This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

G

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ga1 (corner): ga1. ga1 zhi  wo1. ji1 jiao3r  ga1 lar2.

ga4 (embarassing): ga4. gan1 ga4.

gai1 (must/deserve): gai1. gai1 ni3 shuo1 le. huo2 gai1.

gai3 (revise/change): gai3. ba3 wen2 zhange1 gai3 gai3. gai3 tian2 huan4 di4.

gai4 (1.cover 2.general): gai4. gai4 bei4 zi. da4 gai4.

gai4 (irrigate): gei4. gyuan4 gei4. listen.

gai4 (begger): gaie4 [kai]. ki3 gaie4.

gan1 (dry/clean): gan1. ei  ya, guo1 gan1 le. bu  gan1 bu  zing1, chi1 le  bu  bing4.

gan1 (sweet): gam1. tong2 gam1 gong4 ku3. listen.

gan3 (1.feel 2.catch up; 3.roll dough): gan3. gan3 jue2. jin3 gan3 man4 gan3. gan3 mian4 zhang4. gan3 ziao3 zi pi2r.

gan3 (1.bold/courage; 2.olive): gam3. dzong3 gam3. gam3 shuo1 gam3 gan4. gam3 lan3. listen.

gan4 (do): gan4. gam3 shuo1 gam3 gan4. shuo1 gan4 jiw4 gan4.

gang1 (1.steel; 2.firm/just): gang1. ren2 sh4 tie3, fan4 sh4 gang1. bai3 lian4 cheng2 gang1. yi3 rou2 ke4 gang1. ta1 gang1 zou3.

gang1 (jar): gange1 [kaŋ]. shui3 gange1 li3 mian4 ba3 shen1 cang2.

gang1 (anus): giang1 [kiaŋ]. giang1 men2. listen.

gang1 (outline): gang2. gang2 ling3. gang2 jyu3 moo4 zhang1. listen.

gang3 (mountain): gang3. shan1 gang3.

gang3 (sea port): gange3. hai3 gange3. bi4 feng3 gange3.

gang4 (thick stick): gang4. ding3 men2 gang4. tai2 gang4.

gao1 (high): gao1. gao1 gao1 zai4 shang4. ren2 wang2 gao1 chu4 zou3.

gao1 (lamb): giao1 [kiau]. yange2 giao1. listen.

gao1 (1.paste; 2.cake): gau1. ya2 gau1. nian2 gau1.

gao1 (testicle): gao2. gao2 van2 . listen.

gao3 (do): gao3. gao3 yim1 mou2 gui3 ji4. gao3 dui4 xiang4.

gao3 (draft): gau3. shou3 gau3. cao3 gau3.

gao4 (tell): gao4. bu  ke3 gao4 ren2.

ge1 (elder brother): ge1. tie3 ge1 men'r.

ge1 (song): gire1 [kiə]. chang4 gire1. gire1 chang4 jia1. listen.

ge1 (cut): gie1 [kiε]. gie1 cao3. shou1 gie1. listen.

ge1 (1.put; 2.weapon/gobi): gei1 [kei]. gei1 zai4 di4 shang4. zhen3 gei1 dei4 dan4. gei1 bi4 tan1. listen.

ge1 (dove): gur1 [kə]. he2 ping2 gur1.

ge1 (1.arm; 2.pimple): gyre1 [kiə]. gyre1 bo2. gyre1 da1 tang1. listen.

ge2 (1.square; 2.separate; 3.belch): ge2. ge2 ge2 bu  ru4. ge2 ngan4 gwan1 huo3. da3 bau3 ge2.

ge2 (change): gei2. xi3 xin1 gei2 mian4. gei2 ming4. listen.

ge3 (odd/prevent): ge3. ta1 zhen1 ge3. bei1 ge3.

ge4 (piece): ge4, ge [kə]. I  ge  ping2 guo3. 5  ge  yue4. 7  ge  xiao3 shi2. ge4 ren2 zhu3 yi4.

ge4 (each): gire4 [kiə]. gire4 ge4 zee1 po4. gire4 de2 qi2 suo3. listen.

gei3 (give): gei3. ba3 shu1 gei3 ta1.

gen1 (1.root; 2.follow): gen1. gen1 xim1 ie3 mao4. gen1 sui2.

gen2 (funny): gen2. dou4 gen2. peng3 gen2. zhen1 gen2r (zhen1 ger2, Tianjin dialect).

geng1 (change): geng1. wan4 xiang4 geng1 sin1.

geng1 (plow): genge1. genge1 di4.

geng3 (1.little stick; 2.choke): geng3. geng3 geng3 yu2 huai2.

geng4 (more): geng4. geng4 hao3. geng4 shang4 I  ceng2 lou2.

gong1 (1.work 2.merit 3.public/male): gong1. gong1 zuo4. gong1 lao2. jia3 gong1 ji4 say1. gong1 ji1.

gong1 (palace): gonge1 [tçuŋ]. gonge1 dian4.

gong1 (1.attack 2.respect; 3.bow): gong2. yi3 gong2 wei2 shwou3. gong2 gong2 ginge4 ginge4. listen.

gong3 (1.consolidate 2.nudge/offer): gong3. gong3 gyu4. gong3 shou3 xiang1 rang4.

gong4 (1.common 2.supply): gong4. gong4 chan3 zhu3 yee4. gong4 bu  ing1 qiu2.

gou1 (ditch): gou1. Chao2 Yang2 Gou1.

gow1 (hook): gow1. la1 gow1 shang4 diau4. y1 mao4 gow1r.

gou3 (1.dog 2.survival): gou3. gou3 yao3 gou3. gou3 qie3 tou1 sheng1.

gou4 (enough/reach): gou4. "gou4 bu gou4?" "bu  gou4." tai4 gao1, gou4 bu  dao4.

gou4 (1.purchase; 2.structure): goe4. goe4 mai3. qiang3 goe4. jie2 goe4.

gu1 (aunt): gu1. gu1 ma1.

gu1 (1.estimate 2.fail to live up to): gw1. gw1 ji4. gw1 fu4 qi1 uang4.

gu1 (orphan/lonely): gw2 [ku]. gw2 er2. gw2 jia1 gua3 ren2. listen.

gu2 (bone): gu2. ying4 gu2 tou2.

gu3 (bone): gu3. pai2 gu3.

gu3 (ancient): gyu3. gyu3 dai4. cong2 gyu3 zhi4 jin1. listen.

gu3 (drum): gw3. qiao1 luo2 da3 gw3.

gu3 (butt): goo3. pi4 goo3. ning3 cheng2 I  goo3 sheng2.

gu3 (valley): gyw3 [ky]. kong1 gyw3 zu2 yin1. listen.

gu4 (accident/story): gu4. shi4 gu4. gu4 shi4.

gu4 (consolidate): gyu4. gong3 gyu4. gyu4 dzuo4 gim1 tang1. listen.

gu4 (look at/look after): gw4 [ku]. hui2 gw4. gw4 ci3 shi1 bi3.

gu4 (hire): gyw4 [ky]. jie3 gyw4. pin2 gyw4 nong2. listen.

gua1 (mellon): gua1. xi1 gua1. gua1 shou2 di4 luo4.

gua1 (1.wonderful; 2.crow): gwa1. ding3 gwa1 gwa1. lao3 gwa(1).

gua1 (scrape/blow): gua2. gua2 po4 shou3. gua2 hu2 zi. gua2 da4 feng1. listen.

gua3 (widow): gua3. shwou3 gua3. shwou3 huo2 gua3.

gua3 (cut flesh): gwa3. qian1 dao1 wan4 gwa3.

gua4 (hang): gua4. gua4 zai4 shu4 shang4.

guai1 (well-behaved): guai1. "hai4 zi  guai1 bu  guai1?" "guai1."

guai3 (turn): guai3. guai3 wan1r mo4 jiao3r.

guai4 (strange/blame): guai4. cei2 guai4. dou1 guai4 ni3 zy4 ji3.

guan1 (close/impasse): guan1. qing3 guan1 men2! I  fu1 dang1 guan1, wan4 fu1 mo4 kai1.

guan1 (look at/watch): guan2. guan2 kan4. duang4 dzuo4 guan2 huo3. listen.

guan1 (1.official; 2.hat): gwan1. gwan1 gwan1 xiang1 hu4. zhang1 gwan1 li3 dai4.

guan1 (coffin): gun1 [kun]. gun1 cai2. listen.

guan1 (widower): gyuan1 [kyan]. gyuan1 fu1. gyuan1 gua3 gw2 du2. listen.

guan3 (hall): guan3. mei3 shw4 guan3. zhan3 lan3 guan3.

guan3 (control/pipe): gwan3. gwan3 bu  zhao2. shui3 gwan3 zi.

guan4 (habit/spoil): guan4. sei2 guan4.

guan4 (champion): gwan4. gwan4 jun1. ta1 huo4 de2 gwan4 jun1.

guan4 (irrigate): gyuan4 [kyan]. gyuan4 gei4 . listen.

guang1 (light): guang1. guang1 miang1 .

guang1 (bladder): gwang1. piang2 gwang1.

guang3 (wide and far): guang3. shen2 tong1 guang3 da4. di4 guang3 ren2 hi1 .

guang4 (tour): guang4. dong1 you2 xi1 guang4.

gui1 (return): gui1. gui1 huan2.

gui1 (rules): gyu1 [ky]. gyu1 ze2. gyu1 ding4. listen.

gui1 (girl): guei1. da4 guei1 nyu3. guei1 fang2.

gui1 (turtle): gui2. u1 gui2 listen.

gui3 (rail): gui3. huo3 che1 chu1 gui3 le.

gui3 (1.ghost; 2.deceitful): guei3. nao3 guei3. guei3 ku1 lang1 hao2. ngin1 mo2 guei3 ji4.

gui4 (1.expensive; 2.cabinet): gui4. tai4 gui4 le. gui4 zi.

gui4 (kneel down): guei4. xia4 guei4.

gun3 (roll): gun3. gun3 lai2 gun3 qyu4. gun3 dan4.

gun4 (stick): gun4. kou4 mao4 zi, da3 gun4 zi.

guo1 (pot): guo1. ping1 di3 guo1. guo1 gan1 le.

guo2 (country): guo2. chu1 guo2 liou2 xue2. guo2 po4 shan1 hir2 zai4.

guo3 (fruit): guo3. shui3 guo3.

guo3 (wrap): gwo3. bao1 gwo3. gwo3 jiao3 bu4.

guo4 (pass/mistake): guo4. de2 guo4 qie3 guo4. wen2 guo4 ze2 hi3.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3