This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

P

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


pa1 (1.lie on stomach; 2.onomatope for gun shooting): pa1. pa1 zai4 di4 shang4.

pa1 (flower): pia1. cei2 pia1. listen.

pa2 (1.crawl; 2.rake/thief): pa2. lian2 gun3 dai4 pa2. pa2 shou4. dao4 da3  I  pa2.

pa4 (fear): pa4. tian1 bu  pa4,   di4 bu  pa4,   jiw4 pa4 Jiang1 Qing1 da3 dian4 hua4. kian2 pa4 lang2, hou4 pa4 hu3.

pai1 (pat/bat): pai1. pai1 shou3. cang1 ying2 pai1.

pai2 (1.arrange; 2.plate/sign): pai2. pai2 hao3 duai4 . pu1 ke4 pai2.

pai3 (mortar): pai3. pai3 gi1 pao4

pai4 (1.faction/dispatch; 2.surge): pai4. zuo3 pai4. bao3 hwang2 pai4. xiong1 yong3 peng2 pai4.

pan1 (climb): pan1. pan1 deng1. deng1 pan1. gao1 bu  ke3 pan1.

pan2 (1.plate/game; 2.huge rock): pan2. xia4 pan2 ki2 . pan2 gen2 cuo4 jie2. jian1 ru2 pan2 shei2.

pan4 (1.expect; 2.judge; 3.river bank): pan4. pan4 sing1 sing1, pan4 yue4 liang4. cai2 pan4. Song1 Hua1 Jiang1 pan4.

pan4 (betray): pane4. pane4 bian4.

pang1 (1.ping pang; 2.big rain): pang1. ping1 pang1 qiu2. pang1 tuo2 da4 yw3.

pang2 (1.side; 2.walk back and forth): pang2. pang2 qiao1 ce4 zee1. pang2 hwang2.

pang2 (1.huge; 2.majestic): pange2. pange2 ran2 da4 wu4. qi4 shi4 pange2 bo2.

pang3 (loosen soil): pang3. pang3 di4.

pang4 (fat): pang4. pang4 ia1 tou2. da4 pang4 xiao3 zi.

pao1 (toss): pao1. pao1 zhuan1 yin3 yu4.

pao1 (1.sth. puffy and soft; 2.a classifier): pau1. dou4 pau1r. sa1 pau1 niao4. la1 pau1 shei3.

pao2 (dig): pao2. pao2 di4.

pao2 (robe): pau2. zhan4 pau2. shui4 pau2.

pao3 (run): pao3. pao3 long2 tao4. dong1 ben1 xi1 pao3.

pao4 (cannon/firecracker): pao4. fang4 bian1 pao4. dang1 tou2 pao4, ba3 ma3 tiao4.

pao4 (soak): pau4. pau4 zai4 shui3 lee3.

pei1 (an exclamation): pei1. pei1! hu2 shuo1 ba1 dau4.

par4 [phar] (to park). par4 che1. listen.

pei1 (embryo): pei3. pei3 tai1. listen.

pei2 (1.accompany; 2.foster/train): pei2. pei2 bu sh4 . feng4 pei2 dao1 di3. pei2 yang3. pei2 xun4.

pei2 (pay for): pay2 [phei]. pay2 ben3r. pay2 li3 dau4 qian4.

pei4 (1.match; 2.wear/admire): pei4. ta1 lia3 hen3 ban1 pei4. pei4 dai4.

pei4 (sufficient): pay4. jing1 li4 chong1 pei4.

pen1 (spurt): pen1. 1. pen1 shui3 chr2.

pen2 (basin): pen2. xi3 zau3 pen2.

pen4 (delicious): pen4. fan4 cai4 pen4 siang1.

peng1 (sound of thunder): peng1. peng1 peng1 xiang3.

peng1 (cook): penge1. tu4 si3 gou3 penge1.

peng2 (1.friend; 2.roc): peng2. gao1 peng2 man3 zuo4. hoo2 peng2 gou3 yoe3. peng2 cheng2 wan4 li3.

peng3 (carry): peng3. peng3 zai4 shou3 li3.

peng4 (touch): peng4. bie2 peng4 wo3.

pi1 (1.criticize; 2.split): pi1. da4 pi1 pan4. wai1 pi1 san1 guo2. pi1 chai2.

pi2 (skin): pi2. pi2 bao1 gu2 tou2. pi2 qiu2. mei2 lian3 mei2 pi2.

pi2 (tired): pire2 [phiə]. pire2 juan4. pire2 lao2. listen.

pi2 (1.spleen/temperament; 2.beer): pee2. pee2 zang4. qin4 ren2 xin1 pee2. pee2 ziu3.

pi3 (1.firewood; 2.ruffian): pi3. pi3 chai2. pi3 zi.

pi3 (1.classifier for horse; 2.classifier for cloth): pire3 [phiə]. san pire3 ma3. s4 pire3 bu4. listen.

pi4 (fart): pi4. fang4 ge  da4 chou4 pi4. pi4 gun3 niao4 liu2.

pi4 (1.open up; 2.remote): pire4 [phiə]. kai1 pire4. pire4 jing4 . listen.

pian1 (1.aside/favor; 2.a classifier): pian1. pian1 ting1 pian1 xin4. pian1 xin1 yan3r. bu pian1 bu  xiang4. I  pian1 wen2 zhange1.

pian2 (cheap): pian2. pian2 yee2.

pian4 (piece): pian4. I  pian4 bai2 yun2.

pian4 (cheat): pyan4. pyan4 ren2. keng1 meng1 guai3 pyan4.

piao1 (1.float; 2.plagiarize): piao1. piao1 zai4 shui3 mian4 shang4. feng1 yw3 piao1 yao2. piao1 qye4.

piao2 (gourd ladle): piao2. piao2 po1 da4 yw3.

piao2 (go whoring): piau2. chi1 he1 piau2 dyu3.

piao3 (look sidelong): piao3. piao3 le  ta1 I  yan3

piao4 (beauty): piao4. piao4 piao4 liang4 liang4.

piao4 (ticket): piau4. mai3 I  zhang1 che1 piau4. mai3 I  zhang1 huo3 che1 piau4.

pie3 (arm): pie3. zuo3 pie3 zi.

pie3 (glance): pia3 [phia]. pia3 le  I  yan3. listen.

pin1 (spell/fight): pin1. pin1 yin1. pin1 dao4 di3.

pin2 (poor/talkative): pin2. shua3 pin2 zui3.

pin3 (taste/evaluate): pin3. pin3 qa2. pin3 tou2 lun4 zu2.

pin4 (hire): pin4. pin4 qing3.

ping1 (ping pang): ping1. ping1 pang1 qiu2.

ping2 (1.flat; 2.apple): ping2. di4 ping2 xian4. ping2 guo3.

ping2 (bottle): piang2. piang2 piang2 guan4 guan4. listen.

po1 (1.splash; 2.slope): po1. po1 shui3 jie2. huang2 tu3 po1. gun3 xia4 po1.

po2 (grandma): po2. po2 po2 ma1 ma1.

po3 (impossible): po3. jyu1 xin1 po3 cay4.

po4 (break): po4. yu2 si3 vang3 po4. y1 fu2 po4 le. po4 tong2 lan4 tie3.

po4 (force): pou4. bei4 pou4. ya1 pou4. qiang2 pou4. cong2 rong2 bu  pou4. listen.

pou1 (analyze): pou1. 1. pou1 xee1. jie3 pou1.

pou2 (handful): pou2. I  pou2 huang2 tu3.

pu1 (spread/bedding): pu1. pu1 tie3 lu4. pu1 tian1 gai4 di4. pu1 gai4 juan3r.

pu2 (1.servant; 2.chest): pu2. nyu3 pu2. xiong1 pu2.

pu2 (grape): poo2. poo2 tao2.

pu2 (buddha): poe2. poe2 sa4. listen.

pu3 (simple): pu3. pu3 su4.

pu3 (ordinary): pou3. pou3 tong1. listen.

pu4 (shop/bed plank): pu4. dang4 pu3. Lin2 jia1 pu4 zi3. chuang2 pu3.

pu4 (1.waterfall; 2.expose to sun): poe4. poe4 bu4. I  poe4 sh2 han2. listen.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3