This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

F

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


fa1 (deliver/leaving/develop): fa1. chu1 fa1. fa1 xin4. I  yan2 bu  fa1.

fa2 (1.punish/penalty; 2.tired): fa2. fa2 kuan3. shang3 fa2 fen1 minge2 . ren2 kun4 ma3 fa2.

fa2 (1.cut down; 2.powerful family): ffa2. ffa2 mu4. bei3 ffa2. jun1 ffa2.

fa3 (law): fa3. wu2 fa3 wu2 tian1. zhi1 fa3 fan4 fa3.

fa4 (hair): fa4. I  fa4 qian1 gun1. nu4 fa4 chong1 tian1.

fai4 (fire/terminate employment): tta1 bei4 lao4 ban3 fai4 le. listen.

fan1 (1.turn; 2.foreign): fan1. fan1 tian1 fw4 di4 . fan1 lai2 fu4 qyu4 . fan1 qie2.

fan1 (sail): fam1. chuan2 fam1.  I  fam1 feng1 shun4. listen.

fan2 (bother/trouble): fan2. xin1 fan2 yi4 luan4. zhao3 ma2 fan2.

fan2 (ordinary): fam2. ping2 fam2. bu  tong2 fam2 xiang3. listen.

fan2 (busy/numerous): fane2. gong1 zuo4 fane2 mang2.

fan3 (1.oppose 2.return): fan3. fan3 chao2 liu4. wu4 ji2 bi4 fan3.  I  qyu4  bu  fu4 fan3.

fan4 (meal): fan4. fan4 lai2 zhang1 kou3. da4 mi3 fan4. chi1 fan4.

fan4 (violate/violator): fam4. fam4 jui4 . jui4 fam4. tan1 vou1 fam4. listen.

fan4 (widely/overflow): fane4. guang3 fane4. hong2 shui3 fane4 lan4.

fang1 (square/method): fang1. zheng4 fang1 sing2 . da4 da4 fang1 fang1. zhi4 guo2 you3 fang1.

fang1 (fragrant): fange1. tian1 dzia2 hor2 chu4 wu2 fange1 cao3.

fang2 (1.house/room; 2.workshop): fang2. lou2 fang2. chu2 fang2. ran3 fang2.

fang2 (1.defense 2.hinder): fange2 [faŋ]. fange2 bu  sheng4 fange2. fange2 ngai4 .

fang3 (1.weave 2.visit): fang3. fang3 shha1 zhei1 bu4. miang2 cha2 ann4 fang3.

fang3 (imitate/resemble): fange3. mo2 fange3. fange3 zao4.

fang4 (release): fang4. zhuo1 fang4 Cao2. fang4 chang2 sian4,   diau4 da4 yu2.

fei1 (fly): fei1. tian1 gao1 ren4 niao3 fei1.

fei1 (very/not/coffee): fi1. fi1 chang2. siang3 ru4 fi1 fi1. listen.

fei1 (princess): fay1 [fei]. gui4 fay1 zuei4 ziu3 .

fei2 (fat): fei2. fei2 tou2 da4 er3. nao3 man3 chang2 fei2.

fei3 (bandit): fei3. tu3 fei3.

fei4 (lung): fei4. fei4 qi4 zhong3. lang2 xin1 gou3 fei4.

fei4 (fee/tip): fi4. shou1 fi4. xiao4 fi4. listen.

fei4 (1.waste; 2.abolish/disable): fay4. lang4 fay4. zuo4 fay4. can2 fay4.

fen1 (divide/cent): fen1. fen1 giu3 bi4 he2, he2 giu3 bi4 fen1. u3 fen1 qian2. shen1 wu2 fen1 wen2.

fen1 (1.one after another 2.fragrant): fin1. da4 xue3 fin1 fei1. fin1 fange1 . listen.

fen2 (grave): fen2. fen2 mou4 .

fen2 (burn): fin2. uan2 huo3 zy4 fin2. listen.

fen3 (pink/powder): fen3. hong2 fen3 zhi1 ji3. fen3 shen1 xui4 gu3.

fen4 (hard): fen4. fen4 bu  gw4 shen1.

fen4 (excrement): fin4. MZD: fin4 tu3 dang1 nian2 wan4 hu3 hoe2 . listen.

feng1 (1.wind; 2.crazy): feng1. gua1 da4 feng1. feng1 yw3 wu2 ju3 . chou1 feng1.

feng1 (seal/envelope): fing1. fing1 xuo3 . xin4 fing1. listen.

feng1 (abundant): finge1 [fiŋ]. da4 finge1 shou1. rui4 xue3 zhao4 finge1 nian2. listen.

feng1 (peak): fenge1 [fəŋ]. shan1 fenge1. MZD: wu2 hian4 feng1 guang1 zai4 xian3 fenge1.

feng2 (sew): feng2. feng2 y1 fu2. feng2 feng2 bu3 bu3.

feng2 (meet): fing2. xiang1 fing2. fing2 shan1 kai1 lu4, yu4 shui3 da1 qiao2. listen.

feng3 (ridicule): feng3. feng3 ci4. leng3 trao2 re4 feng3.

feng4 (crack): feng4. lie4 kai1 I  tiao2 feng4.

feng4 (phoenix): fing4. fing4 huang2. fing4 mao2 lin2 jiau3 . listen.

feng4 (follow): fenge4. yang4 fenge4 ngin1 uei2 .

fo2 (buddha): fo2. fo2 jiao4. Ru2 Lai2 Fo2. lee4 di4 cheng2 fo2.

fou3 (negative): fou3. fou3 ding4. fou3 ren4.

fu1 (husband): fu1. fu1 chang4 fou4 sui2. you1 fou4 zhi1 fu1.

fu1 (skin): fou1. pi2 fou1. fou1 qian3. listen.

fu2 (clothe/fit/convinced): fu2. xi1 fu2. bu fu2 shui3 tu3. xin1 fu2 kou3 fu2.

fu2 (support): fw2 [fu]. chan1 fw2. ziu4 si3 fw2 shange1. fw2 lao3 hie2 dzioe4 .

fu2 (happiness): fou2. fou2 wu2 shuang1 zhi4. you3 fou2 tong2 hiang3 . listen.

fu2 (1.float/wave; 2.prisoner): foe2 [fou]. shan1 luan2 qi3 foe2. foe2 lu3. listen.

fu3 (government/house): fu3. Zhong1 Guo2 zheng4 fu3.

fu3 (corrupt/rotten): fw3. tan1 wu1 fw3 hyua4 . liu2 shui3 bu  fw3.

fu3 (ax): fyu3 [fy]. ban1 men2 nong4 fyu3. listen.

fu4 (father): fu4. fu4 zi3 lia3. ren4 zei2 zuo4 fu4.

fu4 (woman): fou4. fou4 dau4 ren2 jia1. you3 fu1 zhi1 fou4. listen.

fu4 (1.rich; 2.complex/repeat): fw4. fa1 cai2 zhi4 fw4. fw4 za2. fan3 fw4 wu2 chang2.

fu4 (lose/owe debt): fyu4 [fy]. sheng4 fyu4 nuan2 liao4. fyu4 zhai4 lei3 lei3. listen.

fu4 (1.pay; 2.deputy): foe4 [fou]. foe4 kuan3. foe4 zhu3 xi2. foe4 zong3 tong3. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3