This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

W

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


wa1 (dig): wa1. wa1 di4. wa1 ciang2 ziao3.

wa1 (concave): va1 [va]. va1 di4. di1 va1. listen.

wa1 (1.frog; 2.sound of cry): ua1. qing1 ua1. ua1 ua1 da4 ku1.

wa1 (a methological woman): wa2. nyu3 wa2 bu3 tian1. listen.

wa2 (doll): va2. na4 sh4 shui2 jia1 d  va2? bu4 va2 va2. listen.

wa3 (tile/split): wa3. gei3 fang2 zi  gai4 wa3. ten1 zhuan1 gia1 wa3. wa3 zie3 .

wa3 (a minor nationality): va3. va3 zou2 ren2. listen.

wa4 (sock): va4. va4 zi. chang2 tong3 va4. listen.

wai1 (slanting): wai1. zhe4 zhang1 hua4r gua4 wai1 le. wai1 feng1 sie2 qi4. wai1 wai1 niu3 niu3.

wai3 (scoop/sprain): wai3. wai3 ni2 (BJ dialect). jiao3 wai3 le.

wai4 (outside): wai4. men2 wai4 you3  I  tiao2 gou3. chi1 li3 pa2 wai4.

wan1 (1.bend/curve; 2.bay): wan1. wan1 wan1 cyu1 cyu1 d xiao3 lu4. gang3 wan1.

wan2 (1.end/over; 2.stubborn): wan2. dian4 ying3 yan3 wan2 le. mei2 wan2 mei2 liao3. wan2 gyu4 pai4.

wan2 (pellet): van2. rou4 van2 zi. van2 yau4. yau4 van2r. listen.

wan2 (play): uan2. uan2 shua3. zhen1 hao3 uan2r.

wan3 (evening): wan3. wan3 an1. tai4 wan3 le.  hui2 jia1 ba.

wan3 (bowl): van3. tie3 fan4 van3. xi3 van3. listen.

wan3 (1.twist; 2.hold): uan3. uan3 zhuan3 dong4 ting1. shou3 uan3 zhe shou3.

wan4 (ten thousands): wan4. qian1 qian1 wan4 wan4. wan4 wan4 mei2 siang3 dao4 . . .

wan4 (wrist): van4. shou3 van4. bai1 van4 zi. listen.

wang1(pool/bark): wang1. lei4 wang1 wang1. wang1 iang2 da4 hai3. 3. gou3 wang1 wang1 di  jiao4.

wang2 (king): wang2. guo2 wang2. dei4 wang2 jiang4 xyang4.

wang2 (death): vang2. si3 vang2. vang2 guo2 nu2. listen.

wang3 (towards): wang3. yong3 wang3 zhi2 kian1. ren2 lai2 che1 wang3.

wang3 (net): vang3. yu2 si3 vang3 po4. tian1 luo2 di4 vang3. listen.

wang3 (waste/pervert): uang3. uang3 fay4 xin1 gi1. tan1 zang1 uang3 fa3.

wang4 (forget): wang4. wang4 le  guan1 men2.

wang4 (expect/see): vang4. pan4 vang4. vang4 wen2 sheng1 yi4. listen.

wang4 (1. prosperous; 2.wild): uang4. xing1 uang4. uang4 siang3.

wei1 (danger): wei1. ren2 ren2 zy4 wei1.

wei1 (breeze/little): vei1. vei1 feng1. vei1 xiao4. vei1 bu  zu2 dau4. listen.

wei1 (power): uei1. uei1 feng1 lin3 lin3. uei1 xye2.

wei2 (do/because): wei2. you3 suo3 zuo4 wei2. wei2 suo3 yw4 wei2. 3. in1 wei1.

wei2 (surround): vei2. bao1 vei2. vei2 kun4. listen.

wei2 (violate): uei2. uei2 fan3. yang2 fenge4 ngin1 uei2.

wei2 (1.only; 2.protect): vi2. vi2 xin1 lun4. vi2 hu4. listen.

wei3 (great): wei3. wei3 da4.

wei3 (tail/slow): vei3. vei3 ba1. vei3 vei3 dong4 ting1. listen.

wei3 (1.wither; 2.bend): vi3. ku1 vi3. vi3 mire2 bu  zhen4. vi3 cyu1. listen.

wei3 (false): vay3. vay3 gyun1 zi. syu1 vay3. listen.

wei4 (1.why/for; 2.feed; 3.fear): wei4. wei4 shen2 me? gei3 hai2 zi  wei4 nai3. 3. wu2 si1 wu2 wei4.

wei4 (1.defend; 2.predicate ): way4. bao3 jia1 way4 guo2. zhu3 yu3, way4 yu3, bin1 yu3. 3③wu2 suo3 way4.

wei4 (future/not yet): vay4 [vei]. vay4 lai2. kian2 suo3 vay4 you3. listen.

wei4 (taste/smell): vi4. vi4 dao4 hen3 hao3. zin1 zin1 you3 vi4. listen.

wei4 (stamoch): vei4. vei4 kou3 hen3 hao3. vei4 kui4 yang2. listen.

wen1 (temperature/study): wen1. wen1 dw4 hen3 gao1. wen1 gu4 er1 zhi1 sin1.

wen1 (disease): ven1. ven1 yai4. listen.

wen2 (writing/culture): wen2. wen2 hyua4. wen2 miang2. miang2 wen2 gui1 ding4.

wen2 (news): ven2. ven2 suo3 vay4 ven2. sin1 ven2. listen.

wen2 (veins): un2. hua1 un2.

wen2 (mosquito): vin2. vin2 zi. listen.

wen3 (1.steady; 2.in order): wen3. wen3 wen3 dang1 dang1. you3 tiao2 bu wen3.

wen3 (kiss): ven3. jie1 ven3. listen.

wen4 (ask): wen4. you3 wen4 bi4 da2. bu chei3 xia4 wen4.

weng1 (old man): weng1. lao3 weng1. bu  dao3 weng1.

weng1 (hum): veng1. veng1 veng1 jiao4. listen.

weng4 (urn): weng4. weng4 zhong1 zhuo1 bye1.

wo1 (1.nest; 2.whirlpool; 3.snail): wo1. niao3 wo1. zhen1 wo1 nang1. xuan1 wo1. wo1 niu2.

wo1 (1.Japan; 2.asparagus lettuce): nguo1. nguo1 kou4. nguo1 xun3. listen.

wo1 (cock's crow): wo2. da4 gong1 ji1, wo2 wo2 ti2. listen.

wo3 (I/me/my): wo3. wo3 sh4 zhong1 guo2 ren2. wo3, ni3, ta1.

wo4 (shake hand): wo4. wo4 shou3. sheng4 suan4 zai4 wo4.

wo4 (fertile): nguo4. fei2 nguo4. listen.

wo4 (lie down): uo4. uo4 gui3 zy4 sha1. uo4 chuang2 bu  qi3.

wu1 (room): wu1. wu1 zi. wu1 lee3 wu1 wai4.

wu1 (crow/black): u1. u1 dzia1 . u1 hei1. u1 he2 zhi1 zhong4.

wu1 (1.dirty/corrupt; 2.slander; 3.shaman): vou1. vou1 ran3. vou1 ni2 zhuo2 shui3. vou1 mie4. listen.

wu2 (no): wu2. cong2 wu2 dao4 you3. hw4 tong1 you3 wu2.

wu2 (I/my): = wo3.

wu3 (five): u3. ar4 sh2 u3 (25). u3 da4 san1 cu1.

wu3 (1.noon; 2.dance): wu3. zhong1 wu3. tiao4 wu3.

wu3 (1.arms; 2.cover with hand): vou3. vou3 juang1. vou3 gai4 zi. listen.

wu3 (insult): ngu3. bu  ke3 ngu3. listen.

wu4 (material): wu4. wu4 lee3 . wu4 ji2 bi4 fan3.

wu4 (mistake/delay): u4. huo3 che1 u4 dian3 le.

wu4 (duty/must): vu4. ren4 vu4. vu4 bi4. listen.

wu4 (don't): vou4. qing3 vou4 sei1 yan1. listen.

wu4 (fog): ngu4. ngu4 meng2 meng2. yun2 zhe1 ngu4 zhange4. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3