This page is not for foreigners to learn Chinese, but an investigation into possible language change. If you are interested to learn Chinese, please visit another page.

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Z

Blue spelling: synonym || Orange spelling: heterograph || Pink spelling: S + H || Cursor Me!


za1 (1.tie; 2.sip): za1 [tsa]. za1 bian4 zi. za1  I   kou3 ziu3.

za2 (to mix): za2. [tsa]. ren2 duo1 shou3 za2. za2 qi1 za2 ba1.

za2 (to pound): zua2 [tsua]. da3 zua2 qiang3. listen.

za3 (how/why): za3. ni3 za3 le? za3 ban4?

zai1 (plant/tumble): zai1. ying1 tao2 hao3 chi1 shu4 nane2 zai1. zai1 gen1 tou2.

zai1 (disaster): zuai1 [tsuai]. tian1 zuai1 ren2 huo4. po1 cai2 xiao1 zuai1. listen.

zai1 (a particle): zai2 [tsai]. u1 hu1 ai1 zai2. shan4 zai2, shan4 zai2. listen.

zai3 (year/load): zai3. I nian2 ban4 zai3. zai3 gire1 zai3 wu3.

zai3 (kill): zuai3 [tsuai]. zuai3 zhu1 sha1 yange2. listen.

zai4 (exist): zai4. 'Wang2 xian1 sheng1 zai4 nar3?' 'zai4 zhar4.'

zai4 (again): zuai4 [tsuai]. zuai4 jian4. zuai4 sheng1 chan3. listen.

zan1 (hair-pin): zan1. zan1 zi.

zan1 (a Tibetan food): zam1 [tsam]. zam1 ba1. listen.

zan2 (we/us): zan2. zan2 men hui2 jia1 ba.

zan3 (save and keep): zan3. zan3 qian2.

zan4 (praise): zan4. cheng1 zan4. zan4 bu jue2 kou3.

zan4 (temporary): zam4 [tsam]. zam4 shi2. duan3 zam4. listen.

zang1 (dirty): zang1. shou3 zang1 le.

zang4 (organ): zang4. xin1 zang4.

zang4 (bury): zuang4 [tsuaŋ]. mai2 zuang4. si3 wu2 zuang4 sheng1 zhi1 di4. listen.

zang4 (Tibet): zange4 [tsaŋ]. zange4 zou2. xi1 zange4.

zao1 (1.classifier for times;/confront 2.bad): zao1. zou3 I   zao1. zao1 yu4. zao1 le,  wo3 mei2 dai4 qian2.

zao2 (chisel/firm): zao2. yan1 zhi1 zao2 zao2.

zao3 (early): zao3. lai2 de  zao3. zao3 shui4 zao3 qi3.

zao3 (fruit of date): zwao3 [tswau]. da4 hong2 zwao3. listen.

zao3 (shower): zau3. hi3 zau3.

zao3 (flea): zwao1 [tswau]. tiao4 zwao1. listen.

zao4 (make): zao4. zhi4 zao4. zhong1 guo2 zao4.

zao4 (restless): zau4. bu  ziau1 bu  zau4. jie4 ziau1 jie4 zau4.

zao4 (stove): zwao4 [tswau]. zwao4 wang2 ye2. kai1 xiao3 zwao4. listen.

ze2 (1.norm; 2.criticize/responsibility): ze2. yi3 shen1 zuo4 ze2. ze2 bei4. ren2 ren2 you3 ze2.

ze2 (pond/marsh): ze1. zhau3 ze1. listen.

ze2 (choose): zei1 [tsei]. zei1 you1 lu4 qyu3 . gee1 bu  zei1 shi2. listen.

ze4 (oblique tone): ze4. ping2 ze4 ping2 ping2 ze4, ze4 ping2 ze4 ze4 ping2.

zei2 (thief): zei2. zei2 han3 zhuo1 zei2. zuo4 zei2 xin1 syu1.

zen3 (how): zen3. zen3 me ban4? ni3 zen3 me le?

zeng1 (great-grandchildren/great-grandparents): zeng1. zeng1 zu3 mu3. zeng1 sun1 nyu3.

zeng1 (increase): zeng2. you3 zeng2 wu2 jian3. zeng2 gia1. listen.

zeng1 (hatred): zing1 [tsiŋ]. ai4 zing1 fen1 minge2. listen.

zeng4 (giving as a present): zeng4. zeng4 song4.

zeng4 (polished): zeng3. zeng3 liang4. listen.

zha1 (1. prick/wrapping; 2.dregs): zha1. zha1 shou3. bao1 zha1 shang1 kou3. bo1 li  zha1 zi.

zha2 (fry): zha2. zha2 you2 tiao2. zha2 you2 bing3.

zha2 (floodgate): zhua2 [tşua]. zhua2 men2. kai1 zhua2 fang3 shui3. listen.

zha3 (blink): zha3. zha3 yan3. bu zha3 yan3.

zha3 (span): jua3 [tçua]. I  jua3 chang2. listen.

zha4 (1.explode; 2.surprise): zha4. bao4 zha4. zing1 I  zha4.

zha4 (fence): jua4 [tçua]. mu4 jua4 lan2. listen.

zha4 (oppress): zhua4. qiao1 zhua4 le2 swo3 . listen.

zhai1 (pick): zhai1. zhai1 ping2 guo3.

zhai1 (fasting): jai1 [tçai]. chi1 jai1. kai1 jai1 jie2. listen.

zhai2 (house): zhai2. xim1 zhai2 da4 yuan4.

zhai3 (narrow): zhai3. xia2 zhai3.

zhai4 (debt): zhai4. zhai4 tai2 gao1 zhu4. fu4 zhai4 lei3 lei3.

zhai4 (village): zhaie4 [tşai]. cun1 cun1 zhaie4 zhaie4.

zhan1 (paste): zhan1. zhan1 zai4  I  qi3.

zhan1 (look at): zham1. zham1 ngiang3. zham1 kian2 gw4 hou4. listen.

zhan3 (display): zhan3. zhan3 lan3 guan3.

zhan3 (execute): zham3 [tşam]. kai1 dao1 wen4 zham3. zham3 shou3 shi4 zhong4. listen.

zhan3 (new): jam3 [tçam]. jam3 sin1. listen.

zhan4 (1.stand; 2.occupy; 3.fight): zhan4. zhan4 qi3 lai4. zhan4 ling3. bu xuan1 er1 zhan4.

zhan4 (1.open; 2.profound; 3.tip in): zham4 [tşam]. xie2 kai1 zham4 le. zing1 zham4 d biao3 dzian3. zham4 shui3 gang1 bee3. listen.

zhang1 (open/classifier for paper): zhang1. kai1 zhang1. zhang1 kai1. I  zhang1 bai2 zhi3.

zhang1 (chapter/article): zhange1. wen2 zhange1. di-5 zhange1.

zhang3 (grow): zhang3. shu4 zhang3 de gao1.

zhang3 (palm): zhange3. shou3 zhange3. zhang3 wo4.

zhang4 (1.husband/man/unit of length; 2.war; 3.cane): zhang4. zhang4 fu1. lao3 zhang4 ren2. 8 zhang4 chang2 d sheng2 zi. gan3 mian4 zhang4.

zhang4 (1.growing; 2.curtain/account; 3.hinder): zhange4. shui3 zhange4 chuan2 gao1. vin2 zhange4 zhange4 ngai4 .

zhao1 (1.wave/bring; 2.call): zhao1. zhao1 shou3. zhao1 re3 shi4 fi1 . hao4 zhao1.

zhao1 (morning): drao1, zhwao1 [drau]. drao1 qi4 peng2 bo2. drao1 san1 mu4 s4. listen.

zhao2 (fire/sleep): zhao2. zhao2 da4 huo3 le. shui4 zhao2 le. shui4 bu zhao2.

zhao3 (look for): zhao3. zhao3 dao4 le ma? zhao3 dui4 xiang4.

zhao3 (claw): drao3, zhwao3. zhang1 ya4 wu3 drao3. listen.

zhao4 (shine/take care): zhao4. zhao4 yao1 jing4. zhao4 gw4.

zhao4 (1.cover; 2.cuasing trouble): drao4, zhwao4. long3 drao4. drao4 shi4 zhe3. listen.

zhe1 (1.cover; 2.turn over): zhe1. zhe1 gai4. wu2 zhe1 wu2 gai4.

zhe1 (sting): je1 [tçə]. bei4 ma3 feng1 je1 le. listen.

zhe2 (1.fold/lose/discount; 2.rut/rhyme; 3.always): zhe2. zhe2 die2. sun3 bing1 zhe2 jiang4. zhe2 kou4. he2 zhe2 ya1 yun4. dong4 zhe2 de2 ziu4 .

zhe2 (philosophy): je2 [tçə]. je2 xue2 jia1. listen.

zhe3 (person): zhe3. Sun1 Xing1 Zhe3. zhi1 hu1 zhe3 ye3.

zhe3 (pleat/crease): je3. bai3 je3 cyun2. listen.

zhe4 (this): zhe4. zhe4 ben3 shu1 sh4 shui2 d?

zhei4 (this): = zhe4.

zhen1 (1.real/true; 2.detct): zhen1. zhen1 hao3 chi1. sh4 zhen1 d ma? zhen1 cha2.

zhen1 (1.treasure; 2.chastity): zhem1 [tşəm]. zhem1 zhoo1. zhem1 jie2. listen.

zhen1 (needle): jim1 [tçim]. jim1 xian4 bao2. jim1 tou2 xian4 nao3. listen.

zhen3 (pillow): zhen3. zhen3 tou2. tong2 chuang2 gong4 zhen3.

zhen3 (1.medical examine; 2.rash): zhem3 [tşəm]. men2 zhem3. ji2 zhem3. listen.

zhen3 (rash): jim3 [tçim]. ma2 jim3. listen.

zhen4 (1.shake; 2.earth quake): zhen4. zhen4 zhen4 you3 ci2. yao2 shan1 zhen4 ngue4. di4 zhen4.

zhen4 (1.town/suppress/calm; 2.battle/classifier for gust): zhem4 [tşəm]. zhem4 ya1 xue2 sheng1. yan2 zhem4 yi3 dai4. I  zhem4 da3 feng1. listen.

zheng1 (1.struggle; 2.open eyes): zheng1. yan3 zheng1 zheng1. ni3 zheng1 wo3 duo2.

zheng1 (steam): zhing1 [tşiŋ]. zhing1 man2 tou2. zhing1 zhing1 ri4 shang4. listen.

zheng1 (expedition): zhenge1. chang2 zhenge1. nam2 zhenge1 bei3 zham4.

zheng3 (whole): zheng3. hua4 zheng3 wei2 ling2. zheng4 zheng3 xu4.

zheng3 (save): zhing3. zhing3 giu4 . listen.

zheng4 (1.positive; 2.evidence; 3.illness): zheng4. zheng4 zheng3 xu4. ren2 zheng4 wu4 zheng4. bu zhr4 zhi1 zheng4.

zheng4 (politics): zhenge4. zhenge4 zhi4. zhenge4 fu3.

zhi1 (1.knowledge; 2.of; 3.sesame; 4.spider): zhi1. xian1 zhi1 xian1 jue2. bai3 fen1 zhi1 u3 (%5). s4 fen1 zhi1 san1 (¾). zhi1 ma2. zhi1 zhu1 vang3.

zhi1 (1.classifier for animal; 2.classifier for pen/support; 3.limb): zhr1 [tşɨ]. I  zhr1 yange2. liang3 zhr1 qan1 bee3. zhr1 chi2 bu zhu4 le.

zhi1 (textile): zhei1 [tşei]. fang3 zhei1 pin3. niu2 lang2 zhei1 nyu3. listen.

zhi1 (juice): zhay1 [tşei]. ping2 guo3 zhay1. listen.

zhi2 (1.straight; 2.worth; 3.nephew): zhi2. I  tiao2 zhi2 xian4. yong3 wang3 zhi2 kian2 . zhi2 duo2 shao3 qian2? zhi2 zi.

zhi2 (carry out/stubborn): zhr2 [tşɨ]. zhr2 xing2. gyu4 zhr2 ji3 jian4.

zhi2 (1.duty; 2.plant; 3.breed): zhei2 [tşei]. you3 zhei2 wu2 cyuan2. zhei2 shu4 zao4 lin2. fan2 zhei2. listen.

zhi3 (paper): zhi3. bao4 zhi3. zhi3 lao3 hu3.

zhi3 (1. finger/toe; 2.only): zhr3. da3 mu3 zhr3. zhr3 yao4. . . zhr3 you3. . . zhr3 neng2. . .

zhi3 (1.stop; 2.address): zhei3 [tşei]. ting2 zhei3. zhei3 bow4 bu kian2. di4 zhei3. listen.

zhi4 (1.towards; 2.idea/aspiration): zhi4. Bei3 Jing1 zhi4 Guang3 Zhou1. tong2 zhi4. zhi4 tong2 dau4 he2.

zhi4 (1.cure; 2.control): zhr4 [tşɨ]. zhr4 bing4. kong4 zhr4. xian1 fa1 zhr4 ren2.

zhi4 (1.wisdom; 2.nature/quality): zhei4 [tşei]. zhei4 duo1 xing1. ben3 zhei4. bao3 zhei4 bao3 liang4. listen.

zhong1 (1.center/middle; 2.loyal): zhong1. shan1 zhong1 wu2 lao3 hu3. zhong1 xin1 geng3 geng3.

zhong1 (end): jong1 [tçuŋ]. shi3 jong1 ru2   I. you3 shi3 you3 jong1. listen.

zhong1 (clock): zhonge1 [tşuŋ]. nao4 zhonge1.

zhong3 (seed): zhong3. bo1 zhong3 gi1.

zhong3 (swell): zhonge3 [tşuŋ]. foe2 zhonge3. zhonge3 liow2.

zhong4 (plant): zhong4. zhong4 gua1 de2 gua1.

zhong4 (heavy): zhonge4 [tşuŋ]. zhe4 kwai4 shei2 tou2 hen3 zhonge4.

zhong4 (mass): jong4 [tçuŋ]. u1 he2 zhi1 jong4. qiang2 dao3 jong4 ren2 tui1. listen.

zhou1 (1.prefecture/state; 2.continent): zhou1. zi4 zhi4 zhou1. Fi1 Zhou1. Ya1 Zhou1.

zhou1 (rice gruel): zhow1. he1 zhow1.

zhou2 (axle): zhou2. zhou2 xin1. lian2 zhou2 zhuan4.

zhou2 (sister-in-law): zhow2. zhou2 lee3.

zhou3 (elbow): zhou3. ge1 bo2 zhou3. zhu1 zhou3 zi.

zhou3 (broom): zhow3. sau4 zhow3.

zhou4 (universe): zhou4. ngyw3 zhou4.

zhou4 (curse): zhow4. zhow4 ma4.

zhu1 (pig): zhu1. sha1 zhu1 zei3 yange2.

zhu1 (1.red; 2.stem of a plant; 3.spider): ju1 [tçu] ju1 hong2. shwou3 ju1 dei4 tu4. zhi1 ju1 vang3. listen.

zhu1 (pearl): zhoo1 [tşu]. zhen1 zhoo1. ren2 lao3 zhoo1 huang2.

zhu2 (bamboo): zhu2. zhu2 zi. siong1 you3 cheng2 zhu2.

zhu2 (chase): ju2 [tçu]. zhui1 ju2. listen.

zhu2 (candle): zhw2. lla4 zhw2.

zhu3 (master): zhu3. dang1 jia2 zuo4 zhu3. liu4 xim2 wu2 zhu3.

zhu3 (boil): ju3. [tçu]. ju3 fan4. bai2 ju3 rou4. listen.

zhu3 (1.look forward; 2.advise): zhw3. gao1 zham1 yuan3 zhw3. qian1 ding1 ning2, wan4 zhw4 fu4.

zhu4 (1.live; 2.station): zhu4. zhu4 zai4 Bei3 Jing1. zhu4 zha2 zai4 Bei3 Jing1.

zhu4 (celebrate): ju4 [tçu]. qing4 ju4. listen.

zhu4 (1.build; 2.cast): zhw4. jian4 zhw4.

zhu4 (help): jw4 [tçu]. de2 dau4 duo1 jw4. jw4 ren2 wei2 le4. listen.

zhu4 (post/pillar): zhuo4 [tşuə]. ding3 liang2 zhuo4. yuan2 zhuo4 ti3. listen.

zhua1 (catch): zhua1. zhua1 lao3 shu3. zhua1 huo2 d.

zhua3 (claw): zhua3. zhua3 zi.

zhuai1 (throw away): zhuai1. ba3 shou3 lee3 d dong1 xi1 zhuai1 diao4.

zhuai3 (talk too much). bie2 chou4 zhuai3.

zhuai4 (drag): zhuai4. zhuai4 bu dong4.

zhuan1 (brick): zhuan1. zhuan1 tou2. tiam1 zhuan1 gia1 va3.

zhuan1 (special): zhwan1. zhwan1 men2. dziu4 hong2 dziu4 zhwan1.

zhuan3 (turn): zhuan3. zhuan3 bai4 wei2 sheng4. qing2 zhuan3 duo1 yun2.

zhuan4 (1.turn/revolve; 2.earn money): zhuan4. yun1 tou2 zhuan4 xiang4. di4 qiu2 rao4 zhe tai4 yang2 zhuan4. zhuan4 le hen3 duo1 qian2.

zhuan4 (1.biography; 2.write): zhwan4. lao3 bing1 sin1 zhwan4. zhwan4 xie3.

zhuang1 (village): zhuang1. cun1 zhuang1.

zhuang1 (1.make up; 2.pretend/load): juang1 [tçuaŋ]. shu1 juang1. juang1 mo2 zuo4 yang4. listen.

zhuang4 (1.status/condition/shape; 2.classifier for building): zhuang4. zhuang4 tai4. cei2 xing2 guai4 zhuang4. I  zhuang4 da4 lou2.

zhuang4 (healthy): zhwang4. shen1 qiang2 ti3 zhwang4. qi4 zhwang4 ru2 niu2.

zhuang4 (collide): juang4 [tçuaŋ]. juang4 che1. juang4 ge man3 huai2. listen.

zhui1 (chase): zhui1. ni3 zhui1 wo4 gan3. cai3 yun2 zhui1 yue4.

zhui1 (awl): jui1 [tçuei]. jui1 zi. listen.

zhui1 (vertebra): zhui2. jee2 zhui2 gu3. listen.

zhui4 (fall): zhui4. zhui4 luo4. yao2 yao2 yu4 zhui4.

zhui4 (redundant): jui4. lui2 jui4. listen.

zhun1 (earnestly): zhun1. zhun1 zhun1 jiau4 dau3.

zhun3 (prepare/accurate): zhun3. zhun3 bei4. zhun3 shi2 'ni3 lai2 ma?'  'mei2 zhun3r.'

zhuo1 (table): zhuo1. zhuo1 yi3 ban3 deng4. ba1 xian1 zhuo1.

zhuo1 (catch): juo1 [tçuə]. mao1 juo1 lao3 shu3. juo1 mi2 cang2. listen.

zhuo1 (outstanding): zhwo1. zhwo1 ngue4. zhwo1 you3 cheng2 siao4.

zhuo2 (dirty): zhuo2. u1 ni2 zhuo2 shui3.

zhuo2 (strong): zhuo3. zhuo3 zhuang4 listen.

zhuo2 (peck): juo2 [tçuə]. juo2 mu4 niao3. listen.

zi1 (1.gesture; 2.grow): zi1. duo1 zi1 duo1 cai3. zi1 zhang3.

zi1 (capital): zi2. [tsi]. zi2 ben3 jia1. listen.

zi3 (son/gentleman): zi3. zi3 sun1 wan4 dai4. duo1 zi3 duo1 fu2. Kong3 Zi3.

zi3 (purple): zei3. [tsei]. wan4 zei3 qian1 hong2. hong2 de  fa1 zei3. listen.

zi4 (character): zi4. bai2 zhi3 hei1 zi4.

zi4 (since/self): zy4 [tsɨ]. zy4 cong2. . . zy4 say1 zy4 li4.

zong1 (ancestor): zong1. zu3 zong1. guang1 zong1 dziao4 zu3.

zong1 (1.combine; 2.clue): zuang1. zuang1 he2. wu2 ying3 wu2 zuang1. listen.

zong3 (always/chief): zong3. ta1 zong3 chu1 cuo4. zong3 si1 ling4. zong3 jing1 lee3.

zong4 (vertical/release): zong4. zong4 heng2. fang4 zong4.

zou3 (walk): zou3. yuan3 zou3 gao1 fei1. zou3 nam2 chuang3 bei3.

zou4 (beat): zou4. ai2 zou4.

zu1 (rent): zu1. zu1 fang2 zi.

zu2 (foot/enough): zu2. hua4 xe2 tyan1 zu2. ziu3 zu2 fan4 bao3.

zu2 (clan): zou2. min2 zou2. han4 zou2. man3 zou2. listen.

zu2 (soldier in chess): zyu2 [tsy]. gong3 zyu2. shen1 xian1 shi4 zyu2. listen.

zu3 (ancestor): zu3. zu3 zong1. zu3 zu3 bei4 bei4.

zu3 (group): zw3 [tsu]. xiao3 zw3.

zu3 (block): zyu3. [tçy]. zyu3 dang3. feng1 yw3 wu2 zyu3. listen.

zu3 (swear): zyw3 [tsy]. zyw3 zhou4. listen.

zuan1 (penetrate): zuan1. zuan1 niu2 ziao3 jian1r.

zuan3 (compile dictionary): zuan3. bian1 zuan3 zi4 dian3.

zuan4 (grasp): zuan4. zuan4 qwan2 tou2.

zuan4 (diomand): zyuan4 [tsyan]. zyuan4 shei2. gim2 gang1 zyuan4. listen.

zui3 (mouth): zui3. zhang1 kai1 zui3. zui3 shang4 mei2 mao2, ban4 shi4 bu lau2.

zui4 (extreme): zui4. zui4 hao3. zui4 bu hao3.

zui4 (crime): juei4 [tçuei]. fam4 juei4. juei4 da4 nge4 ji2. listen.

zui4 (drunk): zuei4 [tsuei]. I  zuei4 fang1 xiu1.

zun1 (1.follow; 2.respect): zun1. zun1 shwou3. zun1 zhong4.

zun1 (trout): zun3 [tsuən]. zun3 yu2. listen.

zuo1 (suck): zuo1. xiao3 hai2r zuo1 nai3 tou2r.

zuo2 (yesterday): zuo2. zuo2 tian1. zuo2 ye4 xi1 feng1 diau1 bee4 shu4.

zuo3 (left): zuo3. zuo3 pie3 zi. zuo3 you4 kai1 gong1.

zuo4 (1.do; 2.work): zuo4. gong1 zuo4. zuo4 gong1. zuo4 gong1 ke4.

zuo4 (1.sit; 2.classifier for building): juo4 [tçuə]. juo4 shan1 guan2 hu3 dou4.  I  juo4 da4 qiao2. listen.


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Return to Introduction Vocabulary PinYin Word Processor Conversion Home Page


Copyright © 2004-2009 by zhang1ju1li3