This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Y

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


ya1(press): ya1. ya1 pou4.

ya1 (girl/foot): ia1. xiao3 ia1 tou2. jiao3 ia1 zi.

ya1 (duck): ngia1 [ŋia]. ji1 ngia1 yu2 rou4. chou3 xiao3 ngia1. listen .

ya1 (crow): dzia1 [zia]. u1 dzia1. dzia1 kue4 wu2 sheng1. listen .

ya2 (tooth): ya2. ya2 diao4 le. zhang1 ya2 wu3 drao3.

ya2 (sprout): dzia2 [zia]. xiao3 shu4 fa1 dzia2 le. listen .

ya2 (court): ngia2 [ŋia]. ngia2 men2 kou3, chao2 nam2 kai1. listen .

ya2 (1.high bank; 2.river bank): yai2 [jai]. tian1 yai2 hai3 ziao3. listen .

ya3 (dumb): ya3. juang1 long2 zuo4 ya3.

ya3 (decent): ngia3. you1 ngia3. listen .

ya4 (Asia/runner-up): ya4. Ya4 Zhou1. Dong1 Nam2 Ya4. ya4 jun1.

ya4 (surprise): ngia4. zing1 ngia4. listen .

yan1 (smoke): yan1. yan1 xiao1 yun2 san4. chou1 da4 yan2.

yan1 (flood): ngian1 [ŋian]. da2 shui3 ngian1 le  long2 wang2 miao4. listen .

yan1 (cut): yam1 [jam]. yam1 ge1. listen .

yan2 (speech): yan2. yan2 xing2 I  zhi4.

yan2 (salt): ian2. you2 ian2 jang4 cu4.

yan2 (color/face): ngian2. ngian2 se4. shu1 zhong1 zy4 you3 ngian2 ru2 yu4. listen .

yan2 (extend/delay): dzian2 dzian2 chang2. tua1 dzian2. listen .

yan2 (1.tight; 2.hot/inflame): yam2 ba2 chuang1 zi  guan1 yam1. sang3 zi  fa1 yam2. listen .

yan3 (eye): yan3. you3 yan3 wu2 ju1. may2 lai2 yan3 qyu4.

yan3 (perform): ngian3 [ŋian]. biao3 ngian3. listen .

yan3 (cover): yam3. yam3 gai4. listen .

yan4 (test): yan4. hyua4 yan4.

yan4 (dislike): yam4 [jam]. tao3 yam4. bai3 kan4 bu  yam4. listen .

yan4 (swallow): yane4. yane4 zi.

yan4 (wild goose): ngian4. da4 ngian4. ngian4 nam2 fei1. listen .

yan4 (banquet): dzian4 [zian]. dzian4 hui4. bai3 ji1 dzian4. listen .

yang1 (center): yang1. zhong1 yang1.

yang1 (1.seedling; 2.disaster): ngiang1. cha1 ngiang1. zao1 ngiang1. listen .

yang2 (1.sun/positive; 2.rise; 3.poplar): yang2. yang2 feng4 yin1 vei2. qim2 tu3 fei1 yang2. yang2 liu3 cheng2 hang2.

yang2 (sheep): yange2. fang4 yange2. niu2 yange2 rou4.

yang2 (ocean/foreign): ngiang2. Tai4 Ping2 Ngiang2. ngiang2 wei2 zhong1 yong4. listen .

yang3 (1.rest/cultivate; 2.oxygen): yang3. yang3 shen1 zhi1 dau4.

yang3 (itch): dziang3 [ziaŋ]. fa1 dziang3. nao2 dziang3 dziang3. listen .

yang3 (face upward): ngiang3 [ŋiaŋ]. ngiang3 uo4 qi3 juo4 . ngiang3 tian4 chang2 tan4. listen .

yang4 (1.condition/type 2.water wave): yang4. zen3 me  yang4? duo1 zhong3 duo1 yang4. bee4 bo1 dang4 yang3.

yang4 (looking unhappy): ngiang4. ngiang4 ngiang4 bu  le4. listen .

yang4 (illness): dziang4 [ziaŋ]. bie2 lai2 wu2 dziang4? listen .

yao1 (waist): yao1. yao1 gi1 lao2 sun3.

yao1 (invite): ngiao1. nging4 ngiao1 fang3 wen4 Zhong1 Guo2. listen .

yao1 (ghost): dziao1 [zjau]. ren2 dziao1 dian1 dao3. dziao1 mo2 gui3 guai4. listen .

yao2 (shake): yao2. di4 dong4 shan1 yao4. yao2  a  yao2, yao2 dao4 wai4 po2 qiao2.

yao2 (name of a minor ethic group): yau2. yau2 zou2.

yao2 (ballad/rumor): ngiao2. gire1 ngiao2. zao4 ngiao2. listen .

yao2 (kiln/brothel): ngiau2. zhuan1 ngiau2. guang4 ngiau2 zi. listen .

yao2 (remote): dziao2 [zjau]. lu4 dziao2 zhi1 ma3 li4. listen .

yao3 (bite): yao3. gou3 yao3 gou3.

yao3 (distant): ngiao3. ngiao3 wu2 yin1 xin4. listen .

yao4 (want): yao4. nin2 yao4 shen2 me?

yao4 (drug): dziao4. zhong1 cao3 dziao4. liange2 dziao4 ku3 kou3. listen .

yao4 (show off/shine): ngiao4. ngiao4 vou3 yang2 uei1. zhao4 ngiao4. listen .

ye1 (choke): ye1. in1 ye1 fay4 shi2.

ye2 (grandfather): ye2. Wang2 da4 ye2, nin2 zao3.

ye3 (also): ye3. ni3 ye3 lai2 ba.

ye3 (field/wild): ngie3 [ŋiε]. ngie3 sheng1 dong4 wu4. ngie3 mao1. ngie3 gou3. listen .

ye4 (night): ye4. jun1 gang3 d ye4 a, jing4 kiao1 kiao1 .

ye4 (liquid): ngie4. wu3 liange2 ngie4. listen .

ye4 (1.leaf; 2.page): ie4. luo4 ie4 gui1 gen1. di-5  ie4.

ye4 (business): dzie4 [ziε]. tong3 I  da4 dzie4. gong1 dzie4. nong2 dzie4. listen .

yi1 (one): I . I  ar4 san1. shuo1 I  bu  ar4.

yi1 (clothing): y1 [i]. y1 shi2 zhu4 xing2. finge1 y1 zu2 shi2.

yi1 (medicine): yi1. ta1 sh4 xue2 yi1 d. que1 yi1 shao3 yau4 .

yi1 (he/she/it): yee1. xia4 che2 yee1 sh3.

yi1 (bow): ngi1 [ŋi]. zuo1 ngi1. listen .

yi2 (one): I. Zhong1 Guo2 sh4 I  ge  da4 guo2.

yi2 (aunt): yi2. Wang2 a1 yi2. qi1 da4 gu1, ba1 da4 yi2.

yi2 (fit): y2. qi4 hou4 y2 ren2. lao3 shao4 zye1 y2.

yi2 (lose/heritage): ngi2 [ŋi]. lu4 bu  shi2 ngi2. ngi2 chan3. listen .

yi2 (move): yee2. yee2 shan2 tian2 hai3. jian1 ding4 bu  yee2.

yi2 (question): ngei2 [ŋei]. ngei2 wen4. jian1 xin4 bu  ngei2. listen .

yi3 (already): yi3. yi3 ging1.

yi3 (1.chair; 2.rely): y3. y3 zi. zhuo1 y3 ban3 deng4. bu  pian1 bu  y3.

yi3 (ant): ngi3. ma3 ngi3. listen .

yi4 (one): I . I  ben3 shu1.

yi4 (1.hundred million; 2.-ism/significance): yi4. sh2 ar4 yi4. gong4 chan3 zhu3 yi4. yi4 wu2 fan3 gw4.

yi4 (easy): y4. rong2 y4. y4 ru2 fan3 zhange3.

yi4 (art): ngi4. wen2 ngi4. ngi4 gao1 ren2 dan3 da4. listen .

yi4 (disease): ngei4 [ŋei]. ven2 ngei4. listen .

yi4 (different): yire4 [jiə]. yire4 duan2 sie2 shuo1. listen .

yin1 (sound): yin1. fa1 yin1. pin1 yin1.

yin1 (cause): in1. kian2 in1 hou4 guo3.

yin1 (cloudy): yim1 [jim]. yim1 zhuan3 duo1 yun2. yim1 sheng4 yang2 xuai1. listen .

yin1 (ample): ngin1. ngin1 qie4 ki1 vang4. listen .

yin2 (silver): yin2. gim1 yin2 cai2 bao3.

yin2 (boundary): ngin2 [ŋin]. vang4 wu2 ngin2. listen .

yin2 (moan/sing): yim2 [jim]. shem1 yim2. yim2 xei1 zuo4 hwa4. listen .

yin3 (1.attract; 2.addict): yin3. sei1 yin3. shang4 yin3.

yin3 (hide): ngin3. ngin3 cang2. ngin3 ngin3 yue1 yue1. listen .

yin3 (drink): yim3 [jim]. yim3 shui3. listen .

yin4 (print): yin4. yin4 shua1.

yin4 (feed animals with water): yim4. yim4 sheng1 kou3. listen .

ying1 (1.hero; 2.cherry): ying1. qun2 ying1 hui4. sa4 shuang3 ying1 zi1. ying1 tao2 hao3 chi1 shu4 nane2 zai1.

ying1 (should): nging1. nging1 gai1. nging1 you3 jim4 you3. listen .

ying2 (1.win; 2.welcome): ying2. shui2 ying2 le? ying2 jie2.

ying2 (1.full; 2.manage/nutrition): nging2. nge4 gwan4 man3 nging2. nging2 ngie4. nging2 yang3. listen .

ying3 (film/shadow): ying3. ying3 xiang3. lee4 gan1 jian4 ying3.

ying4 (hard): ying4. jian1 ying4. ying4 gu2 tou2.

ying4 (reflect): dzing4 [ziŋ]. dzing4 zhao4. dzing4 shan1 hong2. listen .

ying4 (response): nging4. fan3 nging4 hen3 kuai4. listen .

yo (int.): yo. yo, ni3 lai2 le.

yong1 (1.possess/support; 2.medicore): yong1. yong1 you3. yong1 hw4. yong1 ren2 zy4 rao3.

yong3 (forever): yong3. yong3 bu bian4 xin1.

yong3 (1.swim; 2.strong wave): yonge3. you2 yonge3. xiong1 yong3 peng2 pai4.

yong3 (1.brave; 2.active): dzong3 [zuŋ]. dzong3 gan3. dzong3 yua4. listen .

yong4 (1.use; 2.servant): yong4. yong4 wan1 le.

you1 (exellent): you1. you1 xiu4.

you1 (1.worry; 2.long/slow; 3.deep/secluded): ngiu1 [ŋiou]. ngiu1 chou2. man4 ngiu1 ngiu1. ngiu1 hui4. listen .

you2 (1.oil; 2.from/because/reason): you2. jia1 you2 zhan4. you2 qian3 ru4 shem1.

you2 (swim/tour): ngiu2. fu4 mu3 zai4, bu  yuan3 ngiu2. ngiu2 shan1 uan1 shui3. listen .

you3 (have): you3. nging1 you3 jim4 you3. you3 mei2 you3 qian2?

you3 (friend): yoe3 [jou]. peng2 yoe3. hu2 peng2 gou3 yoe3.

you4 (right): you4. zuo3 you4 wei2 nuan2.

you4 (again): yoe4 [jou]. yoe4 jing1 yoe4 hi3.

you4 (1.attract; 2.protect): ngiu4 [ŋiou]. syun2 syun2 shan4 ngiu4. shang4 dire4 bao3 ngiu4. listen .

you4 (young): dziu4 [ziou]. dziu4 er2 yuan4. listen .

yu1 (mud): yu1. yu1 ni2.

yu1 (circle): ngyu1 [ŋy]. ngyu1 hui2. listen .

yu2 (1. fish/fishing; 2.therefore/thus): yu2. da4 yu2 da4 rou4. ji1 ngia1 yu2 rou4. yu2 sh4 . . guan1 yu2 . .

yu2 (extra): ngyu2. nian2 nian2 you3 ngyu2. listen .

yu3 (1.language; 2.and): yu3. wai4 guo2 yu3. niao3 yu3 hua1 siang1. Li3 Bai2 yu3 Du4 Fu3.

yu3 (rain): yw3 [y]. xia4 yw3. ji2 feng1 bao4 yw3.

yu3 (universe): ngyu3 [ŋy]. ngyu3 zhou4. listen .

yu3 (island): dzyu3. daw3 dzyu3. Gw3 Lang4 Dzyu3. listen .

yu4 (jade): yu4. pao1 zhuan3 yin3 yu4.

yu4 (1.meet; 2.desire): yw4 [y]. xiang1 yw4. bai3 nian2 bu  yw4. wei2 suo3 yw4 wei2.

yu4 (educate): dzyu4 [zy]. jiau4 dzyu4. yang3 dzyu4. listen .

yu4 (prison): ngyu4 [ŋy]. jian1 ngyu4. lwang2 dang1 ru4 ngyu4. listen .

yuan1 (injustice): yuan1. ming1 yuan1 jiao4 cyu1.

yuan2 (1.round; 2.park; 3.Unit of RMB): yuan2. gong1 yuan2. tua3 yuan2.

yuan2 (1.origin; 2.foundtain head): ngyuan2 [ŋyan]. ngyuan2 ngyuan2 ben3 ben3. yim3 shui3 see1 ngyuan2. listen .

yuan3 (far): yuan3. yuan3 bu  yuan3? yuan3 zou3 gao1 fei1.

yuan4 (courtyard): yuan4. yuan4 zi. da4 za2 yuan4r.

yuan4 (wish): ywan4 [yan]. xin1 ywan4. xin1 gan1 cing2 ywan4.

yuan4 (complain): ngyuan4. bao4 ngyuan4. ngyuan4 shing1 zai3 dau4. listen .

yue1 (about): yue1. da4 yue1. yin3 yin3 yue1 yue1.

yue1 (say): ngue1 [ŋyε]. Zi3 ngue1. Zi3 zai4 chwan1 shang4 ngue1. listen .

yue4 (moon/month): yue4. man3 yue4. juo4 yue4 zi.

yue4 (1.more/get over; 2.mountains): ngue4 [ŋyε]. ngue4 lai2 ngue4 hao3. fan1 shan1 ngue4 ling3. yao2 shan1 zhen4 ngue4. listen .

yue4 (music): ue4 [yε]. yin1 ue4.

yue4 (1.read; 2.happy): dzue4 [zyε]. dzue4 dw2. hi3 dzue4. listen .

yue4 (jump/leap): yua4 [ya]. da4 yua4 zin4. listen .

yun1 (dizzy): yun1. tou2 yun1 nao3 zhang4. yun1 tou2 zhuan4 xiang4.

yun2 (cloud): yun2. yun2 zhe1 ngu4 zhang4. yim1 zhuan3 duo1 yun2.

yun2 (average): dzyun2 [zyn]. gun1 dzyun2. listen .

yun3 (permit): yun3. yun3 xyu3.

yun4 (transport/luck): yun4. yun4 xw1 . zhuang4 da4 yun4.

yun4 (pregnant): ngyun4 [ŋyn]. huai2 ngyun4. ngyun4 fou4. listen .

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3