This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

R

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ran2 (1.although/sudden; 2.burn): ran2. ran2 hou4. hu1 ran2. ran2 qi3  I  dui1 huo3.

ran2 (beard): dzan2 [zan]. mei3 dzan2 gong1. listen.

ran3 (dye): ran3. ran3 bu4. qim2 bu  ran3.

ran3 (slowly): dzan3. dzan3 dzan3 sheng1 qi3. listen.

rang1 (shout): rang1. luan4 rang1 rang1.

rang2 (flesh of mellon): rang2. xi1 gua1 rang2.

rang3 (yell): rang3. bie2 rang3 le.

rang3 (soil): dzang3 [zaŋ]. tian1 dzang3 zhi1 bie2. listen.

rang4 (to yield): rang4. rang4 lao3 ren2 xian1 shang4 che1.

rao2 (forgive): rao2. bu  yi1 bu  rao2. rao2 ming4. ciu2 rao2.

rao2 (fascinating): dzao2 [zau]. yao1 dzao2. listen.

rao3 (harass): rao3. pai2 chu2 gan1 rao3.

rao4 (around): rao4. rao4 quan1 zi.

re3 (ask for): re3. re3 ren2 ai4. re3 sh4 sheng1 fi1.

re4 (hot): re4. tian1 qi4 zhen1 re4. bu  leng3 bu  re4.

ren2 (human being/people): ren2. zhe4 lee3 you3 hen3 duo1 ren2. zhang3 da3 cheng2 ren2.

ren2 (kindness): dzen2 [zən]. dzen2 zhe3 ai4 ren2. listen.

ren3 (bear/endure): ren3. ren3 bu  zhu4. ren3 qi4 tun2 shing1.

ren4 (task): ren4. ren4 zhong4 er1 dau4 yuan3. zhong4 ren4 zai4 jan1.

ren4 (earnest/acknowlege): dzen4 [zən]. dzen4 zhen1. dzen4 wei2. dzen4 tong2. fou3 dzen4. listen.

ren4 (edge of knife): dzun4 [zuən]. dao1 dzun4. bing1 bu  dzun4 xie3. listen.

reng1 (throw away): reng1. luan4 reng1 dong1 xi1.

reng2 (still): reng2. reng2 ran2 sh4 hao3 peng2 iou3.

ri4 (sun/day): ri1. ri4 chu1 dong1 hai3. 1919nian2 5yue4 4ri4.

rong2 (1.glory; 2.easy): rong2. guang1 rong2. rong2 yi4.

rong2 (1.dissolve; 2.melt; 3.thaw): dzong2 [zuŋ]. binge1 xue3 xiao1 dzong2. listen.

rong2 (fine hair): ronge2. mao2 ronge2 ronge2.

rong3 (superfluous): rong3. rong3 chang2.

rou2 (soft): rou2. yi3 rou2 ke4 gang1.

rou2 (rub/knead): dzou2 [zəu]. dzou2 mian4. dzou2 yan3 jing1. listen.

rou4 (meat): rou4. ruo4 rou4 qiang2 shi2.

ru2 (if): ru2. ru2 guo3. . . ru2 lin2 da4 di2.

ru2 (Confucian): dzu2 [zu]. dzu2 jia1. listen.

ru3 (insult): ru3. u1 ru3.

ru3 (milk): dzu3 [zu]. dzu3 fang2. dzu3 chou4 vay4 gan1. listen.

ru4 (enter): ru4. dao1 qiang1 bu  ru4.

ru4 (mattress): dzu4 [zu]. bei4 dzu4. listen.

ruan3 (soft): ruan3. rou2 ruan3. ruan3 mian2 mian2.

rui3 (stamen): rui3. hua1 rui3.

rui4 (sharp): rui4. rui4 bu  ke3 dang1.

rui4 (lucky): dzui4 [zuei]. dzui4 xue3 zhao4 finge1 nian2. listen.

run4 (moist): run4. shi1 run4.

run4 (intercalary): dzuen4 [zuən]. dzuen4 yue4. dzuen4 nian2. listen.

ruo4 (weak): ruo4. ti3 ruo4 duo1 bing4. ruo4 bu  jin1 feng1.

ruo4 (if): dzuo4 [zuə]. jia3 dzuo4. . . dzuo4 wu2 qi2 shi4. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3