This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

K

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ka1 (1.coffee 2.onomatope for snap): ka1. ka1 fi1 .

ka1 (scrape with knife): ka2. ba3 zang1 dong1 xi1 ka2 xia4 lai2. listen.

ka3 (block): ka3. ka3 zhu4 guan1 kou3.

kai1 (open/drive): kai1. kai1 men2. kai1 qi4 che1.

kai3 (1.victory; 2.generous; 3.model/regular script): kai3. kai3 xuan2 gui1 lai2. kang1 kai3 da4 fang1. xiao3 kai3 zi4 tie1.

kai4 (hatred): kai4. tong2 chou2 di2 kai4.

kan1 (look after): kan1. kan1 hai2 zi. kan1 jia1.

kan1 (publish): kane1 [khan]. kane1 deng1. fa1 kane1 ci2.

kan1 (1.may/can; 2.survey): kam1. bu kam1 hui2 show3 . kam1 cha2. kam1 tan4. listen.

kan3 (1.threshold; 2.ridge): kan3. men2 kan3r.

kan3 (1.chop/cut; 2.talk much): kam3. kam3 tou2 bu  yao4 jin3. kam3 da4 shan1. listen.

kan4 (look): kan4. kan4 bu  jian4. kan4 dian4 ying3.

kang1 (1.health; 2.generous): kang1. zian4 kang1. MZD: tian1 fan1 di4 fw4 kai3 er1 kang1.

kang2 (carry on shoulder): kang2. kang2 chang2 gong1. kang2 zai4 gian1 shang4.

kang4 (resist): kang4. kang4 ri4 zhan4 zheng1.

kang4 (fire bed): kange4. tuo1 xie2 shang4 kange4. re4 kange4 tou2r.

kao1 (bottom): kao1.

kao3 (test): kao3. kao3 kao3 kao3, lao3 shi1 d  fa3 bao3.

kao3 (1.bake; 2.beat): kau3. kau3 mian4 bao1. kau3 da3.

kao4 (rely): kao4. bei4 kao4 da4 shu4. wu2 y1 wu2 kao4.

kao4 (handcuff): kau4. shou3 kau4.

kar3 (card). xin4 yong4 kar3. listen.

kar4 (car). feng1 tian2 kar4 (Toyota car). listen.

ke1 (science/subject): ke1. ke1 xue2. xue2 ke1.

ke1 (classifier for plant): kuo1 10  kuo1 da4 shu4. listen.

ke1 (1.kowtow; 2.sleepy): kire1 [khiə]. kire1 tou2. da3 kire1 shui4. listen.

ke2 (shell): ke2. zi3 dan4 ke2. nao3 ke2.

ke2 (cough): kire2. kire2 sou4. bai3 ri4 kire2. listen.

ke3 (may): ke3. "ke3 bu ke3 yi3?" "ke3 yi3."

ke3 (thirsty): kire3 [khiə]. kou3 kire3 le. ru2 gee1 si4 kire3. listen.

ke4 (1.lesson; 2.carve/hard/time): ke4. shang4 ke4. xia4 ke4. di-3 ke4. shi2 shi2 ke4 ke4.

ke4 (1.overcome/gram; 2.crack): kei4. kei4 fu2 kun4 nuan2 . 500 kei4 da4 mi3. kei4 gua1 zi3. listen.

ke4 (guest): kire4 [khiə]. kire4 ren2. bie2 kire4 qi4. listen.

kei1 (beat): kei1. ai1 kei1. kei1 le  ta1 I  dun4.

ken3 (willing): ken3. ken3 gan4. kin2 kin2 ken3 ken3.

keng1 (pit/cheat): keng1. keng1 meng1 guai3 pian4. keng1 keng1 va1 va1 .

keng1 (utter a sound): keng2. I  shing1 bu  keng2. bie2 keng2 qi4. listen.

keng1 (clang): king1. king1 kiang1 you3 li4. listen.

kong1 (sky/empty): kong1. kong1 dang4 dang4. hai3 kuo4 tian1 kong1.

kong3 (hole/Confucius): kong3. han2 mao2 kong3. Kong3 Fu1 Zi3.

kong3 (dread/terror): kuang3. kuang3 bu4 feng4 zi3. listen.

kong4 (1.control; 2.free time/opening): kong4. kong4 zhi4. you3 kong4 zei4 lai2. zuan1 kong4 zi.

kou1 (dig/to be mean): kou1. kou1 men2r . (BJ  dialect).

kou3 (mouth): kou3. bing4 cong2 kou3 ru4. huo4 cong2 kou3 chu1.

kou4 (1.button/put label on sb./knock): kou4. niu3 kou4. kou4 mao4 zi. kou4 men2.

kou4 (enemy): kwou4 [khwou]. ri4 kwou4. listen.

ku1 (cry): ku1. da4 ku1 da4 nao4. ku1 xiao4 bu  de2.

ku1 (wither): kw1 [khu]. kw1 mu4 fing2 chun1. hai3 kw1 shei2 lan4.

ku1 (hole/cave): ku2 . fei3 ku2. jiau3 tu4 san1 ku2. listen.

ku3 (bitter): ku3. liange2 yau4 ku3 kou3. ku3 jim4 tian2 lai2.

ku4 (warehouse): ku4. cang1 ku4. dao1 qiang1 ru4 ku4.

ku4 (pants): kw4. y1 kw4 xie2 va4. kai1 duang1 kw4.

ku4 (cruel): kyu4. can2 kyu4. kyu4 shu3 yan2 han2. listen.

kua1 (praise): kua1. ren2 ren2 jian4 le,  ren2 ren2 kua1. kua1 kua1 qi2 tan2.

kua3 (collapse): kua3. kua3 tai2. song1 song1 kua3 kua3.

kua4 (1.carry on arm; 2.stride): kua4. qee2 ma3 kua4 qiang1 zou3 tian1 xia4.

kuai3 (scoop): kuai3. yong4 shao2 zi  kuai3.

kuai4 (fast): kuai. zou3 de hen3 kuai4. kuai4 ma3 gia1 bian1.

kuai4 (1.piece; 2.chopsticks; 3.accounting): kwai4. I  kwai4 qian2. kwai4 zi. kwai4 ji4.

kuan1 (wide/broad): kuan1. I  tiao2 da4 hir2 bo1 lang4 kuan1.

kuan3 (money/an article in a document): kuan3. cun2 kuan3. da3 kuan3. di-8  kuan3.

kuang1 (basket): kuang1. I  kuang1 bai2 cai4.

kuang2 (craze): kuang2. zin1 xe2 kuang2 wu3.

kuang4 (1.condition; 2.frame): kuang4. cing2 kuang4. mei3 kuang4 yu4 xia4. tiao2 tiao2 kuang4 kuang4.

kuang4 (1.mine; 2.empty and large): kwang4. mei2 kwang4. kwang4 shan1. kwang4 ye3. kong1 kwang4.

kui1 (loss): kui1. kui1 ben1r. kui1 sun3. hao3 han4 bu  chi1 yan2 kian2 kui1.

kui1 (peek): kuei1. tou1 kuei1.

kui1 (helmet): kuai1. gang1 kuai1. kuai1 jia3 . listen.

kui2 (strong): kui2. shen1 cai2 kui2 vei3 .

kui2 (sunflower): kuai2. xiang4 ri1 kuai2. listen.

kui3 (puppet): kui3. kui3 lui3 .

kui4 (collapse): kui4. kui4 bu  cheng2 jun1. beng1 kui4.

kui4 (shame): kuei4. can2 kuei4.

kun1 (brother/insect/a local opera): kun1. kun1 zhong4. kun1 chong2. kun1 qyu3 .

kun3 (tie): kun3. kun3 qi3 lai2.

kun4 (difficult/sleepy): kun4. kun4 le  jiw4 shui4 jiau4 ba. ren2 kun4 ma3 fa2.

kuo4 (1.widen; 2.rich/wide): kuo4. kuo4 da4. boi3 kuo4 qi4. guang3 kuo4.

kuo4 (1.include; 2.outline): kwao4 [khwau]. bao1 kwao4. lun2 kwao4. listen.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3