This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

N

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


na1 (a surname): na1. nin2 sing4 shen2 me?' 'wo3 sing4 Na1.'

na2 (take): na2. bai2 chi1 bai2 na2.

na3 (which): na3. na3 ge sh4 ni3 d?

na4 (that): na4. na4 ben3 shu1 sh4 wo3 d.

na4 (1.yell; 2.receive): nua4. nua4 han3. tow3 gu4 nua4 sin1 . listen.

nai3 (milk/grandmother): nai3. he1 niu2 nai3.

nai4 (1.patience; 2.how): nai4. nai4 xin1. ren3 nai4. wu3 ke3 nai4 hor2 .

nan2 (male): nan2. hao3 nan2 bu  dang1 bing1. hong2 nan2 lyu4 nyu3.

nan2 (south): nam2. dong1 nam2 xi1 bei3. listen.

nan2 (difficult): nuan2 . zhe4 dau4 tee2 hen3 nuan2. zhi2 nuan2 er1 tui4. listen.

nan2 (mutter/murmur): nan1. nan1 nan1 zy4 yu3. listen.

nan4 (difficulty): nuan4. shou4 ku3 shou4 nuan4. you3 nuan4 tong2 dang1. listen.

nang1 (murmur): nang1. dw1 dw1 nang1 nang1.

nang2 (bag): nang2. nang2 zhong1 qyu3 wu4. nang2 kong1 ru2 hi3.

nang3 (dagger): wo3 you3 I  ba3 nang3 zi.

nao1 (poor, Shandong dialect): nao1. bu  nao1. nao1 zhong3.

nao2 (scratch/give in): nao2. nao2 yang3 yang3. bu  cyu1 bu  nao2.

nao3 (1.brain; 2.anger): nao3. mei2 tou2 mei2 nao3. nao3 siu1 cheng2 nu4.

nao4 (noisy): nao4. da4 chao3 da4 nao4.

nar3 (where): nar3. ta1 zai4 nar3? listen.

ne (auxiliary word for question):ne. ni3 gan4 ma2 ne?

nei3 (which) nei3. = na3

nei3 (lose confidence) nei3. sheng4 bu ziau1, bai4 bu  nei3.

nei4 (inside): nei4. nei4 bou4 . nei4 wai4 you3 bie2.

nen4 (tender): nen4. xi4 pi2 nen4 rou4.

neng2 (able): neng2. ni3 neng2 lai2 ma? neng2 gong1 shan4 shwou3 .

ni1 (girl): ni1. xiao3 ni1 zi.

ni2 (mud): ni2. ni2 tu3. man3 shen1 d  ni2 shui3 re3 ren2 xiao4.

ni1 (nun): nee2. nee2 gu1.

ni2 (rainbow): nire2 [niə]. nire2 hong3 deng1. listen.

ni3 (you): ni3. ni3 hao3 ma?

ni3 (draft): nire3 [niə]. nire3 ding4. listen.

ni4 (delicate/bored): ni4. xi4 ni4. uan2r ni4 le.

ni4 (counter): nire4 [niə]. da4 nire4 bu  dau4. nire4 liu2 er1 shang4. listen.

nian1 (1.wither; 2.pick up): nian1. hua1r nian1 le. xin4 shou3 nian1 lai2.

nian2 (year): nian2. wo3 gei3 nin2 bai4 ge  zao3 nian2. 1958 nian2.

nian2 (sticky): niam2. niam2 niam2 hu1 hu1. listen.

nian3 (1.roller; 2.twist with fingers): nian3. nian3 mi3 gi1 .

nian4 (read/keep in mind): nian4. nian4 shu1. nian4 nian4 bu  wang4.

niang2 (mother/girl/woman): niang2. da4 niang2. xyu2 niang2 ban4 lao3. da4 gu1 niang2.

niang4 (brew/prepare): niang4. niang4 ziu3 . yun4 niang4.

niao3 (bird): niao3. tian1 gao1 ren4 niao3 fei1.

niao4 (urine): niao4. sa1 pau1 niao4 zhao4 zhao4.

nie1 (pinch): nie1. ba3 chong2 zi  nie1 qi3 lai2.

nie4 (1.pinches; 2.quietly): nie4. nie4 zi. nie4 shou3 nie4 jiao3.

nin2 (you): nin2. nin2 qyu4 nar3?

ning2 (1.peace; 2.twist; 3.advise): ning2. an1 ning2. ning2 meng2. ning2 er3 duo. qian1 ding1 ning2, wan4 zhu3 fu4.

ning2 (lemon): ning1. ning1 meng1 . listen.

ning3 (twist): ning3. ning3 cheng2 gw3 sheng2.

ning4 (stubborn/rather): ning4. zhe4 ge  hai2 zi  zhen1 ning4.

niu1 (girl): niu1. tta1 sh4 na3 jia1 d  xiao3 niu1r?

niu2 (cow): niu2. niu2 yang2 rou4. niu2 lang2 zhei1 nyu3.

niu3 (twist): niu3. bie4 bie4 niu3 niu3.

niu4 (stubborn): niu4. ge1 bo  niu4 bu  guo4 da4 tui3.

nong2 (farmer/farming): nong2. zai4 jia1 wu4 nong2. gong1 nong2 lian2 meng2.

nong2 (thick liquid): niong2 [nyŋ]. niong2 ka1 fee1. xie3 niong2 yu2 shui3. listen.

nong2 (pus): nong1. liu2 nong1. hua4 nong1. listen.

nong4 (play with): nong4. bie2 nong4 huai4 le.

nu2 (slave): nu2. nong2 nu2.

nu3 (efforts): nu3. nu3 ba3 li4.

nu4 (angry): nu4. nu4 huo3 zhong1 shao1. nu4 qi4 chong1 tian1.

nuan3 (warm): nuan3. nuan3 yang2 yang2.

nuo2 (move): nuo2. ren2 nuo2 huo2, shu4 nuo2 si3.

nuo2 (female grace): nuo1. a1 nuo1 duo1 zi1. listen.

nuo4 (promise): nuo4. nuo4 yan2. I  nuo4 qian1 zin1 .

nuo4 (weak): nuo3. nuo3 ruo4. listen.

nuo4 (glutinous rice): nua3. nua3 mi3. listen.

nyu3 (woman): nyu3. zhe4 ge  nyu3 ren2 bu  xun2 chang2. zhong1 hua2 er2 nyu3.

nyue4 (malaria): nyue4. nyue4 ji1.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3