This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

H

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ha1 (laugh/yawn): ha1. ha1 ha1 xiao4. xiao4 ha1 ha1. da3 ha1 qian4.

ha2 (frog/toad): ha2. ha2 ma4. lai4 ha2 ma4.

ha3 (small dog): ha3. ha3 ba1 gou3.

hai2 (child): hai2. zhe4 ge  hai2 zi  zhen1 guai1. nan2 hai2r. nyu3 hai2r.

hai2 (still): hai1 'hai1 shing4 duo1 shao3?' 'hai1 shing4 I  dian3r.' listen.

hai2 (skeleton): hei2. gu3 hei2. 2.can2 hei2. listen.

hai3 (sea): hai3. jiang1 hir2 hw2 hai3. en1 xim1 si4 hai3.

hai4 (harm): hai4. chu2 s4 hai4. 2.shen1 shou4 qi2 hai4.

hai4 (scare): ha4. ha4 ren2 ting1 ven2. listen.

han1 (snore): han1. han1 shing1 ru2 lei2.

han2 (cold): han2. han2 leng3. chun2 vang2 chi3 han2.

han2 (contain): ham2 [xam]. ham2 zai4 zui3 li3. ham2 hin1 ru2 ku3. listen.

han2 (1.letter 2.essence): hane2 [xan]. lai2 hane2 shou1 dao4. nei4 hane2.

han3 (shout): han3. da4 han3 da4 jiao4.

han3 (rare): ham3 [xam]. ham3 jian4. listen.

han4 (Chinese): han4. han4 zou2. han4 yu3.

han4 (sweat): hane4 [xan]. hane4 liu2 zia1 bay4 . man3 tou2 da4 hane4.

han4 (drought): ham4. ham4 zuai1. listen.

hang1 (rammer): hang1. da3 hang1.

hang2 (row): hang2. yang2 liu3 cheng2 hang2.

hang2 (navigate): hiang2 [xiaŋ]. da3 hai3 hiang2 xing2. listen.

hang4 (lane): hang4. San1 Jia1 Hang4.

hao1 (pull): hao1. I-gen1 I-gen1 wang3 xia4 hao1.

hao2 (yell): hao2. hao2 tao2 da4 ku1. 2.gui3 ku1 lang2 hao2.

hao2 (millimeter): hau2. 5 hau2 mi3 (5hm).

hao2 (ditch): hwao2 [xwau]. zhan4 hwao2. listen.

hao3 (good): hao3. nin2 hao3. hen3 hao3. bu  hao3.

hao4 (like): hao4. hao4 chi1 lan3 zuo4. hao4 gao1 wu4 yuan3.

hao4 (trumpet): hau4 [xau]. hao4 zhao1.

hao4 (mouse/consume): haw4 [xau]. haw4 zi.

hao4 (great/large): hwao4 [xwau]. hwao4 hwao4 dang4 dang4. listen.

he1 (drink): he1. he1 shui3. chi1 he1 la1 sa1 shui4.

he2 (1.and/sum 2.cooperate): he2. Lao3 Wang2 he2 Xiao3 Liu2. he2 zuo4. bu mo2 er1 he2.

he2 (river): hir2 [xə]. Huang2 Hir2.

he2 (how): hire2 [xiə]. dui4 ziu3 dang1 gir1, ren2 sheng1 ji3 hire2? hire2 ri4 gyun2 zuai4 lai2. listen.

he2 (core/walnut): hay2 [xei]. hay2 vou3 ki4 . yuan2 zi3 hay2. hay2 tao2. listen.

he4 (1.shout loudly; 2.grand): he4. da4 he4 I  shing1. he4 he4 you3 ming2.

he4 (congratulate): hire4 [xiə]. ju4 hire4. listen.

hei1 (black): hei1. tian1 hei1 le. hei1 deng1 xia1 huo3.

hen2 (mark): hen2. lei4 hen2. shang1 hen2.

hen3 (1.very 2.ruthless): hen3. hen3 hao3. xin1 hei1 shou3 hen3.

hen4 (hatred): hen4. hen4 zhi1 ru4 gu3. hen4 tie3 bu  cheng2 gang1.

heng1 (groan): heng1. teng2 de  zhi2 heng1 heng1.

heng1 (go smoothly/powerful person): hing1 [xiŋ]. hing1 tong1. da4 hing1. listen.

heng2 (1.horizontal 2.lasting): heng2. Heng1 Duan4 Shan1. yong3 heng2.

heng2 (measure/balance): hing2 [xiŋ]. hing2 liang2. ping2 hing2. listen.

heng4 (harsh): heng4. man2 heng4.

hong1 (loud noise): hong1. luan4 hong1 hong1.

hong2 (red): hong2. hong2 qi2.

hong2 (1.flood; 2.great): honge2. honge2 shui3. honge2 wei3.

hong3 (humbug): hong3. hong3 hai2 zi.

hong4 (inside struggle): hong4. nei4 hong4.

hou1 (uncomfortable throat): hou1. hou1r  xian2 (Beijing  dialect).

hou2 (monkey): hou2. hou2 zi.

hou2 (throat): hoe2 [xou]. hoe2 long2.

hou2 (wart): hiu2 [xiou]. hiu2 zi. listen.

hou3 (roar): hou3. da4 hou3  I  sheng1.

hou4 (after/queen): hou4. xian1 hou4. hwang4 hou4.

hou4 (wait): hoe4. deng3 hoe4. hoe4 che1 shay4 .

hou4 (thick): hiu4 [xiəu]. bei4 zi  hen3 hiu4. hiu4 ngian2 wu2 chi3. listen.

hu1 (1.exhale/shout 2.nearly): hu1. hu1 sei1. qian2 hu1 hou4 yong1. ji3 hu1. 4. zhi1 hu1 zhe3 ye3.

hu1 (sudden): hw1. hw1 yuan3 hw1 jin4.

hu2 (burned/wistful): hu2. shao1 hu2 le. hu2 shuo2 ba1 dau4. hu1 zuo4 fi1 wei2.

hu2 (lake): hw2. Dong4 Ting2 Hw2. jiang1 hir2 hw2 hai3.

hu3 (1.tiger; 2.scare): hu3. qu1 sheng1 niu2 dow2 bu  pa4 hu3. Wu3 Song1 da3 hu3.

hu4 (window): hu4. men2 dang1 hu4 dui4. men2 hu4 kai1 fang4.

hu4 (care/protect): hw4. hw4 lee3. ai4 hw4. gwan1 gwan1 xiang1 hw4.

hu4 (each other): hyu4 [xy]. hyu4 xiang1 bang1 jw4 . hyu4 tong1 you3 wu4. listen.

hua1 (flower/spend): hua1. mw3 dam1 hua1. hua1 le  hen3 duo1 qian2. hua1 le  hen3 chang2 shi2 jian1.

hua1 (water flowing): hwa1. shui3 hwa1 hwa1 di  liu2.

hua2 (China/elegance): hua2. zhong1 hua2. hua2 er1 bu shei2 .

hua2 (slippery/cunning): hwa2. jiau3 hwa2. shua3 hwa2 tou2.

hua4 (1.picture; 2.plan/scheme): hua4. tu2 hua4. hua4 xe2 tiam1 zu2. ji4 hua4.

hua4 (1.speech; 2.change/melt): hwa4. shuo1 hwa4. bian4 hwa4. rong2 hwa4.

huai2 (bosom/keep in mind): huai2. juang4 ge man3 huai2. 2.huai2 nian4.

huai2 (scholar tree): huai1. huai1 shu4 . listen.

huai4 (bad): huai4. che1 huai4 le. huai4 dan4.

huan1 (welcome/happy): huan1. huan1 tian1 hi3 di4.

huan2 (return): huan2. gui1 huan2. you3 zie4 you3 huan2.

huan2 (circle): hwan2. hwan2 qiu2 lyu3 xing2.

huan3 (slow): huan3. shui3 huan3 huan3 di  liu2. huan3 bing1 zhi1 ji4.

huan4 (change): huan4. huan4 liao3 ren2 zian1. huan4 tang1 bu  huan4 yau4.

huan4 (get sick): hwan4. hwan4 le  bu  zhi4 zhi1 zheng4. hou4 hwan4 wu2 qiong2.

huan4 (illusion): hyuan4 [xyan]. hyuan4 siang3 . listen.

huang1 (1.wasteland; 2.panic): huang1. huang1 di4. kai1 huang1. huang1 huang1 zhang1 zhang1.

huang1 (sickness): hwang1. bing4 ru4 gau1 hwang1.

huang2 (yellow): huang2. ren2 lao3 zhoo1 huang2.

huang2 (1.emperor; 2.bright): hwang2. Qin2 Shi3 Hwang2. huei1 hwang2.

huang2 (fear/panic): huang1. huang1 huang1 ran2 bu ke3 jong1 ri4. pang2 huang1. listen.

huang3 (lie): huang3. sa2 huang3. mi2 tian1 da4 huang3.

huang3 (dazzle): hwang3. miang2 hwang3 hwang3. hwang3 yan3. hwang3 hu1.

huang4 (shake): huang4. che1 huang4 de hen3 li4 hai4. yao2 yao2 huang4 huang4.

hui1 (1.gray; 2.resume): hui1. hui1 se4. hui1 liu1 liu1. hui1 fu4.

hui1 (1.wave; 2.brightness): huei1 [xuei]. huei1 shou4. huei1 zin1 ru2 tu3. huei1 hwang2 . xi2 xi2 sheng1 huei2.

hui2 (return): hui2. you3 jia1 bu neng2 hui2. hui2 tou2 sh4 ngan4 .

hui3 (destroy/damage): hui3. zha4 hui3 tie3 lu4.

hui3 (regret): huei3 [xuei]. hou4 huei3.

hui4 (1.meeting/can; 2.converge/remit/report): hui4. san4 hui4 le. bu  hui4 jiw4 xue2. hui4 kuan3.

hui4 (bribe): huei4. xing2 huei4 shou4 huei4.

hun1 (dusk/faint): hun1. tou2 hun1 nao3 zhang4.

hun1 (marry): huen1. zie2 huen1. nan2 da4 dang1 huen1.

hun1 (meat): hyun1 [xyn]. tta1 bu  chi1 hyun1. listen.

hun2 (muddy): hun2. hun2 shui3 mo1 yu2 . hun2 dan4.

hun2 (soul): hyun2 [xyn]. ling2 hyun2. hyun2 fei1 puo4 san4. listen.

hun4 (mix): hun4. hun4 he2. hun4 wei2  I  tan2.

huo1 (crack/risk): huo1. huo1 chu1 qyu4 le. huo1 le  I  ge  da4 kou3 zi.

huo2 (live): huo2. ta1 huo2 le  100  sui4. hao3 si4 bu  ru2 lai4 huo2 zhe.

huo3 (fire/anger): huo3. zhao2 da4 huo3. huo3 che1. bie2 fa1 huo3.

huo4 (or): huo4. huo4 zhe3.

huo4 (disaster): hue4 [xyε]. ni3 chuang3 da4 hue4 le. hue4 bu  dan1 xing2. listen.

huo4 (obtain/harvest): hwo4 [xuə]. shou1 hwo4. hwo4 de2.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3