This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

J

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ji1 (chicken): ji1. ji1 fei1 gou3 tiao4. ji1 quan3 bu ning2.

ji1 (foundation/basic): jee1. da3 di4 jee1. jee1 ben3.

ji1 (1.machine/opportunity; 2.odd number): gi1 [ki]. tua1 la1 gi1. gi1 bu  ke3 xyre1 . gi1 xu4 he2 ou3 xu4 . listen.

ji1 (hungry): gee1 [ki]. ru2 gee1 si4 kuo3 . ren3 gee1 ai2 e4. listen.

ji1 (1.accumulate; 2.attack): zee1 [tsi]. zee1 shao3 cheng2 duo1. pang2 qiao1 ce4 zee1. listen.

ji1 (muscle): jire1 [tçiə]. jire1 rou4. yao1 jire1 lao2 sun3. listen.

ji2 (1.reach/pass; 2.extreme/most): ji2. lee4 suo3 neng2 ji2. ji2 duan1. bu ji2 gei2 .

ji2 (illness): gi2 [ki]. gi2 bing4. wu2 gi2 er1 jong1 . listen.

ji2 (hasty): gee2 [ki]. gee2 gee2 mang2 mang2. bu zhao1 gee2. listen.

ji2 (1.collect/gather/accumulate; 2.spine): jee2. shou1 jee2. meng3 jiang4 yun2 jee2. jee2 zhui2 gu3.

ji2 (grade/class): zee2 [tsi]. u3 nian2 zee2. gao1 zee2. listen.

ji2 (fortunate): jire2 [tçiə]. jire2 siang2 . bu jire2 li4. listen.

ji3 (how many/which): ji3. ni3 de2 di-ji3? ren2 sheng1 ji3 hire2 .

ji3 (self): jee3. jyu4 wei2 jee3 you3. shi4 bu  guan1 jee3.

ji3 (squeeze/crowded): zee3 [tsi]. yong1 zee3. zee3 ya2 gau1 . listen.

ji4 (1.compute/plan; 2.edge/fact; 3.print): ji4. ji4 suan4 gi1. bu  ji4 qi2 xu4 . bu  qie4 shei2 ji4. xie3 ji4. 5. hen2 ji4.

ji4 (support/many): gi4 [ki]. sha1 fw4 gi4 pin2. ren2 cai2 gi4 gi4. listen.

ji4 (1.remember; 2.record/discipline): zee4 [tsi]. si3 zee4 ying4 bei4. zee4 nian4. listen.

ji4 (season): jee4. s4 jee4 ru2 chun1.

ji4 (prostitute): jire4 [tçiə]. jire4 nyu3. listen.

jia1 (1.home; 2.furniture): jia1. jia1 po4 ren2 vang2 . wu2 jia1 ke3 gui1. jia1 jyu4.

jia1 (1.praise/good; 2.good/fine): ja1. jing1 shen2 ke3 ja1. shen1 ti3 qian4 ja1.

jia1 (add): gia1 [kia]. gia1 jan3 kinge2 chu2. listen.

jia1 (press from both sides): zia1 [tsia]. liang3 mian4 zia1 gong1. Zia1 Pi2 Gou1. listen.

jia2 (lined): jia2. jia2 bei4. jia2 ao3.

jia2 (cheek): zia2 [tsia]. mian4 zia2. listen.

jia3 (false): jia3. jia3 juang1. nong4 xyu1 zuo4 jia3.

jia4 (1.holiday; 2.price): jia4. fang4 jia4. wu2 jia4 zhi1 bao3.

jia4 (1.fight/frame; 2.drive): zia4 [tsia]. da3 qun2 zia4. da4 lu4 zia4. zia4 shi3 yuan2. listen.

jia4 (marry): gia4 [kia]. chu1 gia4. gia4 bu  chu1 qyu4 . listen.

jian1 (1.sharp; 2.hard): jian1. jian1 zui3 hou2 sai1. wu2 jian1 bu  cui1.

jian1 (shoulder): gian1 [kian]. gian1 bang3. listen.

jian1 (room/space/time/separate): zian1 [tsian]. I  ge  fang2 zian1. tiao3 bo1 li2 zian1. listen.

jian1 (both): zian2 [tsian]. de1 cai2 zian2 bei4. zian2 ting1 ze2 minge2 . listen.

jian1 (supervise/jail): jian2. jian2 ngyu4 . jian2 dyu1 . listen.

jian1 (fry): gian2 [kian]. gian2 bing3. gian2 ji1 dan4. listen.

jian3 (simple): jian3. jian3 jian3 dan1 dan1.

jian3 (pick up): zian3 [tsian]. zian3 qi3 lai2. zian3 po4 lan4r. listen.

jian3 (minus/cut): jan3. sh2 jan3 u3. (10 - 5).

jian3 (scissors): gian3 [kian]. gian3 dao1. listen.

jian4 (see): jian4. kan4 de  jian4. kan4 bu  jian4.

jian4 (1.build; 2.health): zian4 [tsian]. zian4 juo4 da4 qiao2. zian4 kang1. listen.

jian4 (piece): gian4 [kian]. I  gian4 y1 fu2. listen.

jian4 (arrow): jan4. I  jan4 shuang1 diao1.

jian4 (sword): gyan4 [kian]. yang2 may2 gyan4 chu1 kiao4. listen.

jian4 (cheap): zyan4 [tsian]. zyan4 gu2 tou2. pin2 zyan4 bu  neng2 yee2 . listen.

jiang1 (river): jiang1. Chang2 Jiang1. Song1 Hua1 Jiang1.

jiang1 (future/military general): jang1. jang2 lai2. jang1 jun1.

jiang1 (1.ginger; 2.border): ziang1 [tsiaŋ]. sheng1 ziang1 hai2 sh4 lao3 d la4. bian1 ziang1. listen.

jiang1 (frozen): giang1 [kiaŋ]. donge4 giang1 le. listen.

jiang3 (tell): jiang3. jiang3 gu4 shi4. u3 jiang3 s4 mei3.

jiang3 (award): giang3. lee4 gong1 shou4 giang3. listen.

jiang3 (oar): ziang3 [tsiaŋ]. rang4 wo3 men  dang4 qi3 shuang1 ziang3. listen.

jiang4 (military general): jiang4. bing1 duo1 jiang4 guang3. jing1 bing1 qiang2 jiang4.

jiang4 (fall): jang4. cong2 tian1 er1 jang4. jang1 luo4 san3.

jiang4 (soy sauce): ziang4 [tsiaŋ]. zha2 ziang4 mian4. dou4 ban4r ziang4. listen.

jiang4 (skillful worker): giang4 [tsiaŋ]. mu4 giang4. neng2 gong1 qiao3 giang4. listen.

jiao1 (interact/exchange): jiao1. jiao1 peng2 iou3. da3 jiao1 dau4. quan3 ya2 jiao1 cuo4.

jiao1 (teach): ziao1 [tsiau]. ziao1 shu1. listen.

jiao1 (proud): ziau1. [tsiau] ziau1 ao4. listen.

jiao1 (to water): giao1 [kiau]. giao1 shui3. listen.

jiao1 (delicate): giau1 [kiau] giau1 qi4. giau1 di1 di1. listen.

jiao1 (burned): jiau1. shao1 jiau1 le.

jiao2 (chew): jiao2. xi4 jiao2 man4 yan4.

jiao2 (unreasonable): giao2. zhe4 ge  hai2 zi  zhen1 giao2 cing2 . listen.

jiao3 (foot): jiao3. xiao3 jiao3 lao3 tai4 tai4. dong4 shou3 dong4 jiao3.

jiao3 (1.corner/angle; 2.dumpling): ziao3. san1 ziao3 xing2. ziao3 luo4. bao1 ziao3 zi. listen.

jiao3 (stir): giao3 [kiau]. da3 giao3. hu2 giao3 man2 chan2. listen.

jiao3 (rectify): giao2 [kiau]. giao2 wang3 guo4 zheng4. giao2 rou2 zao4 zuo4. listen.

jiao3 (1.cunning; 2.put down): jiau3. jiau3 hua2. vei2 jiau3.

jiao4 (yell/name): jiao4. da4 han3 da4 jiao4. ni3 jiao4 shen4 me  ming2 zi?

jiao4 (teach): ziao4 [tsiau]. ziao4 yuan2. ziao4 shou4. listen.

jiao4 (sleep): giao4 [kiau]. shui4 da4 giao4. shui4 ge  hao3 giao4. listen.

jiao4 (compare/proof read): jiau4. bi3 jiau4. jiau4 dui4.

jie1 (street): jie1. da4 jie1 xiao3 hiang4 .

jie1 (step/class): jye1. tai2 jye1. jye1 zee2 dou4 zheng1.

jie1 (connect/receive): zie1 [tsiε]. lian2 zie1. ying2 zie1. duan3 bing1 xiang1 zie1. listen.

jie1 (all): zye1 [tsiε]. quan2 min2 zye1 bing1. li4 li4 zye1 hin1 ku3. listen.

jie1 (expose/reveal): gie1 [kiε]. gie1 fa1. gie1 lao3 di3. gie1 gan1 er1 qi3. listen.

jie2 (clean): jie2. qing1 jie2. jie2 shen1 zy4 hao3.

jie2 (outstanding): jye2. jye2 chu1. ren2 jye2 di4 ling2.

jie2 (holiday/save/section): zie2 [tsiε]. sin1 chun2 ja1 zie2. zie2 sheng3. I  zie2 yu3 wen2 ke4. listen.

jie2 (victory/rapid): gie2 [kiε]. gie2 bau4 pin2 chwan2. gie2 zu2 xian1 denge1 . listen.

jie2 (unite): zye2 [tsiε]. tuan2 zye2. zye2 huen1 . listen.

jie2 (1.block/cut off; 2.rob): gye2 [kiε]. gye2 duan4. vei2 zhui1 du3 gye2. qim4 huo3 da3 gye2. listen.

jie3 (elder sister/girl): jie3. dee4 xiong1 jie3 mei4. xiao3 jie3. da4 jie3.

jie3 (untie/solve/liberate): zie3 [tsiε]. zie3 kai1. zie3 zue2. zie3 fang4. listen.

jie4 (borrow/lend): jie4. jie4 le san1 ben3 shu1. you3 jie4 you3 huan2.

jie4 (1.border; 2.stop): zie4 [tsiε]. bian1 zie4. zie4 yan2. listen.

jie4 (1.section; 2.introduce): gie4 [kiε]. di-3 gie4 yun4 dong4 hui4. gie4 shwao4 . listen.

jin1 (today): jin1. jin1 tian1.

jin1 (unit of weight): gin1 [kin]. u3 gin1. gin1 gin1 ji4 jiau4 . listen.

jin1 (gold): gim1 [kim]. gim1 yin2 cai2 bao3. listen.

jin1 (fort/moist): zin1 [tsin]. zin1 zin1 you3 vi4 . listen.

jin1 (towel): jim1 [tçim]. mao2 jim1. hong2 ling3 jim1. listen.

jin3 (tight): jin3. jin3 zhang1.

jin3 (only): jim3 [tçim]. jim3 jim3 sh4 kai1 shi3. listen.

jin3 (silk): gin3 [kin]. gin3 hiu4 hire2 shan1. ru2 hua1 si4 gin3. listen.

jin4 (near): jin4. fu3 jin4. jin4 shui3 lou2 tai2 xian1 de2 yue4.

jin4 (enter): zin4. zin4 tui4 liang3 nuan2 . di2 zin4 wo3 tui4. listen.

jin4 (strength): gin4. gan4 gin4 sh2 zu2. listen.

jin4 (complete): jim4. ying1 you3 jim4 you3. I  yan2 nuan2 jim4. listen.

jing1 (capital): jing1. Bei3 Jing1.

jing1 (1.energy/careful; 2.surprise): zing1. zing1 li4 chong1 pei4. zing1 da3 xi4 suan4. da4 chi1 I  zing1. listen.

jing1 (experience/pass/sutra): ging1. ging1 lee4 . ging1 guo4. he2 shang4 nian4 ging1. listen.

jing3 (view): jing3. jing3 se4. ci3 qing2 ci3 jing2.

jing3 (well/order): zing3. zing2 shui3 bu fam4 hire2 shui3. zing3 zing3 you3 tiao2. listen.

jing4 (quiet): jing4. an1 jing4. an1 an1 jing4 jing4. jing4 kiao1 kiao1 .

jing4 (clean): zing4. gan1 zing4. gan1 gan1 zing4 zing4. listen.

jing4 (salute/respect): zinge4. zinge4 li3. zun1 zinge4. listen.

jing4 (track): ging4. tiam2 ging4 yun4 dong4 hui4. tw2 ging4. listen.

jing4 (mirror): ginge4. ginge4 zi. zhao4 yau1 ginge4. listen.

jing4 (1.competition; 2.environment): jinge4 [tçiŋ]. jinge4 sai4. huan2 jinge4.

jiong3 (poor): jiong3. jiong3 po4.

jiong3 (bright eyes): jong3. jong3 jong3 you3 xim2 .

jiu1 (study): jiu1. ian2 jiu1 sheng1.

jiu1 (pull): ziu1. ziu1 zhu4 bu  fang4. listen.

jiu1 (1.examine; 2.strong): giu1. giu1 cha2 duei4 . xiong2 giu1 giu1. listen.

jiu3 (nine): jiu3. jiu3 jiu3 ba1 sh2 I. 9 x 9 = 81. chou4 lao3 jiu3.

jiu3 (liquor/wine): ziu3. ziu3 zu2 fan4 bau3 . listen.

jiu3 (long): giu3. tian1 chang2 di4 giu3. listen.

jiu4 (uncle): jiu4. jiu4 jiu4.

jiu4 (at once/a confirmation word): jiw4. wo3 ma3 shang4 jiw4 lai2. jiw4 sh4 ta1! dao4 jia1 jiw4 chi1 fan4.

jiu4 (save): ziu4 [tsiou]. ziu4 si3 fw2 shange1 . ziu4 ziu4 hai2 zi. listen.

jiu4 (old): giu4 [kiou]. yoe4 po4 yoe4 giu4. listen.

ju1 (live): jyu1 [tçy]. jyu1 min2. jyu1 zhu4.

ju1 (bow): gyu1 [ky]. gyu1 gong1. listen.

ju1 (detain/limit): zyu1 [tsy]. wu2 zyu1 wu2 sw4 . listen.

ju2 (orange): jyu2 [tçy]. jyu2 zi.

ju2 (game/restless): gyu2 [ky]. d-3  gyu2. gyu2 cyu4 bu an1. listen.

ju2 (chrysanthemum): zyu2 [tsy]. zyu2 hua1. listen.

ju3 (lift): jyu3 [tçy]. jyu3 qi3 lai2.

ju4 (sentence): jyu4. jyu4 zi.

ju4 (theater): gyu4 [ky]. jing1 gyu4. ping2 gyu4. listen.

ju4 (refuse): gyw4 [ky]. gyw4 zue2 . lai2 zhe3 bu  gyw4. listen.

ju4 (1.tool/toy; 2.furniture): zyu4 [tsy]. gong1 zyu4. uan2 zyu4. jia1 zyu4. listen.

ju4 (saw): zyw4 [tsy]. zyu4 mu4 tou2. la1 zyu4 zhan4. listen.

ju4 (giant): jyw4 [tçy]. jyw4 da4.

juan1 (1.beautiful/graceful; 2.cuckoo): juan1. juan1 xiu4. du4 juan1.

juan1 (donate): juan2. juan2 kuan3. juan2 le 100 kwai4 qian2.

juan1 (thin stream): zyuan1 [tsyan]. zyuan1 zyuan1 xi4 liu2. listen.

juan1 (shut in pen): jwan1 . ba3 yange2 ywan1 qi3 lai2.

juan3 (wrap): juan3. juan3 pu1 gai4. pu1 gai4 juan3r.

juan4 (1.handkerchief; 2.tired): juan4. shou3 juan4r. hao2 wu2 juan4 yi4.

juan4 (family relative): gyuan4 [kyan]. qin1 gyuan4. listen.

juan4 (sty): jwan4. yange2 jwan4.

jue1 (pout): jue1. jue1 zui3.

jue2 (feel): jue2. bu  zhi1 bu  jue2.

jue2 (dig): gue2 [kyε]. va1 gue2. listen.

jue2 (1.resolute; 2.absolute): zue2 [tsyε]. zue2 xin1. jian1 zue2. zue2 dui4. listen.

jue2 (rise suddenly): gue1 [kyε]. gue1 qi3. listen.

jue3 (kick): jue3. liao4 jue3 zi.

jue4 (gruff): jue4. jue4 pee2 qi4.

jun1 (army): jun1. jie3 fang4 jun1.

jun1 (sir/man): gyun1 [kyn]. hire2 ri4 gyun1 zuai4 lai2. listen.

jun1 (1.average; 2.unit of weight): gun1 [kun]. ping2 gun1 xu4 . I  fa4 qian1 gun1. listen.

jun1 (bacterium): zyun1 [tsyn]. xi4 zyun1. bing4 zyun1. listen.

jun4 (handsome): jun4. ying1 jun4.

jun4 (good horse): gyun4. gyun4 ma3. listen.

jun4 (finish): zyun4. zyun4 gong1. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3