This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Q

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


qi1 (seven): qi1 [tçhi1]. qi1 qi1 s4 sh2 jiu3 (7 x 7 = 49). qi1 shang4 ba1 xia4.

qi1 (date/texpect): ki1 [khi]. ri4 ki1. ki1 vang4. listen.

qi1 (deceive): cee1 [tshi]. cee1 pian4. zy4 cee1 cee1 ren2. listen.

qi1 (wife): cei1 [tshei]. cei1 zi3er2 nyu3. hian2 cei1 liang2 mu3. listen.

qi1 (paint): qee1. you2 qee1.

qi2 (1.flag; 2.fact): qi2. guo2qi2. gei4 de2 qi2 suo3. dzuo4 wu2 qi2 shi4.

qi2 (ride): qee2. qee2 ma3. qee2 lyu2 kan4 chang4 ben3r -- zou3 zhe kiao2.

qi2 (strange): cei2 [tshei]. cei2 guai4. wu2 cei2 bu  you3. listen.

qi2 (chess): ki2 [khi]. xiang4 ki2. vei2 ki2. ki2 fing2 dui4 shou3. listen.

qi3 (1.get up; 2.inspire): qi3. qi3 de  hen3 zao3. qi3 fa1.

qi3 (how): cei3. cei3 you3 ci3 li3. listen.

qi3 (1.beg; 2.pray): ki3. ki3 qiu2. ki3 gaie4. ki3 dao3. listen.

qi4 (air): qi4. che1 tai1 mei1 qi4 le. nu4 qi4 chong1 tian1.

qi4 (machine): ki4. gi1 ki4. da4 ki4 wan3 cheng2. listen.

qi4 (abandon): cee4. [tshi]. pao1 cee4. listen.

qi4 (weep): qee4. [çi]. ku1 qee4. ru2 qee4 ru2 su4. ke3 gir1 ke3 qee4.

qia1 (pinch/count): qia1. neng2 qia1 hui4 suan4.

qia3 (wedge): qia3. qia3 zai4 sang3 zi  lee3.

qia4 (proper): qia4. qia4 ru2 qi2 fen4. qia4 dao4 hao3 chu4.

qian1 (thousand): qian1. cheng2 qian1 shang4 wan4. wan4 zei3 qian1 hong2.

qian1 (lead): qan1. qan1 bee3.

qian1 (sign name/small stick): cian1. cian1 zi4. ya2 cian1. listen.

qian1 (modest): qiam1. qiam1 xyu1. qiam1 qiam1 gyun1 zi3. listen.

qian1 (hold by hand): kian1. wu2 kian1 wu2 gua4. shun4 shou3 kian1 yange2. listen.

qian1 (move): kiam1 [khiam]. kiam1 jyu1. ciao2 kiam1 zhi1 hi3 . listen.

qian2 (money): qian2. duo1 shao3 qian2?

qian2 (front/forward): kian2. dzong3 wang3 zhi2 kian2. listen.

qian2 (pincers): cian2. lao3 hu3 cian2. listen.

qian3 (shallow): qian3. shui3 hen3 qian3.

qian3 (dispatch): kian3. pai4 kian3. diao4 bing1 kian3 jiang4. listen.

qian4 (owe): qian4. ta1 qian4 wo3 san1 kwai4 qian2.

qian4 (moat): cian4. MZD: tian1 cian4 bian4 tong1 tw2. listen.

qian4 (apology): kian4 [khian]. bao4 kian4. listen.

qiang1 (gun): qiang1. da3 qiang1. dao1 qiang1 ru4 ku4.

qiang1 (cavity): kiang1. kou3 kiang1. xiong1 kiang1. man3 kiang1 re4 xue4. listen.

qiang1 (a minor nationality): ciang1. ciang1 zou2. listen.

qiang2 (strong): qiang2. bing1 qiang2 ma3 zhuang4.

qiang2 (wall): ciang2 [tshiaŋ]. gua4 zai3 ciang2 shang4. listen.

qiang3 (rob): qiang3. da3 zua2 qiang3.

qiang4 (choke): qiang4. qiang4 le  I  kou3 shui4. zhen1 gou4 qiang4.

qiao1 (knock/blackmail): qiao1. qiao1 men2. qiao1 zha4 le2 suo3.

qiao1 (quiet): kiao1. jing4 kiao1 kiao1. listen.

qiao1 (1.spade; 2.sledge): ciao1. tie3 ciao1. xue3 ciao1. listen.

qiao2 (bridge): qiao2. du2 mu4 qiao2.

qiao2 (look at): kiao2. rang4 wo3 kiao2 kiao2. listen.

qiao2 (1.live abroad; 2.move): ciao2. hua2 ciao2. ciao2 kiam1 zhi1 hi3. listen.

qiao3 (skillful): qiao3. wu2 qiao3 bu  cheng2 shu1. xin1 ling2 shou3 qiao3.

qiao4 (pretty): qiao4. qiao4 ia1 tou2.

qiao4 (pry): ciao4. ba3 xiang1 zi  ciao4 kai1. listen.

qiao4 (shell): kiao4. yang2 may2 zyan4 chu1 kiao4. listen.

qie1 (cut): qie1. qie1 xi1 gua1.

qie2 (eggplant): qie2. qie2 zi.

qie3 (but/just): qie3. bing4 qie3. . . de2 guo4 qie3 guo4.

qie4 (match): qie4. bu qie4 shei2 ji4.

qie4 (concubine): cie4. na4 cie4. listen.

qie4 (afraid): kie4. kie4 sheng1 sheng1. dan3 kie4. listen.

qie4 (steal): qye4. tou1 qye4. qye4 guo2 da4 dwao4.

qin1 (close): qin1. qin1 ru2 I  jia1. xiang1 qin1 xiang1 ai4.

qin1 (invade): qim1. qim1 lue4. listen.

qin1 (admire): kin1. kin1 pei4. listen.

qin2 (musical instrument): qin2. luan4 tan2 qin2. ma3 tou2 qin2. xiao3 ti2 qin2.

qin2 (poultry): qim2. jia1 qim2. listen.

qin2 (work hard): kin2. kin2 lao2. kin2 kin2 ken3 ken3. listen.

qin3 (sleep): qin3. qin3 shi2 bu  an1.

qin4 (seep): qin4. qin4 ren2 xin1 pee2 .

qing1 (1.yong/green; 2.clean): qing1. qing1 chun1. qing1 chu1 yu2 lan2. qing1 jie2.

qing1 (light): cing1. cing1 shou3 cing1 jiao3. tou2 zhong4 jiao3 cing1. listen.

qing2 (fine sky): qing2. qing2 zhuan3 duo1 yun2. tian1 qing2 le.

qing2 (feelings/information): cing2. ai4 cing2. cing2 shem1 yee2 chang2. cing2 bao4. listen.

qing3 (invite): qing3. yao1 qing3. qing3 ke4 song4 li3.

qing3 (unit of area): cing3. 50 cing3 di4. listen.

qing4 (celebrate): qing4. qing4 ju4 . jyu3 guo2 tong2 qing4.

qiong2 (poor): qiong2. ren2 qiong2 zhi4 bu qiong2. wo3 jia1 hen3 qiong2. qiong2 ze2 see1 bian4.

qiong2 (vault): qiong1 [çyŋ]. cang1 qiong1. listen.

qiu1 (autumn): qiu1. qiu1 gao1 qi4 shuang3. chun1 sia4 qiu1 donge1.

qiu1 (mound): ciu1. shan1 ciu1. ciu1 ling1. listen.

qiu2 (ball): qiu2. zu2 qiu2. lan2 qiu2.

qiu2 (request): ciu2. qing3 ciu2. ngai1 ciu2. listen.

qu1 (district/differ/little): qyu1 [tçhy]. zi4 zhi4 qyu1. qyu1 bie2. qyu1 qyu1 xiao3 shi4.

qu1 (1.bend; 2.give in): cyu1 [tshy]. wan1 wan1 cyu1 cyu1. bu  cyu1 bu  nao2. listen.

qu1 (dispel): kyu1 [khy]. chang2 kyu1 zhi2 ru4. listen.

qu2 (canal): qyu2 [tshy]. qyu2 dau4. shui2 dao4 qyu2 cheng2.

qu3 (1.take/cancel; 2.marry): qyu3 [tçhy]. qyu3 xiao1. qyu3 see2 fu.

qu3 (music): kyu3 [khy]. xiao3 kyu3 hao3 chang4 kou3 nuan2 kai1. listen.

qu4 (go): qyu4 [tçhy]. qyu4 bu  qyu4? da4 jiang1 dong1 qyu4.

qu4 (interest): kyu4 [khy]. you4 kyu4. listen.

quan1 (circle): quan1. hua1 quan1. jiu4 sheng1quan1.

quan2 (1.whole; 2.recover from illness; 3.cheek): quan2. liang3 quan2 qi2 mei3. quan2 yu4. quan2 gw3.

quan2 (fountain): kyuan2 [khyan]. qing1 kyuan2 shui3. tian1 xia4 di-1  kyuan2. listen.

quan2 (right/power): cyuan2 [tshyan]. cyuan2 li4. you3 cyuan2 bu  yong4, guo4 ki1 zuo4 fei4. listen.

quan2 (fist): qwan2. qwan2 tou. tai4 ji2 qwan2.

quan3 (dog): quan3. quan3 ya2 jiao1 cuo4. sang4 jia1 quan3.

quan4 (persuade): quan4. quan4 gao4. hao3 yan2 xiang1 quan4.

quan4 (ticket): cyuan4. ru4 chang3 cyuan4. listen.

que1 (lack): que1. ning2 que1 vou4 lan4. sha2 dou1 bu que1,   jiw4 que1 qian2.

que2 (lame): que2. que2 zi. tui3 que2 le. I  que2  I  guai3.

que4 (indeed/correct): que4. di2 que4. zheng4 que4. que4 you3 qi2 shi4.

que4 (bird): kue4 [khyε]. ma2 kue4. men2 ke3 luo2 kue4. listen.

que4 (magpie): cue4 [tshyε]. hi3 cue4. listen.

qun2 (group): qun2. qun2 zhong4. qun2 ying1 hui4.

qun2 (skirt): cyun2 [tshyn]. chao1 duan3 cyun2. lian2 y1 cyun2. listen.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3