This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

S

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


sa1 (three): sa1. ge1r  sa1.

sa1 (release): sa2. sa2 shou3 bu  guan3. sa2 pau1 niao4. listen.

sa3 (1.scatter; 2.spray): sa3. sa3  le  I  di4. sa3 shui3.

sa4 (1.high spirit; 2.Budda): sa4. sa4 shuang3 ying1 zi1. La1 Sa4.

sai1 (1.cheek; 2.gills): sai1. sai1 bang1 zi.

sai1 (stuff): sei1 [sei]. he1 liang2 shui3 dou1 sei1 ya2. listen.

sai4 (race/game): sai4. sai4 pao3.

sai4 (frontier): sei4 [sei]. bian1 sei4. sei4 wai4 jiang1 nam2. listen.

san1 (three): san1. san1 san1 de2 jiu3. san1 xia4 u5 chu2 ar4.

san3 (become loose): san3. ling2 ling2 san3 san3. zy4 you2 san3 man4.

san3 (umbrella): sam3 [sam]. yw3 sam3. jiang4 luo4 sam3. listen.

san4 (disperse/go own way): san4. bu  jian3 bu  san4. tian2 nyu3 san4 hua1.

sang1 (mourning): sang1. ban4 sang1 shi4r.

sang1 (mluberry): suang1 [suaŋ]. cang1 hai3 bian4 suang1 tiam2. listen.

sang3 (throat): sang3. sang3 zi  teng2.

sang3 (push): suang3 [suaŋ]. tui1 tui1 suang3 suang3. listen.

sang4 (lose): sang4. sang4 jia1 quan3.

sao1 (scratch): sao1. sao1 iang3.

sao1 (disturb): sao2. sao2 luan4. listen.

sao1 (smell of urine): swao1 [swau]. zhe4 pau1 niao4 zhen1 swao1. listen.

sao3 (wife of elder brother): sao3. da4 sao3. ar4 sao3.

sao3 (sweep): swao3 [swau]. swao3 di4. listen.

sao4 (shy): sao4. sao4 de  lian3 tong1 hong2. mei2 siu1 mei1 sao4.

se1 (garbage). le1 se1. listen.

se4 (color): se4. ngian2 se4. se4 cing2.

sen1 (forest): sen1. sen1 lim2. yim1 sen1.

seng1 (monk): seng1. seng1 duo1 zhow1 shao3.

sha1 (kill): sha1. sha1 ren2 bu  zha3 yan3.

sha1 (sand): shha1 [shh=sh]. shha1 zi.

sha1 (textile/gauze): shay1 [şei]. fang3 shay1. shay1 bu4. listen.

sha2 (what/why): sha2. na4 sh4 sha2? you3 sha2 shuo1 sha2.

sha3 (foolish): sha3. sha3 gua1.

sha4 (building/moment): sha4. gao1 lou2 da4 sha4. I  sha4 na4.

shai1 (sift): shai1. shai1 zi.

shai3 (color): shai3. diao4 shai3. shen2 me  shai3r?

shai4 (shine): shai4. shai4 tai4 yang2.

shan1 (1.mountain; 2.China fir): shan1. qing1 shan1 lyu4 shui3. shan1 lian2 shan1.

shan1 (delete): xiam1. xiam1 gai3. xiam1 fan2 jiw4 jian3. listen.

shan1 (shirt): shane1 [şan]. chen4 shane1.

shan1 (to fan): sham1 [şam]. sham1 feng1 dian3 huo3. listen.

shan3 (sparkle): shan3. shan3 gim1 guang1.

shan4 (kind/nice): shan4. yu3 ren2 wei2 shan4.

shan4 (fan): sham4. sham4 zi. dian4 feng1 sham4. listen.

shang1 (discuss): shang1. hie2 shang1.

shang1 (injure): shange1. ta1 d  shange1 hao3 le  ma?

shang3 (reward): shang3. shang3 fa2 fen1 minge2.

shang4 (1.up; 2.lofty): shang4. shang4 xia1 zuo3 you4. tian1 tian1 xiang4 shang4. gao1 shang4.

shang4 (clothes): shange4. y1 shange4.

shao1 (burn): shao1. shao1 huo3. nu4 huo3 zhong1 shao1.

shao1 (1.top of tree; 2.a little): shwao1 [şwau]. shu4 shwao1. shwao1 vei1. listen.

shao2 (spoon/back of head): shao2. shao2 zi. hou4 nao3 shao2r.

shao3 (little): shao3. da4 xiao3 duo1 shao3. bu  duo1 bu  shao3.

shao4 (young): shao4. nan2 nyu3 lao3 shao4. shao4 nyu3. shao4 nian2.

shao4 (whistle/sentry): shau4. trei1 kou3 shau4. shau4 bing1.

shao4 (introduce): shwao4 [şwau]. gie4 shwao4. listen.

she1 (luxury): she1. she1 chi4.

she1 (buy on credit): xe1 [çə]. xe1 zhang4. listen.

she2 (tongue): she2. huo3 she2. kou3 gan1 she2 zau4.

she2 (snake): xe2 [çə]. hua4 xe2 tiam1 zu2. bei1 gong1 xe2 ying3. listen.

she2 (break): xire2 [çiə]. tui3 xire2 le. listen.

she3 (give up): she3. she3 bu de2. liam4 liam4 bu  she3.

she4 (shoot): she4. she4 de  yuan3. guang1 mang1 s4 she4.

she4 (society): sje4 [sj=sh]. lyu3 xing2 sje4.

she4 (build): xe4 [çə]. jian4 xe4. listen.

she4 (walk in water): shei4. chang2 tw2 ba2 shei4. ba2 shan1 shei4 shui3. listen.

shei2 (who): = shui2.

shen1 (body): shen1. yi3 shen1 zuo4 ze2.

shen1 (1.apply; 2.extend; 3.groan): shem1 [şəm]. shem1 qing3. san1 ling4 u3 shem1. listen.

shen1 (deep): xim1 [çim]. xim1 xim1 d  hai3 ngiang2. listen.

shen2 (what): shen2. zhe4 sh4 shen2 me?

shen2 (god/spirit): shem2 [şəm]. shem2 chu1 gui3 muo4. shem2 qing1 qi4 shuang3. listen.

shen3 (aunt): shen3. da4 shen3 (da4 shen3r).

shen3 (examine): shem3 [şəm]. shem3 cha1. listen.

shen4 (kidney): shen4. shen4 zang4. shen4 jie2 shei2.

shen4 (1.caution; 2.more): shem4 [şəm]. shem4 zhong4. geng4 you4 shem4 zhe3, . . listen.

sheng1 (birth/life): sheng1. sheng1 hai2 zi. sheng1 long2 huo2 hu3.

sheng1 (arise/unit of volumn): shenge1. shang4 shenge1. tai4 yang2 shenge1. I  shenge1 pi2 ziu3.

sheng1 (sound): shing1 [şiŋ]. shing1 yin1. kou3 kou3 shing1 shing1. listen.

sheng2 (rope/judge): sheng2. sheng2 zi. sheng2 zhi1 yi3 fa3.

sheng3 (save/province): sheng3. duo1 kuai4 hao3 sheng3. Yun2 Nan2 Sheng3.

sheng4 (triumph): sheng4. wo3 men  sheng4 le. zhuan3 bai4 wei2 sheng4.

sheng4 (leftover): shing4 [şiŋ]. hai1 shing4 duo1 shao3? listen.

sheng4 (sage): shenge4 [şəŋ]. shenge4 ging1. shem2 shenge4.

shi1 (teacher): shi1. lao3 shi1. san1 ren2 xing2, bi4 you3 wo3 shi1.

shi1 (wet): sh1 [=shi]. y1 fu2 sh1 le.

shi1 (corpse): shei1. shei1 ti3. xing2 shei1 zou3 rou4. listen.

shi1 (lose): xyre1 [çiə]. diu1 xyre1. listen.

shi1 (poem): xei1 [çei]. tang2 xei1. xei1 ren2. listen.

shi1 (implement): xay1 [çei] ruan3 ying4 zian1 xay1. wu2 ji4 ke3 xay1. listen.

shi2 (1.food; 2.time): shi2. shi2 u4. shi2 jian1.

shi2 (ten): sh2. sh2 ge  ping2 guo3.

shi2 (1.stone/rock; 2.solid/fact): shei2. shei2 tou. shei2 shi4 qiu2 sh4. lao3 shei2 ba1 jiao1. listen.

shi2 (1.knowledge/recognize; 2.pick): sire2 [siə]. moo4 bu  sire2 ding1. sire2 gim1 bu  may4 listen.

shi3 (1.history; 2.drive): shi3. lee4 shi3. zia4 shi3.

shi3 (excrement): shei3. la1 shei3. shei3 ke4 lang4. shei3 jue2 zi. listen.

shi3 (start/begin): sh3. kai1 sh3. you3 sh3 you3 jong1.

shi4 (1.be; 2.demonstrate/express): sh4. sh4 bu  sh4?

shi4 (1.matter; 2.city; 3.situation): shi4. shei2 shi4 qiu2 sh4. Bei3 Jing1 Shi4. da4 shi4 yi3 qyu4.

shi4 (room): shay4 [şei]. geng1 y1 shay4. hua4 yan4 shay4. listen.

shi4 (test): xei4 [çei]. kao3 xei4. xei4 yan4. listen.

shi4 (explain/release): xire4 [çiə]. zie3 xire4. xire4 fang4. listen.

shou1 (receive/harvest/end): shou1. shou1 dao4  I  feng1 xin4. finge1 shou1. jian4 hao3 jiw4 shou1.

shou2 (cooked/ripe): shou2. fan4 shou2 le. ping1 guo3 shou2 le.

shou3 (hand): shou3. shou3 la1 shou3. shou3 wu2 cun4 tie3.

shou3 (head): show3. show3 dang1 qi2 chong1.

shou3 (defend): shwou3 [şwəu]. fang2 shwou3. neng2 gong1 shan4 shwou3. listen.

shou4 (1.accept; 2.teach): shou4. jie1 shou4. shou4 bu  liao3.

shou4 (slim/lean meat): show4. ni3 show4 le.

shou4 (animal): shwou4 [şwəu]. ie3 shwou4. listen.

shu1 (book): shu1. shu1 bao1.

shu1 (uncle): sju1. sju1 sju1.

shu1 (vegetable): xu1 [çu]. xu1 cai4. listen.

shu1 (transport/lose): xw1 [çu]. yun4 xw1. xw1 le  san1 ge  qiu2. listen.

shu1 (special/different): shw1. te4 shw1. shw1 tw2 tong2 gui1.

shu2 (cooked/ripe): = shou2.

shu2 (redeem): shu2. shu2 mai3.

shu3 (mouse): shu3. mao1 zhuo1 lao3 shu3.

shu3 (category): shw3. 'nin2 sh4 shw3 shen2 me  d?'  'shw3 shu3.'

shu3 (count): xu3 [çu]. xu3 xu4. xu3 bu  qing1. listen.

shu4 (1.tree; 2.set up/erect): shu4. I  ke1 da4 shu4. I  ke1 xiao3 shu4.

shu4 (number): xu4 [çu]. xu4 xue2. xiao3 xu4. fen1 xu4. listen.

shu4 (skill): shw4. ji4 shw4. xin1 shw4 bu  zheng4.

shua1 (brush): shua1. ya2 shua1. shua1 ya2.

shua3 (play): shua3. shua3 hwa2 tou2.

shuai1 (fall): shuai1. shuai1 le  I  jiao1.

shuai1 (decline): xuai1 [çuai]. xuai1 tui4. xuai1 lao3. listen.

shuai3 (swing): shuai3. shuai3 lai2 shuai3 qyu4.

shuai4 (1.marshal/handsome; 2.to lead): shuai4. ta1 zhang3 de  hen3 shuai4. shuai4 ling3.

shuan1 (1.tie; 2.bolt): shuan1. qiang1 shuan1. ba3 ma3 shuan1 zai4 shu4 shang4.

shuan4 (rinse): shuan4. shuan4 yange2 rou4.

shuang1 (pair): shuang1. cheng2 shuang1 cheng2 dui4. san1 shuang1 va4 zi.

shuang1 (frost): xuang1 [çuaŋ]. xia4 xuang2. xue3 shang4 gia1 xuang1. listen.

shuang3 (1.clear; 2.high spirit): shuang3. qiu1 gao3 qi4 shuang3. sa4 shuang3 ying1 zi1.

shui2 (who):shui2. tta1 sh4 shui2?

shui3 (water): shui3. shui3 kai1 le. shui3 luo4 shei2 chu1.

shui4 (sleep): shui4. shui4 zhao2 le.

shui4 (tax): xui4 [çuei]. xui4 hen3 gao1. ren2 tou2 xui4. listen.

shun3 (suck): shun3. ru2 mao2 shun3 xie3.

shun4 (same direction): shun4. shun4 liu2 er1 xia4.

shuo1 (speak): shuo1. shuo1 dong1 dau4 xi1. wo3 shuo1 wan2 le, ni3 shuo1 ba.

shuo4 (master's degree/ample): shuo4. shuo4 shi4. shuo4 guo3 lei3 lei3.

shuo4 (sparkle): xuo4 [çuə]. shan3 xuo4. listen.

si1 (company): si1. gong1 si1.

si1 (private): say1 [sei]. gong1 say1 he2 ing2. zhong1 bau1 say1 nang2. listen.

si1 (thinking): see1 [si]. see1 siang3. listen.

si1 (tear off): si2. si2 po4. si2 hui3. listen.

si1 (silk): sire1 [siə]. sire1 chou2. listen.

si3 (die): si3. si3 vang2. yu2 si3 vang3 po4.

si4 (four): s4. s4 u3 ar4 sh2. 4 x 5 = 20. zhao1 san1 mou4 s4.

si4 (like): si4. xiang1 si4. si4 sh4 er1 fi1.

si4 (temple): sire4 [siə]. Ling2 Ying3 Sire4. listen.

song1 (pine/loose): song1. bu  lao3 song1. song1 bai3 chang2 qing1. song1 song1 kua3 kua3.

song2 (foolish): song2. song2 bao1.

song3 (1.lofty; 2.terrified; 3.instigate): song3. gao1 song3 ru4 yun2. mao2 gw3 song3 ran2. song3 yong3.

song4 (deliver): song4. song4 xin4. qing3 kie4 song4 li3.

song4 (1.praise; 2.chant): xiong4 [çyŋ]. xiong4 gire2. gire1 xiong4. listen.

sou1 (search): sou1. sou1 cha2.

sou1 (stink food): soe1. fan4 soe1 le.

sou3 (old man): sou3. zhi4 sou3.

sou3 (high spirit): swou3 [swəu]. jing1 shem2 dou3 swou3. listen.

sou4 (cough): sou4. ke2 sou4.

su1 (1.revive; 2.crisp): su1. si3 er1 fu4 su1. he2 tao2 su1.

su2 (convention/custom): su2. yee2 feng1 yi4 su2.

su4 (1.tell; 2.solemn): su4. su4 shuo1.

su4 (1.speed; 2.restrict): sw4 [su]. sw4 dw4. yue1 sw4.

su4 (1.simple/white; 2.solemn): syu4 [sy]. pu3 syu4. yan2 syu4. listen.

su4 (1.model/plastics; 2.go against stream): suo4 [suə]. suo4 liao4. suo4 liu2 er1 shang4. listen.

suan1 (sour): suan1. suan1 la4 tang1. suan1 tian2 ku3 la4.

suan4 (calculate): suan4. suan4 shu4.

suan4 (garlic): swan4. da4 swan4.

sui1 (although): sui1. sui1 ran2. sui1 si3 you2 rong2.

sui1 (urine): xui1 [çuei]. niao4 xui1. listen.

sui2 (follow): sui2. gen1 sui2. sui2 da4 liu2.

sui3 (marrow): sui3. gu3 sui3.

sui4 (age): sui4. ni3 ji3 sui4 le?

sui4 (break): xuei4 [çuei]. bo1 li bei4 da3 xuei4 le. fen3 shen1 xuei4 gu3. listen.

sui4 (ear of grain): suei4. maie4 suei4.

sun1 (grand-child): sun1. er2 sun1 man3 tang2. zi3 sun1 wan4 dai4.

sun3 (loss): sun3. sun3 xyre1. sun3 ren2 lee4 jee3.

sun3 (young bamboo): xun3 [çyn]. zhu2 xun3. listen.

suo1 (shrink): suo1. suo1 xiao3. suo1 shou3 suo1 jiao3.

suo1 (rain coat): xuo1 [çuə]. xuo1 y1 . listen.

suo1 (shuttle): sua1 [sua]. chuan1 sua1. listen.

suo1 (abet): swo1 [suə]. jiao1 swo1.

suo3 (therefore/house): suo3. suo3 yi3. pai4 chu1 suo3. ce4 suo3.

suo3 (lock): xuo3 [çuə]. xuo3 men2. listen.

suo3 (index/request): swo3 [suə]. swo3 yin3. shang4 xia4 qiu2 swo3.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3