This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

M

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ma (auxiliary  word  for  question): ma. nin2 d shen1 ti3 hao3 ma? ta1 lai2 le  ma?

ma1 (mother): ma1. tta1 d  ma1 ma1 sh4 lao3 shi1.

ma2 (1.hemp/trouble; 2.queation  word): ma2. ma2 bu4. ma2 fan2. gan4 ma2?

ma3 (horse/careless): ma3. ma3 er2 a,  ni3 man4 sie1 zou3. ma3 ma3 hu1 hu1.

ma4 (1.curse; 2.locust): ma4. ai2 da3 ai2 ma4. ma4 zha4.

mai2 (bury): mai2. huo2 mai2. mai2 zang4.

mai3 (buy): mai3. zuo4 mai3 mai4. mai3 cai4.

mai4 (sell): mai4. zuo4 mai3 mai4. mai4 cai4.

mai4 (wheat): maie4 [mai]. maie4 zi. xiao3 maie4. da4 maie4. qiao2 maie4 pi2.

mai4 (1.mountain/eye; 2.stride): maiy4 [mai]. shan1 maiy4. maiy1 maiy4 han2 qing2. maiy4 kai1 da4 bow4 .

man2 (steamed  bread): man2. man2 tou2.

man2 (barbarian/quite): mam2. ngie3 mam2. mam2 hao3. listen.

man2 (1.hide;  2.rough;  3.complain): man1. man1 tian1 guo4 hai3. qei1 shang4 man1 xia4. man1 bu  jiang3 lee3 . man1 yuan4. listen.

man3 (full/whole): man3. man3 shen3 sh4 ni2. jiau1 au4 zy4 man3.

man4 (1.slow; 2.overflow/long/romance/sloppy; 3.graceful; 4.spread/extend): man4. zou3 de  hen3 man4. man4 man4 chang2 ye4. lang4 man4. zy4 you2 san3 man4. cing1 gir1 man4 wu3. man4 yan2.

man4 (rude): mane4. mane4 ma4. au4 mane4.

mang2 (busy): mang2. nin2 mang2 bu  mang2? gong1 zuo4 hen4 mang2.

mang2 (blind): mange2. mange2 ren2 mo1 xiang4. wen2 mange2.

mang2 (1.snowflake; 2.awn): mang1. bai2 mang1 mang1. jim1 jian1 dui4 maie4 mang1. listen.

mang3 (1. boa; 2.rash): mang3. lu3 mang3. mang3 cang1 cang1.

mao1 (cat): mao1. mao1 zhuo1 lao3 shw3.

mao2 (1.hair; 2.yak): mao2. zui3 shang4 mei2 mao2, ban4 shi4 bu  lao2. mao2 niu2.

mao2 (1.spear; 2.cogongrass): mau2. yi3 zi3 zhi1 mau2, gong1 zi3 zhi1 dun4. mau2 cao3 fang2.

mao3 (rivet/riveting): mao3. mao3 zu2 le  jin4. ding1 sh4 ding1, mao3 sh 4 mao3.

mao4 (1.hat; 2.rash; 3.flourishing): mao4. chuan1 y1 dai4 mao4. mao4 mao4 shi1 shi1. mao4 xian3. gen1 xim1 ie4 mao4.

mao4 (appearance): mau4. xiang4 mau4 tang2 tang2. qi2 mau4 bu  yang2.

me (a suffix): me. zhe4 sh4 shen2 me? zen3 me la?

mei2 (not): mei2. 'ni3 chi1 fan4 le ma?' 'mei2 chi1.' mei2 wan2 mei2 liao3.

mei2 (coal): may2 [mei]. may2 neng2 ran2 shao1.

mei2 (eyebrow): mui2 [muei]. muei2 fei1 se4 wu3. listen.

mei2 (plum): mei1. mei1 hua1 kai1 le. listen.

mei3 (beautiful): mei3. mei3 nan2 zi3. shan1 mei3, shui3 mei3, ren2 geng4 mei3.

mei3 (every): may3. may3 tian2 dou1 chi1 yau4.

mei4 (younger sister): mei4. jie3 mei4. mei4 mei4. xiao3 mei4 mei4.

mei4 (hide/conceal): may4. shi2 gim1 bu  may4. may4 zhe  liange2 xin1.

mei4 (1.flatter; 2.demon): mui4. chong2 ngiang2 mui4 wai4. mui4 li4. listen.

men (word for plural): men. zan2 men  zou3 ba. lao3 shao4 ye2 men'r.

men1 (stuffy): men1. men1 re4.

men2 (1.door; 2.touch/stroke): men2. ni3 suo3 men2 le  ma? sui2 shou3 guan1 men2. sie2 men2 wai1 dau4. men2 xin1 zy4 wen4.

men4 (depression): men4. sheng1 men4 qi4. men4 men4 bu  le4.

meng1 (cheat/deceive/daybreak): meng1. bie2 meng1 wo3. meng1 meng1 liang4.

meng2 (1.cover/drizzly; 2.dim; 3.lemon): meng1. meng1 tou2 shui4 da4 giao4 . meng1 meng1 xi4 yw3 . meng1 long2. ning1 meng1. listen.

meng2 (1.union; 2.sprout; 3.gadfly): meng2. lian2 meng2. tong2 meng2 hui4. meng2 ya2. niu2 meng2.

meng3 (1.fierce; 2.Monggol  nationality): meng3. feng1 gua1 de  hen3 meng3. meng3 gu3 zou2 .

meng4 (dream): meng4. zuo4 le  I  ge  hao3 meng4. bai2 ri4 zuo4 meng4.

mi1 (1.smile; 2.narrow  eyes): mi1. xiao4 mi1 mi1. mi1 mi1 xiao4. mi1 yan3 jing1.

mi2 (puzzle/fascinating): mi2. cai2 mi2 yu3. feng1 jing3 mi2 ren2.

mi2 (1.fill; 2.rotten): mire2. mire2 man4. mire2 lan4. vi3 mire2 bu  zhen4. listen.

mi3 (rice): mi3. sheng1 mi3 zhu3 cheng2 shou2 fan4.

mi3 (blow away by wind): mire3. suo3 xiang4 pi1 mire3. mire3 mire3 zhi1 yin1. listen.

mi4 (honey): mi4. tang2 tian2 bu  ru2 mi4.

mi4 (secret): mee4. shen2 mee4.

mi4 (private): mire4 [miə]. mire4 mee4. listen.

mian2 (cotton): mian2. mian2 da4 y1 . mian2 nuan3 bu  ru2 pi2.

mian2 (sleep): myan2. chun1 myan2 bu  jue2 siao3 .

mian3 (encourage): mian3. mian3 ly4 .

mian4 (flour/face): mian4. bai2 mian4 man2 tou2. mian4 mian4 zyu4 dao4.

miao1 (mew): miao1. xiao3 mao1 miao1 miao1 di  jiao4.

miao2 (sprout): miao2. maie4 miao2. ba2 miao2 jw4 zhang3.

miao3 (1.second; 2.vague; 3.expanse of water; 4.small): miao3. zheng1 fen1 duo2 miao3. yan1 bo1 hao4 miao3. syu1 wu2 piao1 miao3.

miao4 (wonderful): miao4. cei2 miao4. da4 shi4 bu  miao4.

miao4 (temple): miau4. he2 shang4 miau4.

mie1 (baa): mie1. iang2 mie1 mie1 di  jiao4.

mie4 (go out): mie4. huo3 mie4 le. sha1 ren2 mie4 kou3.

min2 (people): min2. ren2 min2. min2 yi3 shi2 wei2 tian1.

min3 (pout): min3. min3 zui3.

ming2 (name/place): ming2. ming2 zheng4 yan2 shun4. wo3 de2 di-4  ming2.

ming2 (bright/tomorrow): minge2. guang1 minge2 zheng4 da4. minge2 tian1.

ming2 (sound of bird): ming1. ming1 yuan1 jiao4 cyu1 . bu  ping2 ze2 ming1. listen.

ming3 (drunk): ming3. ming3 ding3 da4 zuei4 .

ming4 (life): ming4. ming4 zhong1 zhu4 ding4. ting1 tian1 you2 ming4.

miu4 (mistaken): miu4. miu4 lun4.

mo1 (touch): mo1. mo1 swo3 . mo1 bu  tou4.

mo2 (pattern/standard/blurred): mo2. mo2 fang3. mo2 hu1.

mo2 (sharpen knife): muo2 [muə]. muo2 dao1. hao3 shi4 duo2 muo2.

mo2 (demon): mia2 [mia]. mia2 gui3. zou3 huo3 ru4 mia2. listen.

mo3 (wipe): mo3. mo3 yan3 lei4. yua4 mo3 yua4 hei1.

mo4 (1.silent; 2.lonely; 3.stranger): mo4. mo4 mo4 wu2 ven2 . leng3 mo4. mo4 sheng1 ren2.

mo4 (1.millstones; 2.sink/die): muo4 [muə]. muo4 mian4. muo4 dou4 fu4. muo4 luo4. listen.

mou2 (scheme/plan): mou2. yim1 mou2 gui3 ji4. you3 yong3 wu2 mou2.

mou3 (certain): mou3. mou3 nian2 mou3 yue4.

mu2 (model): mu2. mu2 zi.

mu3 (1.female/mother; 2.thumb): mu3. mu3 lao3 hu3. hang2 kong1 mu3 jian4. da4 mu3 zhi3.

mu3 (unit of area): moe3 [mou]. 100 moe3 di3. listen.

mu3 (peony): mw3 [mu]. mw3 dam1.

mu4 (wood): mu4. mu4 tou2.

mu4 (eye): moo4 [mu]. moo4 bu  xei2 ding1. shuang1 moo4 xyre1 minge2.

mu4 (grave): mou4. fen2 mou4. listen.

mu4 (shower): moe4 [mou]. moe4 yu4 zhe  yang2 guang1. listen.

mu4 (dusk): mw4 [mu]. mw4 se4 cang1 mang1 .

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3