This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

T

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ta1 (1.he; 2.it): ta1. ta1 sh4 shui2?

ta1 (she): tta1. tta1 sh4 shui2?

ta1 (fall): ta2. fang2 dao3 wu1 ta2. listen.

ta3 (pagoda): ta3. Da4 Yan4 Ta3.

ta4 (stample): ta4. ta4 po4 tie3 xie2. jiao3 ta4 shei2 di4.

tai1 (embryo/tire/tube): tai1. tai1 er2. pei3 tai1. lun2 tai1.

tai2 (1.platform/station; 2.lift): tai2. xia4 bu liao3 tai2. dian4 shei4 tai2. trei1 la3 ba1, tai2 giao4 zi.

tai4 (1.wife/too; 2.eliminate; 3.safe): tai4. Wang2 tai4 tai4. zhang3 de tai4 pang4. tao2 tai4. guo2 tai4 min2 an1.

tai4 (manner/appearance): tuai4. biao3 tuai4. bei4 dong4 yu3 tuai4. listen.

tan1 (1.beach; 2.paralyze): tan1. shha1 tan1. tan1 huan4.

tan1 (corrupt): tam1. tam1 gwan1 vou1 li4. listen.

tan2 (talk): tan2. tan2 hwa4. kua1 kua1 qi2 tan2.

tan2 (pond): tam2. I  tam2 qing1 shui3. listen.

tan2 (play/fluff): tane2. tane2 gang1 qin2. tane2 mian2 hua1.

tan2 (sputum): ten2 [thən]. tw3 ten2. listen.

tan3 (blanket/carpet): tan3. mao2 tan3. di4 tan3.

tan3 (flat/calm): tam3. ping2 tam3. tam3 ran2 zy4 dzuo4. listen.

tan4 (detect): tan4. tan4 ting1. tan4 tou2 tan4 nao3.

tan4 (charcoal): tam4. mei2 tam4. listen.

tan4 (sigh): tuan4 [thuan]. chang2 xyu1 duan3 tuan4. listen.

tang1 (soup): tang1. he1 tang1. fu4 tang1 dwao3 huo3.

tang2 (sugar): tang2. tang2 sh4 tian2 d. tang2 tian2 bu  ru2 mee4.

tang2 (hall): tuang2 [thuaŋ]. teng1 tuang2 ru4 shay4. tuang2 tuang2 zheng4 zheng4. listen.

tang3 (lie down): tang3. tang3 zai4 chuang2 shang4.

tang4 (hot): tang4. tang4 shou3.

tao1 (wave): tao1. tao1 tao1 bu  jue2.

tao1 (pick with hand): tau1 [thau]. tau1 chu1 lai2.

tao2 (peach/grape): tao2. gua1 guo3 lee2 tao2. pu2 tao2.

tao2 (flee): tau2 [thau]. tau2 pao3. tau2 ming4.

tao2 (wash/naughty): twao2 [thwau]. twao2 mi3. twao2 qi4. listen.

tao3 (discuss/beg): tao3. shang1 tao3.

tao4 (case): tao4. tao4 zai4 bo2 zi  shang4. shou3 tao4.

te3 (special): te4. te4 kuai4 lie4 che1.

teng1 (steam): teng1. re4 qi4 teng1 teng1.

teng2 (pain): teng2. du4 zi  teng2. bu  teng2 bu  dziang3 .

ti1 (ladder): ti1. lou2 ti1.

ti1 (kick): tei1 [thei]. tei1 zu2 qiu2. qwan2 da3 jiao3 tei1. listen.

ti2 (1.lift/ask; 2.weep): ti2. ti2 wen4 tee2. ku1 ku1 ti2 ti2.

ti2 (question): tee2 [thi]. ti2 wen4 tee2.

ti2 (hoof): tei2 [thei]. ma3 tei2 zi. listen.

ti3 (body): ti3. ti3 tie1.

ti4 (replace): ti4. dai4 ti4.

ti4 (picky): tei4 [thei]. tiao1 tei4. listen.

ti4 (mucus from nose): tee4 [thi]. liu2 bi2 tee4.

ti4 (shave): tire4 [thiə]. tire1 tou2. tire1 guang1 tou2. listen.

tian1 (day/sky): tian1. tian1 tian1 xiang4 shang4. nu4 qi4 chong1 tian1.

tian1 (add): tiam1 [thiam]. tiam1 you2 gia1 cu4. jin3 shang4 tiam1 hua1. listen.

tian2 (sweet): tian2. tang2 tian2 bu  ru2 mee4.

tian2 (field): tiam2 [thiam]. cang1 hai3 bian4 sang1 tiam2. ging1 zhe3 you3 qi1 tiam2. listen.

tian2 (fill): tin2 [thin]. yee2 shan1 tin2 hai3. listen.

tian3 (lick): tian3. yong4 she2 tou tian3. tian3 bu  zhi1 chei3.

tiao1 (select): tiao1. bai3 li3 tiao1  I. tiao1 fei2 zian3 show4.

tiao2 (piece/item): tiao2. I tiao2 da4 lu4. di-5  tiao2.

tiao3 (long torso): tiao3. xi4 gao1 tiao3.

tiao4 (jump): tiao4. xia4 le  I  da4 tiao4. beng4 beng4 tiao4 tiao4.

tiao4 (look far): twao4 [thwau]. jyu3 moo4 yuan4 twao4. listen.

tie1 (paste): tie1. tie1 zai4 ciang2 shang4.

tie3 (iron): tie3. tie3 ge1 men'r. tie3 fan4 van3.

tin4 [thin] (tint). tin4 bo1 li. listen.

ting1 (listen): ting1. ting1 lao3 shi1 d hwa4. dau4 ting1 tw1 shuo1.

ting1 (hall): tiang1 [thiaŋ]. ke4 tiang1. can1 tiang1. listen.

ting2 (1.stop; 2.pavilion; 3.dragonfly): ting2. ting2 che1. ting2 zi. ting2 ting2 yu4 li4. qing1 ting2.

ting2 (1.courtyard; 2.thunder): tiang2 [thiaŋ]. tiang2 yuan4. fa3 tiang2. lei2 tiang2. listen.

ting3 (1.erect/step forward; 2.quickly; 3.light boat): ting3. ting3 shen1 er1 chu1. ting3 er1 zou3 xian3.

tong1 (through): tong1. tong1 guo4. siang3 bu  tong1.

tong2 (1.same; 2.children): tong2. xiang1 tong2. er2 tong2.

tong2 (copper): twang2 [thuaŋ]. po4 twang2 lan4 tie3. listen.

tong3 (unify): tong3. tong3  I. I  tong3 tian1 xia4.

tong4 (pain): tong4. teng2 tong4. bei1 tong4. tong4 gai3 qian2 fi1.

tou1 (steal): tou1. xiao3 tou1. tou1 ji1 mo1 gou3.

tou2 (head): tou2. tou2 teng2. mei2 tou2 mei2 nao3.

tou2 (throw): tow2. zou3 tow2 wu2 lu4.

tou4 (through): tou4. shi1 tou4 le.

tu1 (sudden): tu1. tu1 ran2.

tu1 (convex): tyu1 [thy]. tyu1 mian4. listen.

tu2 (picture): tu2. tu2 hua4.

tu2 (road/walk): tw2. dau4 ting1 tw2 shuo1. shw1 tw2 tong2 gui1.

tu2 (apprentice/religion member): tyu2 [thy]. xue2 tyu2 gong1. xin4 tyu2. listen.

tu3 (soil): tu3. tu3 rang3. cun4 tu3 bi4 zheng1.

tu3 (spit): tw3. tw3 ten2. tun1 yun2 tw3 ngu4.

tu4 (rabbit): tu4. tu4 zi. jiau3 tu4 san1 ku2.

tu4 (throw up): tw4. tw4 xie3.

tuan1 (rapid water flow): tuan1. tuan1 ji2.

tuan2 (unite): tuan2. tuan2 jie2. tuan2 tuan2 zhuan4.

tui1 (push): tui1. tui1 dong4. ciang2 dao3 zhong4 ren2 tui1.

tui2 (fall): tui2. tui2 fei4.

tui3 (leg): tui3. tta3 d  tui3 hen3 chang2, hen3 mei3. gou3 tui3 zi.

tui4 (retreat): tui4. che4 tui4. dao4 tui4.

tun1 (to swallow/slow): tun1. tun1 yun2 tw3 ngu4. man4 tun1 tun1.

tun2 (store): tun2. tun2 jee2.

tun2 (buttocks): tyun2 [thyn]. tyun2 bou4. fing1 dzu3 fei2 tyun2. listen.

tuo1 (take off): tuo1. tuo1 y1 fu2.

tuo1 (drag): tua1 [thua]. tua1 la1 gi1. listen.

tuo1 (entrust): two1 [thuə]. vei3 two1. two1 er2 suo3.

tuo2 (carry): tuo2. zhe4 pi3 ma3 neng2 tuo2 200  jin1.

tuo3 (proper): tuo3. bu  tuo3 dang1.

tuo3 (ellipse): tua3 [thua]. tua3 yuan2. listen.

tuo4 (saliva): tuo4. tuo4 mo4.

tuo4 (open up): tua4 [thua] . kai1 tua4. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3