This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

D

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


da1 (build/talk): da1. da1 juo4 qiao2. ai4 da1 bu  li3.

da2 (1.arrive; 2.answer): da2. dao4 da2 Bei3 Jing1. hui2 da2. suo3 da2 fi1 suo3 wen4.

da3 (beat): da3. qiao1 luo2 da3 gw3 . san1 da3 Bai3 Gu3 Zing1 .

da4 (big): da4. da4 zi4 bao4. da4 shou3 da4 jiao3.

dai1 (stupid/inflexible): dai1. dai1 tou2 dai1 nao3. dai1 dzuo4 mu4 ji1.

dai3 (evil): dai3. wei2 fi1 zuo4 dai3.

dai3 (catch): duai3 [tuai]. duai3 dao4 I  zhi1 lang2. listen.

dai3 (a minor group): dai2. dai2 zou2 . dai2 jia1 zhu2 lou2. listen

dai4 (1.wear; 2.belt/carry; 3.pocket): dai4. dai4 shou3 tao4. yao1 dai4. kou3 dai4.

dai4 (wait/treat/benefit): dei4 [tei]. deng3 dei4. dei4 ren2 jie1 wu4. dei4 yu4. listen.

dai4 (arrest): = duai3. duai3 bou3 . listen

dai4 (idle/slack): duai4. duai4 gung1 . duai4 man4. listen

dan1 (alone/unit/order): dan1. dan1 du2. I  ge dan1 yuan2. ding4 dan1.

dan1 (worry/carry on shoulder): dan2. dan2 you1. dan2 shui3 pi1 chai2. listen.

dan1 (red/poeny): dam1 [tam]. mw3 dam1. listen.

dan3 (bladder/courage): dan3. dan3 nang2 yan2. dan3 da4 bao1 tian1.

dan3 (dusting/duster): dam3. ji1 mao2 dam3. listen.

dan4 (1.but; 2.first day of a year; 3.birth): dan4. dan4 sh4. . . bu dan4. . . er1 qie3. . . yuan2 dan4. dan4 sheng1.

dan4 (1.egg; 2.bullet): dam4. ji1 dam4. 2.he2 qiang1 shei2 dam4. listen.

dan4 (1.fresh; 2.simple): dane4 [tan]. dane4 shui3. dane4 shui3 yu2. cu1 qa2 dane4 fan4.

dang1 (responsible/should): dang1. gam3 zuo4 gam3 dang1. dang1 dzen2 bu  rang4.

dang1 (crotch of pants): duang1. kai1 duang1 kw4 . kw4 duang1. listen.

dang3 (political party): dang3. gong4 chan3 dang3.

dang3 (block): duang3. zyu3 duang3. 2.duang3 bu  zhu4. listen.

dang4 (duped/proper): dang4. shang4 dang4.

dang4 (shake/push): duang4. duang4 qiu1 qian1. dong4 duang2 bu  an1. listen.

dao1 (knife): dao1. qie1 cai4 dao1. shang3 dao1 shan1, xia4 huo3 hai3.

dao1 (talkative): dwao1 [twau]. lao1 lao1 dwao1 dwao1. nian4 dwao1. listen.

dao2 (make up/trade): dao2. dao2 chi. dao2 teng. listen.

dao3 (fall over): dao3. bu  dao3 weng1. dong1 dao3 xi1 wai1.

dao3 (lead/guide): dau3 [tau]. zhi3 dau3. dau3 dan4.

dao3 (island): daw3 [tau]. Tai2 Wan1 Daw3.

dao3 (make trouble): dwao3 [twau]. dwao3 luan4. zhi2 dwao3 long2 men2. listen.

dao4 (arrive): dao4. dao4 da2. chi2 dao4.

dao4 (road/know): dau4. yang3 shen1 zhi1 dau4 2.dau4 mau4 ngan4 ran2

dao4 (steal/thief): dwao4 [twau]. dwao4 qye4. tou2 dwao4. listen.

dao4 (mourn): dwau4. dwau4 nian4. ngai1 dwau4. listen.

de (of/indicator of adjective/possessive case): d. "nin2 sh4 nar3 lai2 d?" "nin2 d  shen1 ti3 hao3 ma?"

de (indicator of complement): de. zou3 de  hen3 kuai4. gan4 de  hao3.

de (indicator of adverb): di. sheng3 li4 di  wan2 cheng2 ren4  vou4.

de2 (obtain): de2. de2 dau4 duo1 jw4. de2 guo4 qie3 guo4.

de2 (virtue) : de1. de1 cai2 zian2 bei4. de1 gao1 vang4 zhong4. listen.

dei3 (must/have to) : dei3. ni3 dei3 lai2 a. wo3 dei3 zou3 le.

den4 (pull) :den4. den4 bu  dong4. den4 bu  chu1 lai2.

deng1 (lamp): deng1. dian4 deng1. deng1 huo4 huei1 hwang2.

deng1 (climb): denge1. denge1 shan1. gie2 zu2 xian1 denge1.

deng3 (wait/class): deng3. deng3  I  deng3. tou2 deng3 cang1.

deng4 (glare): deng4. gan1 deng4 yan3.

deng4 (bench): denge4. xiao3 ban3 denge4.

di1 (low): di1. yan3 gao1 shou3 di1. di1 san1 xia4 s4.

di1 (1.drip; 2.whisper): dee1. dee1 shui3 chuan1 shei2. dee1 dee1 gw1 gw1. ziau1 dee1 dee1.

di1 (1.dike; 2.precaution): dei1 [tei]. dei1 bba4. dei1 fang2. listen.

di2 (1.flute; 2.indeed; 3.inspiration): di2. di2 zi. qi4 di2. di2 que4.

di2 (enemy): dee2. dee2 ren2. dee2 yow3 bu  fen1.

di2 (wash): dire2 [diə]. xee3 dire2. listen.

di3 (bottom): di3. xie2 di3. hai3 di3. xim1 bu jian4 di3.

di3 (1.arrive/resist; 2.residence): dire3. dire3 da2. dire3 kang4. listen.

di4 (earth): di4. tu3 di4. di4 qiu2.

di4 (younger brother): dee4. dee4 xiong1 u3 ge. xiong1 dee4.

di4 (supreme being/empire): dire4 [tiə]. huang2 dire4. shang4 dire4. dire4 guo2 zhu3 yee4. listen.

di4 (hand over): die4 [tiε]. tou2 die4 yuan2. qing3 ba3 shu1 die4 gei3 wo3. listen.

di4 (ordinal word): di- [ti4]. di-I,  di-ar4, di-san1. di-5  ming2.

dian1 (1.mountain top; 2.insane): dian1. tai4 shan1 zhi1 dian1. feng1 feng1 dian1 dian1.

dian1 (weigh with hand): dian2. dian2 liang4. listen.

dian1 (jolt/put upside down): diam1. diam1 dao3 hei1 bai2. diam1 san1 dao3 s4. listen.

dian3 (dot/point/time): dian3. xiao3 xu4 dian3. u3 dian3 ar4 (5.2). xian4 zai4 ji3 dian3 le?

dian3 (typical/dictionary): diam3 [tiam]. diam3 sing2. zi4 diam3. listen.

dian4 (electricity): dian4. dian4 deng1. ting2 dian4 le.

dian4 (1.shop; 2.palace): diam4 [tiam]. shang1 diam4. gonge1 diam4. listen.

dian4 (1.remember; 2.pad; 3.establish): din4 [tin]. din4 nian4. din4 bei4 d. din4 ding4 ji1 qu3. listen.

diao1 (1.eagle; 2.pick up with mouth; 3.sly; 4.carve): diao1. Juo4 Shan1 Diao1. diao1 nuan4. diao1 bao3. diao1 ke4.

diao1 (wither): diao2. diao2 xie4. diao2 luo4. listen.

diao3 (vulgar penis): diao3.

diao4 (1.fall; 2.transfer): diao4. diao4 xia4 lai2 le. diao4 bing1 kian3 jiang4.

diao4 (1.fishing with hook and line; 2.hang/suspend): diau4 . diau4 yu2. shang4 diau4 zy4 sha1.

die1 (father): die1. die1 niang2. die1 qin1 niang2 qin1. qin1 die1 qin1 niang2.

die1 (fall): tue1 [thyε]. tue1 dao3 le, pa2 qi3 lai2. tue1 tue1 juang4 juang4. listen.

die2 (butterfly): dye2. hu2 dye2. dye2 lian4 hua1 .

die2 (spy/espionage): due2 [tyε]. zian1 due2. listen.

die2 (1.plate; 2.talk; 3.fold): die2. die2 zi. die2 die2 bu  xiu1. die2 bei4 zi.

ding1 (1.nail; 2.gaze at; 3.sting/bite; 4.man; 5.urge again and again): ding1.
ban3 shang4 ding4 ding1. qian1 ding1 ning2, wan4 zhu3 fu4. zhua1 zhwang4 ding1.
bei4 vin2 zi ding1 le.

ding3 (1.top/support; 2.drunk): ding3. ding3 tian1 li4 di4. shan1 ding3. ming3 ding3 da4 zuei4.

ding3 (tripod): diang3. da4 ming2 diang3 diang3. I  yan2 jiu3 diang3. listen.

ding4 (1.decide; 2.order/subscribe): ding4. xia4 ding4 jue2 xin1. ding4 fei1 gi1 piao4.

ding4 (dialectal buttocks): dinge4.

diu1 (lose) diu1. diu1 san1 la4 s4. diu1 shou3 juan4r.

dong1 (east): dong1. dong1 nam2 xi1 bei3. mai3 dong1 xi1.

dong1 (winter): donge1 [tuŋ]. chun1 sia4 qiu1 donge1. donge1 nuan3 sia4 liang2.

dong3 (understand): dong3. bu  dong3 juang1 dong3.

dong4 (move): dong4. dong4 shou3 dong4 jiao3. bu  xyu3 dong4!

dong4 (freeze): donge4 [tuŋ]. tian4 han2 di4 donge4. binge1 donge4 san1 chr3.

dong4 (1.hole; 2.fear): duang4 [tuaŋ]. shan1 duang4. hao4 zi  sheng1 lai2 hui3 da3 duang4. duang4 he4. listen.

dong4 (1.classifier for building/beam): dwang4 [tuaŋ]. I  dwang4 da4 lou2. dwang4 liang2. listen.

dou1 (1.all; 2.pocket/move around): dou1. da4 jia1 dou1 hao3 ma? ku4 dou1r.
dou1 quan1 zi.

dou3 (1. unit for grain; 2.shiver/shake): dou3. 3  dou3 mi3. 2.fa1 dou3. 3.dou3  I  dou3. 4.jing1 shen2 dou3 swou3.

dou3 (steep): dwou3 [twou]. shan1 lu3 hen3 dwou3. listen.

dou4 (1.fight; 2.bean; 3.tease/funny): dou4. ta1 tian1 sheng1 hao4 dou4. huang2 dou4.

dou4 (1.smallpox; 2.hole/sinus): dwou4 [twou]. zhong3 niu2 dwou4. bi2 dwou4 yan2. listen.

du1 (capital): du1. shou3 du1 Bei3 Jing1.

du1 (supervise): dyu1 [ty]. jian2 dyu1. dyu1 cyu4 . listen.

du1 (murmur): dw1 [tu]. dw1 dw1 nang1 nang1.

du2 (only/single): du2. du2 sheng1 zi3 nyu3. du2 wang3 du2 lai2.

du2 (poison): dou2. xin1 dou2 shou3 hen3. wu2 dou2 bu  zhang4 fu1. listen.

du2 (young cow): dow2 [tou]. niu2 dow2. listen.

du2 (read): dw2. dw2 shu1. si3 dw2 shu1, dw2 si3 shu1, dw2 shu1 si3.

du3 (1.block up; 2.see; 2.tripe): du3. du3 che1. vei2 zhui1 du3 gie2. zhu1 du3 zi.

du3 (see): dw3. I  dw3 wei2 kuai4. you3 moo4 gong4 dw3.

du3 (gamble): dyu3 [ty]. chi1 he1 piao3 dyu3. listen.

du4 (belly): du4 [tu]. du4 zi  teng2.

du4 (1.spend/degrees; 2.cross; 3.plating): dw4 [tu]. ti3 wen1 38  dw4. 2.dw4 ri4 ru2 nian2. dw4 gim1.

duan1 (hold level by hand/end/event): duan1. duan1 pan2 zi.

duan3 (short): duan3. bu  chang2 bu  duan3. duan3 bing1 xiang1 jie1.

duan4 (1.break; 2.paragraph/section): duan4. sheng2 zi  duan4 le. duan4 duan4 xyu4 xyu4. di-1  duan4.

duan4 (forge/exercise): tuan4 [thuan]. tuan4 lian4. listen.

dui1 (pile) dui1. dui1 cheng2 shan1.

dui4 (1.locate/correct/pair; 2.exchange/cash): dui4. dui4 hao4 ru4 juo4. dui4 zheng4 xia4 dziao4. cheng2 shuang1 cheng2 dui4.

dui4 (row or line of people/team): duei4. pai2 hao3 duei4. zu2 qiu2 duei4.

dui4 (1.exchange/cash): dui3. dui3 huan4 xian4 gim1 . dui3 huan4 ren2 min2 bi4. listen.

dun1 (1.squat; 2.ton): dun1. dun1 zai4 di4 shang4. 2. I  dun2 gang1 cai2.

dun1 (mound/stump): dyun1. qiao2 dyun1. shu4 dyun1. listen.

dun3 (doze): dun3. da3 ge  dun3r.

dun4 (meal/stop): dun4. I  dun4 fan4.

dun4 (1.blunt/dull; 2.stew): dune4 [tun]. dao1 dune4 le. dune4 pai2 gu3.

dun4 (shield): dyun4. yi3 zi3 zhi1 mao2, gong1 zi3 zhi1 dyun4. listen.

dun4 (flee): tyun4 [thyu]. MZD: bao3 dau3 dee2 jun2 siao1 tyun4. listen.

duo1 (much/many): duo1. da4 xiao3 duo1 shao3. de2 dao4 duo1 jw4.

duo1 (1.tremble; 2.tut-tut): due1 [tyε]. due1 suo. due1 due1 bi1 ren1. listen.

duo2 (take by force): duo2. sheng1 sha1 yu3 duo2. ni3 zheng2 wo3 duo2.

duo3 (piece): duo3. duo3 duo3 bai2 yun2. I  duo3 hua1r.

duo3 (hide): due3 [tyε]. dong1 due3 xi1 cang2. listen.

duo4 (stamp): duo4. duo4 jiao3.

duo4 (1.degenerate; 2.lazy): due4. due4 luo4. lan3 due4. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3