3 minge2 . cham3 shw4. listen.

chan4 (quiver): chan4. chan4 chan4 you1 you1.

chan4 (repent): cham4. cham4 hui3. listen.

chang1 (prosper): chang1. fan2 rong2 chang1 sheng4.

chang1 (1.prostitute; 2.rash): change1. nan2 dwao4 nyu1 change1. change1 kuang2. change1 jue2.

chang2 (1.long; 2.often): chang2. chang2 ki1. jing1 chang2. fan3 fw4 wu2 chang2.

chang2 (1.taste; 2.compensate): change2. change2  I  change2. de2 bu change2 shi1.

chang3 (factory): chang3. gong1 chang3.

chang3 (1.ground; 2.open): change3. zu2 qiu2 change3. change3 kai1 da4 men2.

chang4 (1.sing; 2.advocate): chang4. chang4 gir1 . fu1 chang4 fou4 sui2. ti2 chang4.

chao1 (overtake): chao1. chao1 guo4. bi3 xue2 gan3 bang1 chao1.

chao1 (1.copy/detour; 2.grab): trao1, chwao1. trao1 trao1 xie3 xie3. tian1 xia4 wen2 zhange1 da4 trao1. yu1 hui2 bao1 trao1. listen.

chao1 (bank note): chau1. chau1 piao4.

chao2 (damp/trend): chao2. chao2 sh1 . fan3 chao2 liu2.

chao2 (government/towards): chau2. gai3 chau2 huan4 dai4. chau2 qian2 zou3.

chao2 (ridicule): trao2, chwao2. trao2 xiao4. leng3 trao2 re4 feng3. listen.

chao3 (fry): chao3. ji1 dan4 chao3 fan4.

chao3 (noise): trao3, chwao3. da4 trao3 da4 nao4. listen.

chao4 (to level land): chao4. chao4 di4.

che1 (vehicle): che1. che1 lai2 le. shang4 che1 ba.

che3 (pull): che3. la1 la1 che3 che3.

che4 (retreat): che4. che4 tui4.

che4 (1.thorough; 2.clear water): qe4 [tçhə]. qe4 tou2 qe4 vei3 . qing1 qe4. listen.

chen1 (pull): chen1. ba3 y1 fu2 chen1 I  chen1. ba3 sheng2 zi chen1 chang2 le.

chen2 (1.morning; 2.heavy/sink): chen2. zao3 chen2. chen2 dian1 dian1. chen2 dao4 hai3 di3.

chen2 (subject): chem2 [tşhəm]. qin1 qai1 da1 chem2. listen.

chen2 (dust): qem2 [tçhəm]. qem2 tu3 fei1 yang2. listen.

chen4 (shirt/background): chen4. chen4  y1 .

chen4 (take chance): chem4 [tşhəm]. qem4 huo3 da3 gye2 . qem4 xyu1 er1 ru4. listen.

cheng1 (name/weigh): cheng1. cheng1 xiong1 dau4 dee4 . cheng1 cheng1.

cheng1 (support/inflate): chenge1. chenge1 bu  zhu4 le. chenge1 po4 du4 pi2.

cheng2 (1.become; 2.distance/extent): cheng2. cheng2 bu  cheng2? cheng2 le  ma? shui3 dao4 qyu2 cheng2. feng1 yw3 gian1 cheng2. wen2 hyua4 cheng2 dw4 .

cheng2 (city/urban/wall): chenge2. Bei2 Jing1 chenge2. Chang2 Chenge2.

cheng2 (honesty): king2 [khiŋ]. king2 shi2. xin1 king2 ze2 ling2. listen.

cheng2 (multiply/ride): kinge2 [khiŋ]. u3 kinge2 s4. (5 X 4). kinge2 che1. listen.

cheng2 (punish): cheng3. cheng3 fa2. cheng3 kian2 bi4 hou4. listen.

cheng3 (1.show off; 2.gallop): chenge3. chenge3 neng2. chenge3 uei1 feng1. chr2 chenge3.

cheng4 (scale): cheng4. cheng4 tuo2.

chi1 (eat): chi1. chi1 fan4. da4 chi1 da4 he1.

chi2 (late): chi2. chi2 dao4. shan1 shan1 lai2 chi2.

chi2 (hold/persistent): chei2. chei2 xyu4 . jian1 chei2. listen.

chi2 (1.pool; 2.gallop): chr2. you2 yong3 chr2. chr2 chenge3 .

chi3 (tooth): chi3. ya2 chi3. chun2 vang2 chi3 han2.

chi3 (shame): chei3. wu2 chei3. ke3 chei3. tian3 bu  zhi1 chei3. listen.

chi3 (ruler): chr3 [=chi]. chr3 zi.

chi4 (wing): chi4. chi4 bang3. cha1 chi4 nane2 tau2 .

chi4 (red): chei4. chei4 se4 xuan1 chwan2 . chei4 zi4. listen.

chong1 (advance forward): chong1. chong1 feng1 qiang1.

chong1 (fill): chonge1 chonge1 man3. lan4 yu2 chonge1 xu4 . han4 niu2 chonge1 dong4.

chong2 (insect): chong2. chong2 zi. kun1 chong2.

chong2 (repeat/double): chonge2. shan1 chonge2 shui3 fu4. chonge2 dye2 .

chong3 (dote on): chong3. zhe4 ge hai2 zi bei4 chong3 huai4 le. shou4 chong3 dzuo4 jing1.  chong3 ru3 bu jing1.

chong4 (vigor/towards): chong4. shuo1 hua4 zhen1 chong4. zhe4 sh4 chong4 zhe wo3 lai2 d.

chou1 (pull out/whip/draw): chou1. chou1 dao1 duan4 shui3. chou1 da3. chou1 sie3 .

chou2 (worry): chou2. fa1 chou2. bu  chou2 chi1, bu  chou2 chuan1.

chou2 (enemy/hatred): kiu2 [khiou]. bao4 kiu2. en1 jiang1 kiu2 bao4. listen.

chou2 (thick/dense): chow2. ren2 yan1 chow2 mi4. MZD: zheng1 rong2 sui4 yue4 chow2.

chou2 (1.plan; 2.fulfil; 3.hesitate): trou2 [tşhwou]. trou2 bei4. ying1 trou2. zhuang4 zhi4 vay4 trou2. listen.

chou3 (ugly): chou3. chou3 ba1 guai4. chou3 xiao3 ngia1 .

chou3 (glance): trou3 [tşhwou]. rang4 wo3 trou3 trou3. listen.

chou4 (stink): chou4. chou4 ji1 dan4. chou4 ming2 yuan3 yang2.

chu1 (exit): chu1. chu1 kou3. chu1 nger3 fan3 nger3 .

chu1 (beginning): qu1 [tçhu]. da4 nian2 qu1 I. ren2 zhi1 qu1, xing4 ben3 shan4. listen.

chu2 (get rid of/division): chu2. chu2 s4 hai4. jia1 jian3 kinge2 chu2.

chu2 (kitchen): qu2 [tçhu]. qu2 fang2. da4 qu2. listen.

chu2 (hoe): tru2. tru2 tou2. tru4 cao3.

chu3 (clear/lovely): chu3. qing1 chu3. chu3 chu3 dong4 ren2.

chu3 (foundation): qu3 [tçhu]. jee1 qu3. listen.

chu3 (store up): tru3 [tşhu]. tru3 cang2. tru3 cun2.

chu4 (1.handle/virgin/office; 2.stand tall): chu4. chu4 lee3 . chu4 nyu3. ban4 shi4 chu4.

chu4 (touch): qu4 [tçhu]. jie1 qu4. qu4 jing3 sheng1 cing2 . listen.

chuai1 (put in): chuai1. ba3 qian2 chuai1 zai4 dou1r lee3 .

chuai3 (guess): chuai3. chuai3 cei4 ta1 d yi4 tu2.

chuai4 (kick): chuai4. chuai4 ta1 I  jiao3.

chuan1 (put on/put through): chuan1. chuan1 y1 fu2. bai3 bow4 chuan1 yang2.

chuan1 (river): chwan1. chwan1 liu2 bu see1. ming2 shan1 da4 chwan1.

chuan2 (1.boat; 2.rafter): chuan2. kai1 chuan2 le. chuan2 zi.

chuan2 (transmit): chwan2. chwan2 bo1. xuan1 chwan2.

chuan3 (breath): chuan3. qi4 chuan3 xyu1 xyu1 . chuan3 da1 qi4.

chuan4 (string): chuan4. I  chuan4 jw1 zi. da4 chuan4 lian2.

chuang1 (window): chuang1. chuang1 hu4.

chuang1 (sore/skin ulcer): quang1 [tçhuaŋ]. kou3 quang1. tou2 ding3 zhang3 quang1. listen.

chuang2 (bed): chuang2. LB: chuang2 kian2 miang2 yue4 guang1.

chuang2 (classifier for building): quang2 [tçhuaŋ]. I  quang2 da4 lou2. listen.

chuang3 (rush/charge): chuang3. chuang3 hong2 deng1. heng2 chong1 zhi2 chuang3.

chuang4 (create): chuang4. chuang4 zao4.

chui1 (blow): chui1. chui1 la3 ba1. zy4 chui1 zy4 lei2.

chui1 (cook): qui1 [tçhuei]. qui1 shi4 yuan2. wu2 mi3 zhi1 qui1. listen.

chui2 (hammer): chui2. tie3 chui2. qian1 chui2 bai3 lian4.

chui2 (droop): qui2 [tçhuei]. vei4 xia4 qui2. qui2 lian2 ting1 zheng4. listen.

chun1 (spring): chun1. chun1 sia4 qiu1 donge1. kw1 mu4 feng2 chun1.

chun2 (lip): chun2. chun2 vang2 chi3 han2. chun2 chi3 xiang1 yi1.

chun2 (pure): shun2 [şuən]. shun2 jie2. listen.

chun3 (stupid): chun3. chun3 chun3 yu4 dong4.

chuo1 (prick): chuo1. chuo1 le  I  ge  da4 dong4.

chuo4 (ample): chuo4. chuo4 chuo4 you3 ngyu2 .

ci1 (expose teeth): ci1. ci1 ya2 lie3 zui3.

ci2 (1.word; 2.goodbye): ci1. zhen4 zhen4 you3 ci2. gao4 ci2.

ci2 (1.nice; 2.porcelain; 3.magnet): cay2 [tshei]. cay2 xiang2. cay2 chang3. listen.

ci2 (female): cz2 [tshɨ]. cz2 gong1 ji1.

ci3 (this): ci3. ci3 qi3 bi3 fou2. ci3 lu4 bu tong1.

ci4 (time/poor quality): ci4. you3 I  ci4 . . . ci4 pin3.

ci4 (bestow/grant): cei4 [tshei]. shang3 cei4. tian1 cei4 liange2 gi1. listen.

ci4 (thorn/assasinate): cz4 [tshɨ]. cz4 ke4. cz4 dao1.

cong1 (onion): cong1. da4 cong2. dao4 zai1 cong2.

cong1 (smart): conge1. na4 ge hai2 zi hen3 conge1 miang2 .

cong1 (haste): cuang1. cuang1 mang2. lai2 qyu4 cuang1 cuang1. listen.

cong2 (from/follow): cong2. cong2 dong1 dao4 xi1. fu2 cong2 ming4 ling4.

cou4 (get together): cou4. cou4 zai4 I  qi3. dong1 pin1 xi1 cou4.

cu1 (rough): cu1. da4 lao3 cu1. cu1 zhong1 you3 xi4.

cu4 (vinegar): cu4. you2 ian2 jiang4 cu4. chi1 cu4.

cu4 (urge): cyu4 [tshy]. cyu4 jin4. zhua1 gei2 ming4, cyu4 sheng1 chan3. listen.

cuan1 (quick-boil): cuan1. cuan1 van2 zi.

cuan2 (assemble): cuan2. cuan2  I  liang4 zy4 xing2 che1.

cuan4 (run): cuan4. dong1 tau2 xi1 cuan4.

cui1 (urge): cui1. bie2 cui1 ta1.

cui1 (destroy): cui2 [tshuei]. wu2 jian1 bu  cui2. cui2 hui3. listen.

cui3 (bright): cui3. cui3 can4 duo2 mw4 .

cui4 (1.crisp; 2.temper by dipping in water): cui4. you4 tian2 you4 cui4. cui4 huo3.

cui4 (1.pure; 2.emerald green): qui4 [tshuei]. shun2 qui4. qui4 lyu4. listen.

cun1 (village): cun1. cun1 zhuang1. gui3 zi  zin4 cun1 le.

cun1 (cracked skin): cyun1 [tshyn]. shou3 cyun1 le. listen.

cun2 (store): cun2. chu3 cun2.

cun3 (ponder): cun3. see1 cun3.

cun4 (unit of length): cun4. san1 cun4 chang2. cun4 tu3 bi4 zheng1.

cuo1 (1.rub with hands; 2.consult; 3.gather; 4.waste time): cuo1. cuo1 y1 fu2. cuo1 shang1. I  xiao3 cuo1. cuo1 tuo2 sui4 yue4.

cuo2 (short person): cuo2. xiao3 cuo2 zi.

cuo4 (mistake): cuo4. da4 cuo4 te4 cuo4. ngin1 cuo4 yang2 cha1.

cuo4 (defeat): cuo3. cuo3 bai4 dee2 ren2 d yim1 mou2. listen.

cuo4 (arrange): quo4 [tçhuə]. quo4 shou3 bu  ji2. zing1 huang1 xire1 quo4. listen.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3