This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

X

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


xi1 (1.west; 2.sacrifice): xi1. dong1 xi1 nam2 bei3. xi1 sheng1.

xi1 (1.hope; 2.rare/scarce): hi1 [xi]. hi1 vang4. hi1 shao3. listen .

xi1 (1.sunset; 2.pity): xei1 [çei]. xei1 yang2 xi1 xia4. ke3 xei1. listen .

xi1 (stream): xee1. xiao3 xee1.

xi1 (inhale): sei1. sei1  I  kou3 qi4. listen .

xi1 (1.rest; 2.extinguish): hee1 [xi]. xiu1 hee1. hee1 mie4. listen .

xi1 (knee): kee1 [khi]. kee1 gai4. listen .

xi2 (chairman/matress): xi2. Mao2 zhu3 xi2. liang2 xi2.

xi2 (study/breeze): sei2. wen1 sei2 gong1 ke4 liang2 feng1 sei2 sei2 listen .

xi2 (daughter-in-law/wife): hi2 [xi]. tong2 yang3 hi2. listen .

xi3 (wash): xi3. xi3 zau3 . I  pin2 ru2 xi3.

xi3 (happiness): hi3 [xi]. hi3 qi4 yang2 yang2. huan1 tian1 hi3 di4. listen .

xi4 (thin): xi4. zi3 xi4. xi4 pi2 nen4 rou4.

xi4 (theater/game): hi4. [xi]. yan3 hi4. zuo4 you2 hi4. feng1 chang3 zuo4 hi4. listen .

xia1 (blind): xia1. er3 long2 yan3 xia1.

xia1 (shrimp): sia1. you3 yu2 you3 sia1. da4 long2 sia1. listen .

xia2 (box): xia2. hei1 xia2 zi.

xia2 (1.narrow 2.gorge): hia2. hia2 zhai3. San  Men2 Hia2. listen .

xia2 (rosy cloud): sia2. wan3 sia2. zhao1 sia2. listen .

xia4 (down): xia4. xia4 lou2. shang4 xia4 zuo3 you4.

xia4 (summer): sia4. chun1 sia4 qiu1 donge2 . listen .

xia4 (building): hia4. gao1 lou2 da4 hia4. listen .

xian1 (before): xian1. nin2 xian1 zou3 ba.

xian1 (fresh): sian1. sian1 yu2. lyu3 jian4 bu  sian1. listen .

xian1 (god): hian1. hian1 nyu3 xia4 fan2. listen .

xian2 (salty): xian2. xian2 cai4. tang1 tai4 xian2.

xian2 (leisure): sian2. you2 shou3 hao4 sian2. mang2 li3 tou2 sian2. listen .

xian2 (1. connect. 2. worthy): hian2. hian2 jie1. ren4 ren2 wei2 hian2. listen .

xian3 (danger): xian3. vei1 xian3.

xian3 (show up): hian3. minge2 hian3. listen .

xian3 (rare): sian3. sian3 wei2 ren2 zhi1. listen .

xian3 (tinea): = syuan3

xian4 (now/display): xian4. xian4 zai4. huo2 ling2 huo2 xian4.

xian4 (county): sian4. Bei3 Jing1 Shi4, Chang1 Ping2 Sian4. He2 Bei3 Sheng3, Feng1 Run4 Sian4. listen .

xian4 (thread): hian4. jim1 hian4 bao1. wu2 hian4 dian4. listen .

xian4 (limit/restrict): xiam4. wu2 xiam4. you3 xiam4. listen .

xiang1 (1.suitcase; 2.each other): xiang1. pi2 xiang1. hu4 xiang1 bang1 zhu4.

xiang1 (fragrant): siang1. niao3 yu3 hua1 siang1. yu2 siang1 rou4 si1. listen .

xiang1 (rural/countryside): hiang1. shang4 shan1 xia4 hiang1. hiang1 ba1 lao3. listen .

xiang2 (surrender): xiang2. tou2 xiang2.

xiang2 (in detail): xyang2. xyang2 xi4.

xiang2 (bless/nice): siang2. jire2 siang2. cei2 siang2. listen .

xiang2 (fly): hiang2. fei1 hiang2. listen .

xiang3 (sound): xiang3. xiang3 dang1 dang1.

xiang3 (think): siang3. see1 siang3. siang3 siang4 li4. listen .

xiang3 (enjoy): hiang3. hiang3 shou4. you3 fou2 tong2 hiang3. listen .

xiang4 (1.direction; 2.a classifier): xiang4. fang1 xiang4. yun1 tou2 zhuan4 xiang4. 8 xiang4 yuan2 ze2.

xiang4 (elephant): siang4. mang2 ren2 mo1 siang4. listen .

xiang4 (lane): hiang4. san1 jia1 hiang4. listen .

xiang4 (prime minister): xyang4. show3 xyang4. dei4 wang2 jiang4 xyang4.

xiao1 (1.eliminate/information/pleasure; 2.melt/reimburse): xiao1. xiao1 mie4. xiao1 xi1. bao4 xiao1.

xiao1 (peel): siao1. siao1 ping2 guo3. dao1 siao1 mian4. listen .

xiao1 (night): xiau1. liang1 xiau1 mei3 jing3.

xiao1 (sky): hiao1. yun2 hiao1. jiu3 hiao1. listen .

xiao1 (flute): siau1. trei1 siau1. listen .

xiao2 (mix): xiao2. hun4 xiao2.

xiao3 (small): xiao3. xiao3 di4 di4, zhen1 tao2 qi4. Du4 Fu3: I  lan3 zhong4 shan1 xiao3.

xiao3 (dawn): siao3. dong1 fang1 yu4 siao3. listen .

xiao4 (laugh): xiao4. ha1 ha1 xiao4. ku1 xiao4 bu  de2.

xiao4 (1.school; 2.efficiency): siao4. xue2 siao4. siao4 lyw4. listen .

xiao4 (piety): hiao4. zhong1 hiao4 liang3 quan2. bu  zhong1 bu  hiao4. listen .

xie1 (some): xie1. ma3 er2 a,  ni1 man4 xie1 zou3.

xie1 (rest): sie1. sie1 hui3r ba. xiao1 xiao1 yw3 sie1. listen .

xie2 (shoe): xie2. ta4 po4 tie3 xie2.

xie2 (1.slant; 2.evil): sie2. sie2 men2 wai1 dau4. yire4 duan1 sie2 shuo1. listen .

xie2 (cooperate): hie2. hie2 zuo4. tuo3 hie2. listen .

xie2 (threaten): xye2. uei1 xye2.

xie3 (write): xie3. nyu3 er2 gei3 ma1 ma1 xie3 xin4.

xie3 (blood): sie3. liu2 sie3. sie3 liu2 cheng2 hire2 . listen .

xie4 (thank): xie4. xie4 xie4. bu  xie4.

xie4 (let out): sie4. sie4 du4 zi. I  sie4 qian1 li3. listen .

xie4 (machine): hie4. gi1 hie4. listen .

xin1 (heart/mind): xin1. I xin1 I  yi4. san1 xin1 ar4 yi4.

xin1 (1.new; 2.promising): sin1. sin1 nian2 kuai4 le4. sin1 sin1 xiang4 rong2. listen .

xin1 (hard): hin1 [xin]. li4 li4 zye1 hin1 ku3. listen .

xin2 (think over): xin2. xin2 see1.

xin4 (letter/credit): xin4. xie3 xin4. yan2 er1 wu2 xin4.

xin4 (challenge): sin4. tiao3 sin4. listen .

xing1 (star): xing1. xing1 huo3 liao2 yuan2. zhi4 duo1 xing1 Wu2 Yong4.

xing1 (1.oranguian/scarlet fever; 2.smell of fish): sing1. sing1 hong2 re4. sie3 yw3 sing1 feng1. listen .

xing1 (prosper): hing1. hing1 uang4. listen .

xing2 (behavior/walk): xing2. yan2 xing2 I zhi4. y1 shi2 zhu4 xing2.

xing2 (shape/appear): sing2. sing2 zhuang4. hi3 sing2 yu2 se4. listen .

xing3 (awake): xing3. shui4 xing3 le.

xing4 (sex/nature): xing4. xing4 bie2. xing4 sheng1 huo2. ren2 zhi1 qu1, xing4 ben3 shan4.

xing4 (family name): sing4. lao3 bai3 sing4. bai3 jia1 sing4. nin2 gui4 sing4? listen .

xing4 (happy): hing4. gao1 hing4. hing4 zhi4 bo2 bo2. listen .

xiong1 (1. elder brother. 2. tough): xiong1. xiong1 di4 jie3 mei4. qi4 shi4 xiong1 xiong1.

xiong1 (chest): xionge1 [çyŋ]. xionge1 tang2. xionge1 wai4 ke1.

xiong2 (hero/male): xiong2. ying1 xiong2.

xiong2 (bear): xionge2 [çyŋ]. gou3 xionge2. da4 xionge2 mao1.

xiu1 (rest): xiu1. xiu1 jia4. zuei4 fang1 xiu1.

xiu1 (repair): hiu1. hiu1 li3. hiu1 hiu1 bu3 bu3. listen .

xiu1 (shy): siu1. hai4 siu1. mei2 siu1 mei2 sao4. listen .

xiu3 (rotten): xiu3. yong3 trei2 bu  xiu3.

xiu3 (night): siu3. zhu4  I  siu3. listen .

xiu4 (leader/sleeve): xiu4. ling3 xiu4. duan3 xiu4 chen4 sham1.

xiu4 (rust): siu4. sheng1 siu4. listen .

xiu4 (1.excellent; 2.embroider): hiu4. you1 hiu4. gin3 hiu4 hire2 shan1. listen .

xu1 (1.need; 2.must/hair): xyu1 [çy]. xyu1 yao4. bi4 xyu1.

xu1 (empty): syu1. cheng2 syu1 er1 ru4. syu1 huai2 dzuo4 gu3. listen .

xu1 (sigh): hyu1 [xy]. chang2 hyu1 duan3 tan4. listen .

xu2 (slowly): xyu2 [çy]. vei1 feng1 xyu2 xyu2.

xu3 (permit/brag): xyu3 [çy]. bu xyu3 dong4! sei4 shang4 chang2 cheng2 kong1 zy4 xyu3.

xu3 (lively): syu3 [sy]. syu3 syu3 ru2 sheng1. listen .

xu4 (continue): xyu4. ji4 xyu4. duan4 duan4 xyu4 xyu4.

xu4 (son-in-law): syu4 [sy]. nyu3 syu4. cheng2 long2 kuai4 syu4. listen .

xu4 (order/procedure): hyu4 [xy]. ci4 hyu4. listen .

xuan1 (declare/swear): xuan1. xuan1 chuan2. xin1 zhao4 bu xuan1.

xuan1 (lofty): syuan1 [syan]. syuan1 ang2. listen .

xuan2 (hang/suspend): xuan2. xuan2 gua4. xuan2 er1 vay4 jue2.

xuan2 (spin): syuan2 [syan]. syuan2 zhuan4. tian1 syuan2 di4 zhuan4. listen .

xuan3 (select/elect): xuan3. xuan3 ze2.

xuan3 (tinea): syuan3. niu2 pi2 syuan3. listen .

xuan4 (whirl): xuan4. xuan4 feng1.

xue1 (boot): xue1. xue1 zi. pi2 xue1.

xue1 (cut/exploit): sue1 [syε]. buo1 sue1. listen .

xue2 (study): xue2. shang4 xue2. huo2 dao4 lao3, xue2 dao4 lao3.

xue2 (cave/acupuncture point): sue2 [syε]. sue4 uei4. listen .

xue3 (snow): xue3. xia4 da4 xue3.

xue4 (blood): xue4. xue4 ya1 gao1.

xun1 (1.smoke; 2.drunk): xun1. xun1 rou4. zuei4 xun1 xun1.

xun1 (merit): syun1 [syn]. gong1 syun1. listen .

xun2 (1.look for; 2.10 days): xun2. xun2 zhao3. u3 yue4 shang4 xun2.

xun2 (follow): syun2 [syn]. zun1 syun2. syun2 syun2 shan4 ngiou4. listen .

xun4 (fast): xun4. xun4 sw4. xun4 lei2 bu ji2 yam3 er3.

xun4 (lesson/train): syun4 [syn]. jiau4 syun4. syun4 lian4. listen .

xun4 (death): xun3. yi3 shen1 xun3 zhi2. xun3 zange4 pin3. listen .


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3