This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

L

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


la1 (1.pull/draw; 2.sloppy): la1. ma3 la1 che1. dong1 la1 xi1 che3. la1 ta.

la1 (garbage): le1. le1 se1. listen

la2 (cut): la2. la2 le  I  ge  da4 kou3 zi.

la3 (trumpet/lama): la3. chui1 la3 ba1. da2 lai4 la3 ma.

la4 (hot/ruthless): la4. xin1 hen3 shou3 la4. huo3 la4 la4. suan1 la4 tang1.

la4 (1.wax; 2.12th month of the year): lla4. lla4 ju2 . xia1 zi  dian3 deng1 -- bai2 fi4 lla4. lla4 ba1 zhou1.

lai2 (come): lai2. " miang2 tian1 ni3 lai2 ma?" "lai2." li3 shang4 wang3 lai2.

lai4 (rely/act shamelessly): lai4. shua3 lai4 pi2.

lai4 (sound): lai3. wan3 lai3 jyu4 ji4. listen.

lan2 (blue): lan2. lan2 tian1 bai2 yun2. qing1 chu1 yu2 lan2.

lan2 (1.block; 2.fence; 3.wave): lane2 [lan]. lane2 bu  zhu4. li4 wan3 kuang2 lan2.

lan2 (late): lan1. ye4 lan1 ren2 jing4. listen

lan2 (greedy): lam2. tan1 lam2. listen.

lan3 (lazy): lan3. bie2 tou1 lan3, kuai4 gan4 huo2. shen1 lan3 yao1.

lan3 (look at): lane3 [lan]. zhan3 lane3 guan3.

lan3 (rope/cable): lam3. lam3 che1. lam3 sheng2. listen.

lan4 (1.sodden; 2.overflow): lan4. di2 ren2 I  tian1 tian1 lan4 xia4 qyu4 . fan4 lan4 cheng2 zuai1 .

lang1 (bang): lang1. kuang1 lang1.

lang2 (wolf): lang2. lang2 lai2 le. lang2 xin1 gou3 fei4.

lang2 (man/person): lange2. niu2 lange2 zhei1 nyu3. nyu3 lange2.

lang2 (porch/corridor): luang2. chang2 luang2. zou3 luang2. listen

lang2 (1.hammer): lwang2. tie3 lwang2 tou2. listen

lang2 (1.iron chains): luang1. luang1 dang1 ru4 ngyu4 . listen

lang3 (clear sky/reading aloud): lang3. qing2 lang3 d  tian1 kong1.

lang4 (wave): lang4. hong2 hw2 shui3, lang4 da3 lang4. da4 feng1 da4 lang4.

lao1 (dredge up): lao1. shui3 zhong1 lao1 yue4. da4 hai3 lao1 jim1 .

lao2 (work): lao2. lao2 ku3 gong1 gao1. lao2 min2 shange1 cai2.

lao2 (jail/complaint/unbreakable): lwao2 [lwau]. fa1 lwao2 sao1. lwao2 bu  ke3 po4. listen

lao3 (1.old; 2.maternal grandma): lao3. lao3 tai4 po2. xyu2 niang2 ban4 lao3.

lao4 (waterlogging): lao4. ham4 lao4 bao3 shou1.

lao4 (brand/iron): lwao4 [lwau]. lwao4 yin4. lwao4 tie3. listen.

le (word for completion): le. ni3 d  bing4 hao3 le ma? tian1 hei1 le.

le1 (garbage). le1 se1. listen.

le4 (laugh): le4. zhen1 sh4 le4 si3 ren2.

le4 (rein in/blackmail) :le2. xuan2 yai2 le2 ma3. listen

lei1 (tighten): lei1. lei1 jin3 kw4 duai4 .

lei2 (thunder): lei2. xiang3 da4 lei1, xia4 da4 yw3 . guang1 da3 lei1, bu  xia4 yw3 .

lei2 (to pound): lui2 [luei]. lui2 gw3. dong1 feng1 chui1, zhan4 gw3 lui2. listen.

lei3 (pile up): lei3. guo3 shi2 lei3 lei3. ri4 zee2 yue3 lei3.

lei3 (1.fort/fortress; 2.puppet): lui3 [luei]. bau3 lui3. kui3 lui3. listen.

lei4 (tear): lei4. liu2 yan3 lei4. nan2 er2 you3 lei4 bu cing1 tane2 .

lei4 (tired): lui4 [luei]. lui4 huai4 le. lui4 bu  lui4? listen.

lei4 (category): luai4 [luai]. ren2 luai4. wu4 yi3 luai4 dzyu4 . listen.

lei4 (rib): lay4 [lei]. lay4 gu3. liang3 lay4 cha1 dao1.

leng2 (edge/prism): leng2. leng2 jiau4 . leng2 jua4 ti3.

leng3 (cold): leng3. tian1 qi4 hen3 leng3. leng3 dzuo4 biang1 xuang1 .

leng4 (distracted): leng4. fa2 leng4. leng4 tou2 leng4 nao3.

li1 (scattered): li1. li1li1 la1la1. xi1 xi1 li1li1.

li2 (1.leave; 2.centimeter; 3.glass; 4.curry; 5.thoroughly): li1. li2 kai1. sheng1 li2 si3 bie2. 5 li2 mi3. bo1 li2. 5. ga3 li2. 6. lin2 li2 jim4 zhi4.

li2 (pear): lire2. ya1 lire2. lire2 hua1. listen.

li2 (1.dawn; 2.fence): lee2. lee1 miang2 qian2 d  hei1 an4. lee2 bba2.

li3 (1.inside; 2.reason): li3. li3 li3 wai4 wai4. li3 wai4 bu sh4 ren2. yi3 li3 fu2 ren2.

li3 (1.plum; 2.salute): lee3. lee3 zi. tao2 lee3 man3 tian1 xia4. you3 lee3 mao3.

li4 (strength): li4. li4 liang4. li4 suo3 neng2 ji2.

li4 (interest/profit): lee4. lee4 gun3 lee4. you3 lee4 ke3 tu2.

li4 (stand): lli4. du2 lli3.

li4 (officer): lire4 [liə]. tan1 gwan1 vou1 lire4. listen.

lia3 (two): lia3. ge1r lia3 hao3.

lian1 (connect, BJ dialect): lian1. lian1 qi3 lai2.

lian2 (connect): lian2. shan1 lian2 zhe  shan1.

lian2 (pity): liane2. ke3 liane2. tong2 bing4 xiang1 liane1.

lian2 (lotus): len2. len2 zi3. listen.

lian2 (curtain): liam2. chuang1 liam2. listen.

lian3 (face): lian3. hi3 lian3. bu  yao4 lian3.

lian4 (1.exercise; 2.smelt): lian4. tuan4 lian4. qian1 trei2 bai3 lian4.

lian4 (love): liam4. tan2 liam4 ai4. liam4 liam4 bu  she3. listen.

lian4 (hold): lyuan4 [lyan]. shou1 lyuan4. listen.

liang2 (cool): liang2. liang2 shuang3 d  qiu1 tian1.

liang2 (measure): liang1. liang1 ti3 cei2 y1 . listen.

liang2 (1.good; 2.food): liange2. cheng2 ji4 you1 liange1.

liang2 (roof beam/fine grain): liange1. tiao3 da4 liange1. liange1 shang4 gyun1 zi3. gao1 liange1 shou2 le. listen.

liang3 (two/unit of weight): liang3. liang3 feng1 xin4. san1 san1 liang3 liang3.

liang4 (amount): liang4. da4 liang4.

liang4 (bright): liange4. tian1 liange4 le.

liao1 (hold up): liao1. liao1 qi3 chuang1 liam2 .

liao2 (1.wide and far; 2.treat; 3.long teeth; 4.burn; 5.loud and clear; 6.official): liao2.
liao2 kuo4 de cao3 yuan2. zhi4 liao2. qing1 mian4 liao2 ya2. xing1 huo3 liao2 yuan2. liao2 liang4. gwan1 liao2.

liao2 (1.talk; 2.few): liau2. liau2 tian1. wu2 liau2. liau2 liau2 wu2 ji3.

liao3 (finish): liao3. chun1 hua1 qiu1 yue4 hor 2 shi2 liao3?

liao3 (finish): liao3. chun1 hua1 qiu1 yue4 hor 2 shi2 liao3? bu liao3 liao3 zhi1.

liao4 (take care/predict): liao4. zhao4 liao4. liao4 shi4 ru2 xim2 .

liao4 (1.fetters; 2.put down): liau4. jiao3 liau4. liau4 tiao1 zi.

lie1 (careless): lie1. da4 da4 lie1 lie1.

lie3 (open mouth): lie3. lie3 zui3 xiao4.

lie4 (1.split; 2.strong): lie4. fen1 lie4. lie4 huo3.

lie4 (poor quality): lye4. nge4 lye4.

lin2 (1.neighbor; 2.overlook/time being): lin2. lin2 jyu1 . lin2 shi2. jyu1 gao1 lin2 xia4.

lin2 (forest): lim2. sen1 lim2. listen.

lin2 (bleeding/raining): lin1. xie3 lin1 lin1. ri4 shai4 yw3 lin1. listen.

lin3 (cold/stern): lin3. han2 feng1 lin3 lie4. da4 yi4 lin3 ran2.

lin4 (mean/care): lin4. lin4 se4. bu  lin4 (BJ dialect).

ling1 (pickup/carry): ling1. ling1 bao1. ling1 qi3 lai2.

ling2 (zero): ling1. ling1 ling1 san1 (003).

ling2 (1.smart; 2.bell; 3.age): linge2. xin1 ling1 shou3 qiao3. nian2 ling2.

ling3 (1.lead; 2.peak): ling3. ling3 dau3. ling3 xian1. fen1 shui3 ling3.

ling4 (1.command; 2.other): ling4. ming4 ling4. ling4 wai4.

liu1 (skate/run away; 3.a cooking method): liu1. liu1 binge1 . liu1 xyu1 pai1 ma3. ar4 liu1 zi. liu1 rou4 pian4r. 5. suan1 liu1 liu1.

liu2 (flow/faction): liu2. liu2 shui3. san1 jiao4 jiu3 liu2.

liu2 (remain): liou2. liou2 zai4 jia1 lee3 . liou2 de  qing1 shan1 zai4.

liu2 (tumour): liow2 [liou]. liow2 zi. zhonge3 liow2.

liu3 (willow): liu3. liu3 shu4.

liu4 (six): liu4. ar4 san1 de2 liu4. (2 x 3 = 6) liu4 liu4 da4 shun4.

long1 (sound of machine): long1. gi1 ki4 long1 long1 xiang3.

long2 (dragon): long2. long2 d chuan2 ren2. long2 fei1 feng4 wu3.

long2 (deaf): longe2. longe2 zi. er3 long2 yan3 xia1.

long3 (1.lot of farmland; 2.envelop/win over): long3. fang2 wu2 I  jian1, di4 wu2 I long3. long3 drao4 .

long4 (lane): long4. long4 tange2 .

lou1 (gather up/rake together): lou1. lou1 cao3.

lou2 (building): lou2. ping2 di4 qi3 gao1 lou2.

lou3 (hold in arm): lou3. lou3 zai4 huai1 lee3.

lou3 (basket): low3. zi4 zhi3 low3.

lou4 (1.leak; 2.broke): lou4. lou4 shui3. di1 shui3 bu  lou4. jian3 lou4.

lu2 (stove): lu2. lian4 tie3 lu2.

lu2 (reed): lw2. lw2 vei3.

lu3 (1.rash; 2.captive): lu3. lu3 mang3. foe2 lu3.

lu4 (road): lu4. lu4 sh4 ren2 zou3 chu1 lai2 d.

lu4 (1.continent; 2.dew/open): lw4. da4 lw3 jia4. lw4 shui3. lw4 tian1.

luan2 (twin): luan2. luan1 sheng1 zi3.

luan2 (mountains): luan1. shan1 luan1 qi3 foe2 . listen.

luan3 (egg): luan3. pai2 luan3. yi2 luan3 zee1 shei2 .

luan4 (mess): luan4. luan4 tao4 le. bie2 ten1 luan4.

lue4 (1.plunder; 2.invade): lue4. lue4 duo2. qim1 lue4.

lue4 (brief): lyua4 [lya]. sheng3 lyua4. listen.

lun1 (wield): lun1. lun1 qi3 da4 dao1.

lun2 (wheel): lun2. che1 lun2.

lun4 (theory): lun4. li3 lun4.

luo1 (sleeve up): luo1. luo1 qi3 xiu4 zi.

luo2 (mule): luo2. luo2 zi.

luo2 (1.a net for catching bird): lua2. men2 ke3 lua2 kue4 . listen.

luo3 (naked): luo3. chei4 luo3 luo3.

luo4 (1.fall; 2.camel): luo4. shui3 luo4 shei2 chu1. luo4 ie4 gui2 gen1. luo4 tuo2.

luo4 (connection): lua4 [lua]. lian2 lua4. listen.

lyu1 (beat, Beijing dialect). ta1 bei1 lyu1 le  I  dun4. listen.

lyu2 (mule): lyu2. mao2 lyu2.

lyu3 (travel/brigade): lyu3. lyu3 xing2. lyu3 zhang3.

lyu4 (green): lyu4. lyu4 shui3 qing1 shan1. hua1 hong2 liu3 lyu4. hong2 lyu4 deng1.

lyu4 (consider): luei4 [luei] . kao3 luei4. xim1 see1 shou1 luei4. listen.

lyu4 (efficiency/ratio): lyw4 [ly]. xiao4 lyw4. yuan2 zhou1 lyw4.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3