Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

E

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


e1 (female grace): e1. e1 nuo2.

e2 (forehead/quota): e2. kian2 e2. ding4 e2. e2 wai4.

e2 (goose): nge2 [ŋə]. bai2 nge2. tian2 nge2. listen.

e2 (blackmail): nguo2 [ŋuə]. nguo2 zha4. yi3 nguo2 chwan2 nguo2. listen.

e3 (feel like vomiting): e3. e3 xin1.

e4 (hungry): e4. e4 le. ren3 gee1 ai2 e4.

e4 (evil): nge4. jui4 da4 nge4 ji2. listen.

en1 (favor): en1. en1 qing2. gan3 en1 dai4 de1 .

en4 (press): en4. en4 zai4 di4 shang4.

er2 (son/children): er2 [ər]. er2 sun1 man3 tang2. xiao3 er2 ke1.

er2 (then): er1. er1 qie3. fan3 er1. listen.

er3 (ear): er3. zhong1 yan2 ni3 er3.

er3 (you): nger3 [ŋər]. chu1 nger3 fan3 nger3. listen.

er4 (two): ar4 [ar]. ar4 ar4 de2 s4 (2 x 2 = 4). shu3 I  shu3 ar4. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3